ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9-22 ตุลาคม 2558 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดังแนบ   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   (รถพยาบาล)  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในวงเงิน 10,000,000.- (สิบล้านบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม        ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน ๗ รายการ  สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวงเงินงบประมาณ ๔,๒๗๓,๓๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ด้วยเบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)  ตามรายละเอียดดังนี้

๑.  Syringe Disposable ๑ ml.            จำนวนประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ ชิ้น
๒.      Syringe Disposable ๓ ml.           จำนวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น
๓.      Syringe Disposable ๕ ml.           จำนวนประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ชิ้น
๔.      Syringe Disposable ๑๐ ml.         จำนวนประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ชิ้น
๕.      Syringe Disposable ๒๐ ml.         จำนวนประมาณ   ๔๐,๐๐๐ ชิ้น
๖.      Syringe Disposable ๕๐ ml.         จำนวนประมาณ   ๑๐,๐๐๐ ชิ้น
๗.      ไซริ้งแก้ว ๕๐ ml.                         จำนวนประมาณ     ๑,๘๐๐ ชิ้น
คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มอำนวยการ
คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 3 รายการ   ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ในวงเงิน 3,680,000.-บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม