KM NCD จ.สมุทรปราการ ประจำปี 2556

การประชุมวิชาการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และประกวดผลงานเด่น/นวัตกรรมงาน NCD ประจำปี 2556
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง ถนนเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ธำรงค์ สมบุญตนนท์ สาธารณาสุขนิเทศก์
แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผอ.รพ.สิงห์บุรี
และคณะสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

สามารถดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ facebook ตามลิ้งข้างล่าง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.398856056899026.1073741832.100003239065034&type=3

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างฯ บรรจุเป็นข้าราชการ(พยายบาลวิชาชีพ)

จังหวัดสมุทรปราการประกาศคัดเลือกบรรจุ พยาบาลวิชาชีพรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและลูกจ้างประจำที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงไป ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

 โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๓  รายการ   ได้แก่

1.   Wireless  Access  point   จำนวน   1 รายการ

2.  Firewall  Add  on  Web  security &  Wireless Secutity  จำนวน  1  รายการ

3.  ต่อลิขสิทธิ์ชุดซอฟท์แวร์เครื่องควบคุมบริหารจัดการส่วนกลางสำหรับระบบป้องกันไวรัส (Anitvirus  Liecensed)    จำนวน   1  รายการ

ราคากลางเครื่องละ  ๑,๙๙๙,๘๓๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๘มิถุนายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น  ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาในวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑ – ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ _อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปี ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๑๐ และร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

       ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดฯ และร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ โดยสมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ ตามลายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ http://natherbexpo.dtam.moph.go.th/

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๑๔๐๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลการสอบบรรจุ เจ้าพนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงไป ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามประกาศที่แนบท้ายนี้ประกาศผลสอบบรรจุ จพง

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2/2556

       ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์  จำนวน  5  รายการ ที่มีสภาพชำรุด

              ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อพัสดุดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับแบบรายการได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  ถึงวันที่  12 มิถุนายน  2556   นัดดูสภาพพัสดุในวันที่  12  มิถุนายน  2556   เวลา  14.00 น ที่งานพัสดุและบำรุงรักษา   กำหนดการขายทอดตลาด  ในวันที่ 13  มิถุนายน  2556   ลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูล  ตั้งแต่เวลา  10.00 น – 11.00 น  ผู้มาติดต่อลงชื่อเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล  เริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 10.00 น – 12.00 น

จำหน่ายขายทอดตลาด (2) 2556

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 1/2556

             ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์  จำนวน  6  รายการ ที่มีสภาพชำรุด

              ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อพัสดุดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับแบบรายการได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  ถึงวันที่  12 มิถุนายน  2556   นัดดูสภาพพัสดุในวันที่  12  มิถุนายน  2556   เวลา  14.00 น ที่งานพัสดุและบำรุงรักษา   กำหนดการขายทอดตลาด  ในวันที่ 13  มิถุนายน  2556   ลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูล  ตั้งแต่เวลา  10.00 น – 11.00 น  ผู้มาติดต่อลงชื่อเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล  เริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 10.00 น – 12.00 น

จำหน่ายขายทอดตลาด (1) 2556

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ

ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ  ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ  คือ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  จำนวน  ๑  อัตรา

บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ (ดังรายละเอียดที่แนบ)
ทั้งนี้  ผู้ได้รับการสรรหารและเลือกสรรฯ มีกำหนดสัญญาจ้างไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

   – การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล