สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สามารถยื่นความจำนงได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อาคาร 7 ช้น 2 กรมควบคุมโรค
โทร 0 2590 3861


ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซัก-รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  ๒๘๐,๐๐๐  กิโลกรัม  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๕๑๗,๒๐๐๐.- บาท  (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางพลี

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่……………………………….ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่……………………………………. ถึงวันที่…………………………………. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๓๒๒๓ , ๐-๒๗๕๒-๔๕๐๐ ต่อ ๒๙๒๙ ในวันและเวลาราชการ

-สเปค                                    -ตารางปปช


ด้วย  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการ  ดังนี้                             

1.  เครื่องวัดความดันลูกตา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  520,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 2.  เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง  จำนวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน                       1,650,000.- บาท  (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

3.  เครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์    จำนวน  1   เครื่อง  เป็นเงิน  1,550,000.- บาท    (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                  

4. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์  จำนวน 1 เครื่อง    เป็นเงิน                             260,000.-  บาท  (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  

 5.  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ   จำนวน  5  เครื่อง  ราคาเครื่องละ         270,000.- บาท   รวมเป็นเงิน  1,350,000.-  บาท   (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 6.  เครื่องตรวจตาส่วนหน้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 520,000.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 7. เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน  จำนวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน   215,000.-  บาท                                         (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)      

 8. เครื่องส่องหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติค  จำนวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน  1,030,000.- บาท                   (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน)      

 9.  ตู้เย็นเก็บเลือด  จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 500,000.-  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)                  

10. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาในรถ  จำนวน 4 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 130,000.- บาท               520,000.-  บาท  (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)                                            

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  8,115,๐๐๐.- บาท   (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                       ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  งบระดับหน่วยบริการ  (90%)   ปีงบประมาณ 2559      

           กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์         ในวันที่  30 กันยายน  2559  ระหว่างเวลา   08.30  น.  ถึง  16.30  น.        

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา   ในระหว่างวันที่ 14 กันยายน  2559  ถึงวันที่  21 กันยายน  2559   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือ  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2752-3223 , 02-752-4500  ต่อ  2919   ในวันและเวลาราชการ                                              

- เครื่อวัดความดันลูกตา -เครื่องจี้  -เครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)  - เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
-เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ -เครื่องตรวจตาส่่วนหน้า  -เครื่องมือผ่าตัดตา  - เครื่องส่องหลอดลม
-ตู้เย็นเก็บเลือด  -เครื่องกระตุกไฟฟ้า     -ตารางราคากลาง(ครั้งที่ 2)

 


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์หน่วยบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก จำนวน ๑๔ รายการ ราคากลางของวัสดุในครั้งนี้ เป็นเงิน 727,833.00 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง เวลา 10.00น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสอบราคาได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 463 6638 ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงิน    ประกาศสอบราคา 001   คุณลักษณะชุดที่ 1  คุณลักษณะชุดที่ 2  คุณลักษณะชุดที่ 3  คุณลักษณะชุดที่ 4


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักเทคนิคการแพทย์/นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี  จำนวน 8 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)
4.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
6. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
7. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
8. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กันยายน 2559
โทร 0 3893 1995
http://www.cbh.moph.go.th


จังหวัดฉะเชิงเทรารับย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง
(นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบางปะกง
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559
โทร 0 3851 1189, 0 3851 2400 ต่อ 122


พิธีมอบรถมอเตอร์ไซค์พยาบาลฉุกเฉิน Motorlance จากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3        โดยมีนายพินิจ  หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานกองทุนฯ เป็นผู้มอบให้กับ  นายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ                                นายแพทย์จอมเทพ หวังสันติตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์             นายแพทย์มาโนช  สุคนพาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ และหัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง ณ เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง


โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)
2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารทางวิชาการ)
3. ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารทางวิชาการ)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 16 กันยายน 2559
โทร 0 3521 1888 ต่อ 2525


สสจ.สมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
ภายในวันที่ 22 กันยายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม http://skno.moph.go.th
โทร 0 3487 1276 – 8


สสจ.ราชบุรี รับย้ายรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางแพ
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
โทร 0 3232 6268 – 71  ต่อ 146
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0BwhbbBhOwrsiTDlZS0N0MTJ2Q3M