• ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมลงนามสนับสนุน พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์ควบคุมยาสูบ ฉบับใหม่

 • จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัดเและแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๙๒๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหวเสาเข็มลึกพิเศษ) จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลบางบ่อ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๒๕,๓๑๐,๒๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๗๕,๙๓๐,๔๐๐.- บาท (เจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)  และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๖๗,๔๙๓,๕๐๐.- บาท (หกสิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๗๓๔,๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
  ราคากลางของการจ้างก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๖๘,๗๓๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลบางบ่อ ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้ไปดุสถานที่แล้ว
  กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ทราบเป็นการเฉพาะรายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
  กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ
  - ประกาศและเอกสารแนบท้าย
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช)       – ร่าง TOR
  - แบบ ปร.6            - แบบ ปร.4 1-5      – แบบ ปร.4 6-9
  - แบบ ปร.4 10-13  – แบบ ปร.4 14-17  – แบบ ปร.4 18-21
  - แบบ ปร.4 22-26  – แบบ ปร.4 27-30  – แบบ ปร.4 31-32


    จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  จำนวน  ๔๕๐  เครื่อง    ด้วยเงินบำรุง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๓๗,๐๕๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน)

             กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา  ได้ที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา        โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๗ จนถึงวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ    

        กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๘  เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา     โรงพยาบาลสมุทรปราการ       อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕      ในวันและเวลาราชการ    (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น)

  ราคากลางบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 450 เครื่อง

  เงื่อนไขการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 450 เครื่อง ปี2557

  ขนาดเครื่องปรับอากาศ (สถานที่ติดตั้งของเครื่อง)


         จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๒  รายการ   ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ   ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ    

          - เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด   จำนวน  ๑  เครื่อง  ราคากลางเครื่องละ  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

           -   กล้องส่องทางเดินหายใจ  (Bronchoscope)  จำนวน  ๑  เครื่อง  ราคากลางเครื่องละ  ๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

          กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา  ได้ที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา        โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๗ จนถึงวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ    

        กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๒  เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา     โรงพยาบาลสมุทรปราการ       อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕      ในวันและเวลาราชการ    (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น)

  ราคากลางเครื่องตรวจปอดและกล้องส่องทางเดินหายใจ   

  คุณลักษณะเฉพาะกล้องส่องทางเดินหายใจ

  คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด


       .ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยนครทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๗  ถึง วันที่ ๔  เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ

       – ประกาศรับสมัคร หัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สอ.นครทอง

       – ใบสมัคร หัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สอ.นครทอง


  ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง (๑ อัตรา)  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๗  ถึง วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ   สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โทร  ๐  ๒๓๘๙  ๕๙๘๐  ต่อ  ๑๑๙ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศรับสมัคร นวก.สาธารณสุข // คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


      จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน  ๑  รายการ   ด้วยเงินบำรุง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ    

          - อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง     จำนวน  ๑  ชุด 

          กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา  ได้ที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา        โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๗ จนถึงวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ    

        กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๐  เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา     โรงพยาบาลสมุทรปราการ       อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕      ในวันและเวลาราชการ    (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น)

  ราคากลางอุปกร์โสตทัศนูปกรณ์ (ครั้งที่2)

  คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ครั้งที่2)


        จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๒  รายการ   ด้วยเงินบำรุง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ    

          - เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ  จำนวน  ๒๐  เครื่อง  

           -  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  ๑๒  Lead   จำนวน  ๑  เครื่อง 

          กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา  ได้ที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา        โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๗ จนถึงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ    

        กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๔  เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา     โรงพยาบาลสมุทรปราการ       อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕      ในวันและเวลาราชการ    (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น)

  ราคากลางEKG 12 Lead และInfusion Pump

  คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

  คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 Lead


       กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่ 14 -16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี  แบ่งเป็น 7 หลักสูตร  ผู้สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.kmnci.com  (รับสมัครทาง Inter net เท่านั้น)