โรงพยาบาลบ้านหมี่ สสจ.ลพบุรี ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลบ้านหมี่ สสจ.ลพบุรี
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559


ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ  โรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ การรักษา  การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด    จำนวน  ๗๑  รายการ       ในวงเงินจำนวน ๒๙๙,๙๒๕,๙๘๐.- บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)                                                                                                                                         กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์         ในวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น.                                                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน  www.spko.moph.go.th หรือ  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๓๒๒๓  ,         ๐-๒๗๕๒-๔๕๐๐  ต่อ  ๒๙๑๙   ในวันและเวลาราชการ

-ตารางแสดงวงเงิน      -คุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการจ้าง    -ประกาศประกวดราคา         เอกสารประกวดราคาจ้าง


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    จำนวน  4 รายการ  ของโรงพยาบาลบางบ่อ  และโรงพยาบาลบางจาก   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,209,000.- บาท  (สี่ล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  มีนโยบายให้กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณ  เงินบำรุง และเงินนอกงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ให้แก่หน่วยงานในสังกัด  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้จัดทำประกาศอัตราค่าใช้จ่ายที่จำเป็นการสำหรับดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เรียบร้อยแล้ว   เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเบิกจ่ายเงินต่อไป ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ ปี 60 

ไฟล์ Word….แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมระยะสั้น

ไฟล์ Word….แบบฟอร์มรายงานผลการประชุมอบรมสัมมนา  


โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
ตั้งแต่วันที่  10 – 14 ตุลาคม 2559
โทร 0 2701 8132 ต่อ 2323, 2227


โรงพยาบาลลำปาง รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวมาตั้งจ่าย
ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้ายต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ส่งเอกสารถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559


ด่วนที่สุด โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ตุลาคม 2559
โทร 0 4224 5555 ต่อ 3500 – 3502


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๕ ชั้น หอผู้ป่วย ๓๐ เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว พัสดุ  พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผนดินไหว+เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลนาเกลือ  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๓,๗๕๖,๐๐๐.- บาท (สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น แบบเลขที่ ๘๑๑๙ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผนดินไหว+เสาเข็มลึกพิเศษ) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๖,๘๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ได้ทางเว็บไซต์ของ
กรมญชีกลาง www.gprocuerment.go.th

โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  - ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง - แบบ ปร6
-
แบบ ปร4   - แบบ ปร4 ต่อ  - แบบ ปร4 ต่ออ  - แบบเลขที่ 9118   - แบบเลขที่ 9118
แบบเลขที่9118     - แบบเลขที่ 9118

 


ด้วย จังหวัดสมุทรปการ โรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลบางพลี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินไม่เกิน ๓,๘๑๖,๑๐๓.๒๐.- บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์)

          กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๗๕๒ ๔๕๐๐ ต่อ ๒๙๒๐ ในวันและเวลาราชการ

-ตาราง ปปช.

-เงื่อนไขการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด