ไม่มีหมวดหมู่

แบบฟอร์ม (Form) รหัส Fm… จากมติที่ประชุม สสจ.พบเจ้าหน้าที่ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กำหนดให้ใช้แบบฟอร์ม ดังนี้ ขออนุมัติจัดซื้อ จ้าง           ————>    ใช้โปรแกรม   เบิก-จ่าย ขออนุมัติเดินทาง              ————>    ใช้โปรแกรม   SPK-Trainning รายงานการเดินทางไปราชการ รายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ Word ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ PDF ขออนุมัติจัดประชุม           ————>    ใช้โปรแกรม   เบิก-จ่าย ขออนุมัติยืมเงิน ขออนุมัติยืมเงิน Word ขออนุมัติยืมเงิน PDF  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    ————>   ใช้โปรแกรม  เบิก-จ่าย ขออนุมัติเบิกจ่าย              ————>     ใช้โปรแกรม   เบิก-จ่าย ขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการ  ————>    ใช้โปรแกรม   SPK-Borrow รูปแบบ (Format) รหัส Ft… รูปแบบการเขียนโครงการ แบบหนังสือภายนอกตามระเบียบสำนักนายก        รายละเอียดเพิ่มเติม แบบหนังสือภายในตามระเบียบสำนักนายก ขั้นตอนการทำงาน (Flow) รหัส Fw… ขั้นตอนการจัดทำโครงการของกลุ่มงาน กรอบการทำงาน (Frame) รหัส Fa…...

แบบฟอร์มการขอเข้าใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ สสจ.สมุทรปราการNEW แบบฟอร์ม การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้านNEW โปรแกรม โปรแกรมประชาสัมพันธ์สำหรับรพ.สต.  โปรแกรมประชาสัมพันธ์สำหรับสสอ. โปรแกรมประชาสัมพันธ์สำหรับโรงพยาบาล คู่มือการติดตั้งโปรแกรมประชาสัมพันธ์ โปรแกรมรับ - ส่งหนังสือ โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย version 1.2 โดย คุณภิญโญ พุ่มหอม โปรแกรมงานสุขาภิบาลอาหาร  โดย คุณภิญโญ พุ่มหอม NEW โปรแกรม To Be Number 1     โดย คุณภิญโญ พุ่มหอม ใบสมัครสมาชิก To Be Number 1 QR code สำหรับดาวน์โหลด Web Appication ระบบ IOS และ Android \โปรแกรมจองรถ – จองห้อง ระบบ Android Ver. 1 ...

[ngg_images source="galleries" container_ids="1" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="0" thumbnail_width="240" thumbnail_height="160" thumbnail_crop="1" images_per_page="20" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="1" slideshow_link_text="[Show slideshow]" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]...