Author: punnarat thepsanguan

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้รับบริการ และทำด้านหน้า รพ.สต.สำโรงใต้ โดยวิธีประกวดราคา (e-Bidding)   Download  เอกสาร แบบงานต่อเติมอาคาร รพ.สต. ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ปร.6 ปร.4...

แจ้งการเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข...

ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจ  MRI  จำนวน  ๒๖ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๑/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑                                               งานจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI จำนวน  ๒๖ รายการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  บริษัท รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น   ๒,๕๕๒,๕๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ  ณ  วันที่  ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ...

จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.thหรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐-๑ ต่อ ๒๙๐๖ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ bph.spko@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจังหวัดสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์www.spko.moph.go.thและ www.gprocurement.go.thในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เอกสารประกอบ - ขอบเขตของงานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ - ตารางแสดงวงเงิน                           ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ...

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212/ว 31494 เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตั้งเครือข่าย INTRANET (MPLS) ในโรงพยาบาลชุมชน (นพ.สสจ. ทุกแห่ง) (22 พ.ย.61)...

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกาศขายทอดตลาดประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุข                                                      ภาพตำบลบ้านคลองสวน จำนวน 7 รายการ  ดังนี้                                                                                                           1. อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน                                    2. บ้านพักเจ้าหน้าที่ ระดับ 3-4 แบบ 5336/32                                    3. แท็งก์น้ำปูน ขนาด 33 ลบ.ม. 3 แท็งก์เชื่อมต่อกัน                                    4. บ้านพักเจ้าหน้าที่ ระดับ 3-4 แบบ 5336/32                                          5. รั้วปูนเสริมเหล็กและกำแพงกั้นรอบบริเวณ                                    6. เตาเผาขยะแบบตะแกรงย่าง                                    7. ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ                                     ราคากลางขายทอดตลาด 62,600.00 บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)                 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลต้องลงชื่อเข้าประมูล ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 09.30 น.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จะเริ่มทำการประมูลในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในวันประมูลผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงนามในบัญชีรายชื่อขอรับประกาศ ระเบียบเงื่อนไขในการขาย และลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูล  (ผู้ที่ไม่ได้ลงนามขอรับประกาศไม่มีสิทธิ์เข้าประมูล) และหากผู้เข้าประมูลแล้วไม่ระบุราคาขั้นต่ำ จะไม่มีสิทธิ์ประมูลครั้งต่อไป                    ผู้สนใจสามารถขอดูอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอดตลาด  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน (หลังเก่า)  ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2453 7140 ในวันและเวลาราชการ   1.ประกาศขายทอดตลาดประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้างตลาด 2.บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง...

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 22561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลบางพลี ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 4,226,880.00 บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ...

                ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐-๑ ต่อ ๒๙๑๙ ในวันและเวลาราชการ   1.ขอบเขตงานจ้างฯ 2.ตารางวงเงินงบประมาณ ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑...