ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ คลิก

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    รายการ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่  จำนวน  1  คัน  เป็นเงิน 2,980,000.- บาท  (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ของโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์      ในวันที่    10  มกราคม  2560   ระหว่างเวลา 08.30  น. ถึง  16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา       ในระหว่างวันที่   26  ธันวาคม  2559 ถึงวันที่  4  มกราคม  2560      ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3895980  ต่อ 103  ในวันและเวลาราชการ

-ตาราง ปปช.     -สเปคฯ     -ประกาศฯ และเอกสารแนบฯ

                    ประกาศโรงพยาบาลสมุทรปราการ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

         โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

 วัสดุวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน ๒  รายการ 

         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
         ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
         ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
         ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
         ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
         ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด 

         ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
         ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
         ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

        กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
         ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th, www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๓๒ ต่อ ๓๒๒๙ ในวันและเวลาราชการ
ตารางราคากลาง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถุงบรรจุโลหิตชนิดคู่
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๓ ถุง

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่างๆภายในเครือข่ายโรงพยาบาลบางบ่อ โดยใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบระดับหน่วยบริการ(90%)ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์   จำนวน  11  เครื่อง

2.เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  จำนวน  8  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั่งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 ในเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่ 9 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น 2  โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559   ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.30  น.   ถึงเวลา  16.30 น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.spko.moph.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3381133  ต่อ 604  ในวันและเวลาราชการ

ตาราง.ปปช   สเปค

รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฯ คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.cpird.in.th

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๓ คน โรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th,http://www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง

 

 

 

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน คลิก!

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี (๙ ชั้น) จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 ๑. LAN UPT CAT๖ ภายในอาคาร (๒๑๒ จุด)
Fiber Optic เชื่อมระหว่างอาคาร (๑ ระบบ)             จำนวน ๑ ระบบ
Switch Hub แบบ POE (๑๑ ชุด)
๒.  Access point                                            จำนวน ๓๐ เครื่อง
๓. Cisco-Core Switch                                      จำนวน ๑ ระบบ
๔. ระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล IP Phone                   จำนวน ๑ ระบบ
ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๖๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th, www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ระบบเครื่อข่าย Wiring

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ wireless access point

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก core switch

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ระบบโทรศัพท์แบบ IP

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน คลิก!