ข่าวสาร IT

แจ้งการเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข...

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212/ว 31494 เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตั้งเครือข่าย INTRANET (MPLS) ในโรงพยาบาลชุมชน (นพ.สสจ. ทุกแห่ง) (22 พ.ย.61)...

บันทึกข้อความ คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงาน HDC แต่งตั้งคณทำงาน HDC การบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2562 PP edit แนวทางการบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2562 ข้อมูลเอกสารประกอบจาก https://rayong.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentview.aspx?CatID=NDM=...

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพศ/รพช/สสอ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเพื่อรับ Username ในการยื่นคำขอโดยใช้ E-mail @moph.go.th, @mophegp.mail.go.th หรือ @moph.mail.go.th  ทีj URL http://ictprocure.moph.go.th/ คู่มือการใช้งาน MOPH_PRESENT_สไลน์อบรมผู้ใช้งานทั่วไป อบรมสำหรับผู้ใช้งานคณะกรรมการกรม.จังหวัดV 2 คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับกรมเขตจังหวัด v10  ...

>>Download File<<...

เอกสารประกอบ ที่ สธ 0212/ว667 เรื่อง ขอแจ้งการเปิดใช้งานระบบ GNews Ticket  New Click เอกสารประกอย ที่ สพร 2561/ว3069 เรื่อง ขอแจ้งการเปิดใช้งานระบบ GNews Ticket  แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย กระบวนการและวิธีการในปัจจุบันและอนาคตสำหรับการส่ง-รับและรายงานประเด็น คู่มือการใช้งานระบบรับ - ส่งและรายงานประเด็น (GNews Ticket)  ...

การใช้ประโยชน์เครื่อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสนุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Click...