ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารรวม

         ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารรวม  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินงบประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

          ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคา    ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๖ จนถึง  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖  กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  และกำหนดเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โทรศัพท์  ๐-๒๗๐๑ – ๘๑๔๕  วันเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ _ประกวดจ้างเหมาทำความสะอาด

รายละเอียดเงื่อนไขการจ้างทำความสะอาดรวม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง  จำนวน 6 ราย  ดังนี้
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ราย
2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 4 ราย
3.ตำแหน่งคนงาน  จำนวน 1 ราย

สอบวันที่ 2 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์กระบะ ๔ ประตู จำนวน ๒ คัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารวิดีทัศน์

     โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารวิดีทัศน์  จำนวน  ๑  เครื่อง

     ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา  ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐   เมษายน  ๒๕๕๖  จนถึง  ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒   พฤษภาคม  ๒๕๕๖   หริอสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โทรศัพท์  0-2701-8145  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

     เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารวิดีทัศน์

 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

     โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๒  รายการ  ได้แก่

๑.  เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ  จำนวน  ๒   เครื่อง

๒.  Ambu  bag   จำนวน    ๑๑   ชุด

ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา  ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐   เมษายน  ๒๕๕๖  จนถึง  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๖   หริอสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โทรศัพท์  0-2701-8145  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สเป๊กเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ และ Ambu bag

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ _Iเครื่องให้สารละลาย และ Ambu bag _งบค่าเสื่อม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเครือข่ายบริการสุขภาพที่6ตรวจราชการและนิเทศงานที่สสจ.สมุทรปราการ

นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 เป็นประธานตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง ในวันที่ 3 -5 เมษายน 2556  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเข้ารับการอบรม 43 แฟ้ม

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ จะจัดอบรม

เรื่อง “การบันทึก ,จัดเก็บ และ ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2556″ (รุ่นสำหรับโรงพยาบาล)

รายละเอียดและเนื้อหา –> ตารางอบรมวันที่25-26เม.ย.56

ในวันที่ 25-26 เมษายน 2556 เวลา 8.00 -17.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึก จัดเก็บ ข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จากทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง  เข้ารับการอบรม  ในวันและเวลาดังกล่าว

หมายเหตุ  ::  ผู้ประสานงานของทุกโรงพยาบาล กรุณาแจ้งรายชื่่่่อผู้เข้าร่วมประชุม ให้ศูนย์ IT ภายวันที่ 19 เมษายน 2556

ผู้ประสานงานการอบรม คุณนุสรา  08-30746446  และ คุณ สุรชัย 08-74072465

ร่าง TOR เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซัก – รีดเสื้อผู้ป่วย

             ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปรการ  มีความประสงค์จะจ้างเอกชนซัก – รีดเสื้อผ้าผู้ป่วย  จำนวนประมาณ  440,000  กิโลกรัม/ปี  ในวงเงินประมาณ  ๔,๙๙๔,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจ้างดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๔  เมษายน  ถึงวันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๕๖  ตามเอกสารแนบท้ายนี้

รายละเอียดเงื่อนไขจ้างซัก -รีดผ้าผู้ป่วย 

ร่างTOR ขอบเขตของงานจ้างซักรีด-ผ้าผู้ป่วย

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างหมาเอกชนซัก – รีดเสื้อผ้าผู้ป่วย

 

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารรวม

ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารรวม  จำนวน  ๑  รายการ ในวงเงิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจ้างดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๔  เมษายน  ถึงวันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๕๖  ตามเอกสารแนบท้ายนี้

  ร่างTOR ของเขตของทำความสะอาดรวม

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรวม

 รายละเอียดเงื่อนไขการจ้างทำความสะอาดรวม