จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ”จังหวัด” มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้

-โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี    จำนวน ๑ โคม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th , www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

-เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด (ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กถึงผู้ใหญ่) จำนวน ๒ เครื่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะ       เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 59 (นางสุภาพร  ภู่ซ้อน) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง

 


สมาคมข้าราชการบำเน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2559
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทพโมลี ชั้น 4
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ


จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ภายในเครือข่ายโรงพยาบาลบางบ่อ  โดยใช้เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบระดับหน่วยบริการ(90%) ปีงบประมาณ 2559 จำนวน  7  รายการ  ดังนี้ คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข คลิก!


ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรปราการ


โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559
www.phahol.go.th


ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ  โรงพยาบาลบางพลี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว จำนวน 121,000    ชิ้น     ในวงเงินไม่เกิน    1,210,000.-   บาท           (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)    ด้วยวิธีสอบราคา

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  8 กรกฏาคม 2559  ในเวลาราชการ   ณ กลุ่มงานพัสดุ อาคาร 9 ชั้น  (ชั้น 9)  โรงพยาบาลบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

                   กำหนดเปิดซองสอบราคา    วันที่  11  กรกฏาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  13.30 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  โรงพยาบาลบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   กลุ่มงานพัสดุ  ชั้น 9  ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2559      ถึงวันที่  8 กรกฎาคม 2559   ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2752 3223     ในวันและเวลาราชการ

ตารางวงเงิน                  -คุณลักษณะเฉพาะ


สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย R2R
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.สมศักดิ์ มงคงธนวัฒน์ โทร 081-6648231
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559