ขอเรียนเชิญสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้การวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ Research Zone (2016/17) : Phase 124 ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิ.ย. ๖๐

ณ อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) (กำหนดการ Phase 124) คลิก!

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  www.rlc.nrct.go.th 

(ขอความกรุณาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้สนใจจะขอบคุณยิ่ง)

การลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด 

กรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๘,๘๕๘

จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามรายการ ดังนี้

เครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง  จำนวน  ๑         เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิกายวิภาค  จำนวน ๑๖ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตามรายละเอียด ดังนี้

๑.ชิ้นเนื้อขนาดน้อยกว่า ๒ ซม.     จำนวนประมาณ ๕๔๓    ราย

๒.ชิ้นเนื้อขนาด ๒-๕ ซม.            จำนวนประมาณ ๑๔๒    ราย

๓.ชิ้นเนื้อขนาดมากกว่า ๕ ซม.     จำนวนประมาณ ๒๓๗    ราย

๔.ชิ้นเนื้อแยก Organ                จำนวนประมาณ ๕๔      ราย

๕.ส่งตรวจ FNA                     จำนวนประมาณ ๓๓๗    ราย คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม

          ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้คือ                                                                                                                       ๑. น้ำยาเจือจางเลือด(Cellpack DCL)                                                                                         ๒. น้ำยาสำหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Fluorocell WDF)                                                              ๓ น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว (Lysercell WDF)                                                                           ๔ น้ำยาตรวจวัดฮีโมโกลบิน (Sulfolyser)

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๑๔๐๑ ในวันและเวลาราชการ                      

รายละเอียด และราคากลาง

ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบ VDO Conference เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตามรายละเอียด ดังนี้

                - แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว  จำนวนประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ Test  

               กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘  อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ  โดยผนึกซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซอง  “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วจำนวนประมาณ ๒๖๐,๐๐๐Test  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ”  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ .น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘   อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น   โรงพยาบาลสมุทรปราการ คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม

จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒๘ รายการ  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒๘ รายการ  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางwww.gprocuerment.go.th   หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ   www.smpkhos.go.th

โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐   ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง  โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้ คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑   คัน

๒.  รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑   คัน

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th ,www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ