จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    ด้วยเงินบำรุง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ     รายการ    เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันจำนวน ๒  เครื่อง              

       กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาโดยตรงที่   กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา     โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ    

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ชั้น  ๓  อาคารผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลสมุทรปราการ  

     สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ     อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕      ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิควบคุมปริมาตรและความดัน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ

 

 

 


        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ  จะจัดประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี ๒๕๕๖             ในวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมเจ้าพระยา  อาคาร ๒  ชั้น ๓  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุม  โดยมีวาระสำคัญ  ดังนี้
***ดำเนินการสรรหา  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ   จำนวน  3  ตำแหน่ง  ประกอบด้วย

1.  ประธานคณะกรรมการฯ  จำนวน     1  อัตรา
2.  กรรมการดำเนินงานฯ  จำนวน     4  อัตรา
3.  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  จำนวน      2  อัตรา

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้  เป็นต้นไป  ณ ที่ทำการสหกรณ์ หรือ สมัครในวันประชุมใหญ่
โดย ยื่นใบสมัครและเอกสาร ตามที่สหกรณ์กำหนดให้ครบถ้วน