จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แถบทดสอบปัสสาวะ    จำนวน ๔  รายการ   ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ดังนี้

- Strip 10 แถบ  100 T/Pack            จำนวน   ๓๐๐ แพ็ค

- Strip  5 แถบ  100T/Pack              จำนวน   ๑๐๐ แพ็ค

- Strip  3 แถบ   50 T/Pack              จำนวน  ๖๐๐ แพ็ค

- Control Strip 50 pieces/Pack       จำนวน    ๒๐ แพ็ค

       กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาได้โดยตรงที่งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๑๒   ธันวาคม  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

       กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ  

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

            จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ  ขนาด 40 kvA  จำนวน  1  ชุด   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ   

      ผู้ที่ประสงค์ยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  ถึงวันที่ 2 ธันวาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ 

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3 ธันวาคม  2557 ตั้งแต่เวลา  14.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ       

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา           โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  19 พฤศจิกายน 2557  ถึงวันที่ 2 ธันวาคม  2557   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0 2701 8145   ในวันและเวลาราชการ  

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะซ่อมเครื่องสำรองไฟ


      จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่พนักงานในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนประมาณ  ๓,๐๐๐ ราย  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ   

      ผู้ที่ประสงค์ยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ 

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ       

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา           โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง

รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง(เพิ่มเติม)

 


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

๑. ตู้อบสายยาง                    จำนวน   ๒    เครื่อง

โดยใช้เงินงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับหน่วยบริการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่      ๐๒   ธันวาคม   ๒๕๕๗       ในเวลาราชการ

ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ตึกอำนวยการ  ชั้น  ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่   ๐๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗     ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลบางบ่อ ระหว่างวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๐๑  ธันวาคม ๒๕๕๗           

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔   ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  4  รายการ

ราคากลาง  เป็นเงิน 1,040,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

กำหนดขอรับเอกสาร  ระหว่างวันที่  17 พฤศจิกายน  2557 ถึงวันที่  1 ธันวาคม 2557                      และกำหนดยื่นซองเอกสาร  ในวันที่  2  ธันวาคม 2557  เวลา 08.30-16.00 น.                        ณ  กลุ่มงานบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  3  ธันวาคม  2557  ณ ห้องประชุม  ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ              หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02389  5980 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ

-ราคากลาง -คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ -ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ   ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวการแพทย์  จำนวนประมาณ  588,000  ลูกบาศก์เมตร  ในวงเงินงบประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล  ประจำปีงบประมาณ  2558 

           กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ในวันที่  4  ธันวาคม 2557  ระหว่างเวลา 10.00 น ถึง 11.00 น  ณ ห้องประชุม ชั้น 4  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ   และกำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  17  ธันวาคม   2557  ตั้งแต่เวลา 13.00 น ณ  บริษัท  บีสไดเมนชั่น  จำกัด

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ระหว่างวันที่  17 พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่  28  พฤศจิกายน  2557  หรือเว๊บไซต์ของหน่วยงาน  www.smpkhos.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2701 8145 ในวันเวลาราชการ

ราคากลางก๊าซทางการแพทย์

คุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลว (ครั้งที่2) 1 – 4

คุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลว (ครั้งที่2) 5 – 7

คุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลว (ครั้งที่2) 8-9


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตามรายละเอียดดังนี้

-          จ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ   จำนวนประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม

กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา     โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ      กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  ชั้น  ๓ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                                                                                                                             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการอำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕      ในวันและเวลาราชการ   (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลางกำจัดขยะติดเชื้อ

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

 


จังหวัดสมุทปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน ที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ