รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คลิก !

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน รายละเอียดดังแนบ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559   (นางสาวพัชรินทร์ จันทร์เกตุ และพวก 2 ราย) ขอเลื่อนระดับ


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลบางจาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวประมาณ ๕,๐๐๐ ราย/คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือ เวบไซด์ www.spko.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๔๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันและเวาราชการ (๐๘.๐๐ น-๑๖.๐๐ น.)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คลิก!

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


ขอเชิญบุคลากรสายงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 17 สายงาน  เข้าร่วมประชุม                        เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลักเกณฑ์เชิงลึกเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่ง               ประเภททั่วไป ระดับ อาวุโส 17 สายงาน กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังแนบ

ประชุมจัดทำเกณฑ์เชิงลึกเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่ง 17 สาย


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์                                               แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ                                                   รายละเอียดดังแนบ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ


จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ครั้งที่๒) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๓,๗๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์        ในวันที่  ๒๖  เมษายน ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา     ในระหว่างวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง (ครั้งที่๒)

บัญชีปริมาณงาน BOQ (ครั้งที่๒)

 


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕๒๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ครั้งที่๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

1.ตารางราคากลาง

รายละเอียดราคากลาง

2.รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง

3.รายละเอียดการล้างเครื่องปรับอากาศราย 3 เดือน,6 เดือน

4.รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ 1-10

5.รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ 11-21


 

จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยบริการสถานีอนามัยตำบลบางโปรง จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๙๒,๗๔๖.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙    ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

BOQ (บัญชีปริมาณงานและราคา)

 


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คลิก!

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ