จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 รายการ ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,301,400.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง โทร 024636638 ในวันและเวลาราชการ

ตาราง ปปช ครุภัณฑ์การแพทย์(ครั้งที่ 2)
รายการครุภัณฑ์การแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก (ครั้งที่ 2)
1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด 60 ลิตร
2. โคมไฟส่องหัตถการ หลอด LED
3. เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม ชนิดใช้หลอด LED
4. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดสอดแขน
5. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก Drop tone
6. เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว
7. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมไม้วัดส่วนสูง
8. เตียงตรวจภายใน
9. เครื่องทำออกซิเจนไฟฟ้า
10.เครื่องวัดความดันโดลหิตแบบตั้งพื้นล้อเลื่อนปรอท cup 3 ขนาด
11.เครื่องจี้หูด ตาปลาและตัดด้วยไฟฟ้า
12.ตะแกรงสแตนเลสทำแผล และรถทำแผลมีฝาปิด
13.ตะแกรงสแตนเลสทำแผล


จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง ประจำปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ รายการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเงิน ๔,๒๕๕,๑๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๓๒,๖๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง เอกสาร e-Bidding  ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่  ๓ กันยายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

-  ตารางแสดงวงเงิน  - ร่างขอบเขตของงานจ้าง  - ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง
 แบบ ปร4    - แบบ ปร6     - แบบ ปร6 แผ่นที่ 2    - แบบเลขที่ 10746
-  แบบ1เลขที่ 10746      - แบบ2เลขที่ 10746      - แบบ3เลขที่ 10746   - แบบ4เลขที่ 10746
-   


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  จำนวน 6  รายการ  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ในวงเงิน 1,061,200.-บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

     กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 16 กันยายน 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา     ในระหว่างวันที่  3  กันยายน  2558  ถึงวันที่  10  กันยายน  2558   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.spko.moph.go.th   หรือ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3895980  ต่อ 103  ในวันและเวลาราชการ

-คุณลักษณะเฉพาะ  -ตารางแสดงราคากลาง   -ประกาศและแนบท้าย2


โรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งนายช่่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

กำหนดประเมินฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมโกสน (2) ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิประเมินฯ ครังที่ 1



จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    ตามรายการ  ดังนี้

1.  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  จำนวน 3 คัน  ดังนี้                                                                1.1  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  โรงพยาบาลบางเสาธง  ตำบลบางเสาธง  อำเภอ                      บางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  1  คัน  ราคา  1,294,000.- บาท (หนึ่งล้าน-                  สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                                                                                       1.2  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  (ดีเซล)  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์    ตำบล                  ปากคลองปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  1 คัน   ราคา                  1,294,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                                               1.3   รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  (ดีเซล)  โรงพยาบาลบางบ่อ   ตำบลบางบ่อ  อำเภอบางบ่อ                   จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  1 คัน  ราคา  1,294,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้า-                  หมื่นสี่พันบาทถ้วน)                                                                                                   รวมราคา  3  คัน  เป็นเงิน  3,882,000.- บาท   (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)        2.  รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี  แบบ              ดับเบิ้ลแคบหลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์  โรงพยาบาลบางบ่อ  ตำบลบางบ่อ  อำเภอ                บางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  1  คัน  ราคา 821,000.- บาท  (แปดแสนสองหมื่น-            หนึ่งพันบาทถ้วน)                                                                                                       รวม  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  4,703,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   จำนวน  ๒ รายการ  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลาง   www.gprocuerment.go.th   หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน 2558   ถึงวันที่ 7 กันยายน  2558   ผู้เสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โดยเปิดเผยตัว  ตามรายละเอียด  ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์                                                                                                                         ส่งถึง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการ                                                            19  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270              2.  โทรสาร  02 – 3951034                                                                                                   3.  E-Mail address   manage.spko@moph.mail.go.th

-คุณลักษณะเฉพาะฯ รถโดยสาร  -คุณลักษณะเฉพาะฯ รถบรรทุก  -ตาราง ปปช. รถโดยสาร  -ตาราง ปปช.รถบรรทุก  -ร่างประกาศฯและเอกสารแนบ


 จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบ Lan  และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  จำนวน 35  จุด  ของโรงพยาบาลบางเสาธง  ในวงเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

     กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 14 กันยายน 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา     ในระหว่างวันที่  1  กันยายน  2558  ถึงวันที่  8 กันยายน  2558   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.spko.moph.go.th   หรือ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3895980  ต่อ 103  ในวันและเวลาราชการ

-คุณลักษณะ     -ตารางแสดงราคากลาง     -ประกาศและเอกสารแนบท้าย


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๒ คัน  ในวงเงิน๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)   ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายละเอียด ดังนี้

-          รถบรรทุกดีเซล      จำนวน ๒ คัน

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา     ในระหว่างวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 


    จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด  ในวงเงิน ๕๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ (๘๐%)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

     กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา     ในระหว่างวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๕๘   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวงเงิน ๒,๕๘๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามรายการ ดังนี้

รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)        จำนวน ๒ คัน                                                            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๘   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ