เรื่อง การดำเนินโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” Smart lady Thailand ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด”

โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ร่างขอบเขตงานประกวดราคาซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนให้กับ อสม.

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนให้กับ อสม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๘๖๑,๕๐๐.- บาท (สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

คุณลักษณะชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อสม.
ประกาศและเอกสารแนบท้ายประกวดราคาซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพ
-
  ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ โรงพยาบาลบางจาก

ด้วย จังหวัดสมุทรปราการจะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่  โรงพยาบาลบางจาก รวมพื้นที่ประมาณ ๔,๖๙๘ ตารางเมตร ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗ ราคากลางจัดจ้าง ๑,๙๔๔,๐๐๐.-บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่ไป  โรงพยาบาลบางจาก ตั้งแต่วันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๑๐  กันยายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ

กำหนด ดูสถานที่ ระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ภายในเวลา ๑๐.๐๐น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางจาก

สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๔๖๔-๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเสื้อรณงค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ให้กับ อสม. ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  จำนวน ๑,๖๗๑ ชุด เป็นเงิน ๔๓๔,๔๖๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)  โดยกำหนดให้ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ในระหว่างวันที่ ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๐.๒/๒๐๒๔๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอทำความตกลงเพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเดิม จำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)  คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๑๒,๓๓๗,๔๐๐.- บาท (สิบสองล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยในส่วนของงบลงทุน สำหรับการจัดซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฯ คงเหลืองบประมาณจำนวน ๑๐,๘๖๑,๕๐๐.- บาท (สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงขอยกเลิกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง สอบราคาซื้อเสื้อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเสื้อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนให้กับ อสม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ประกาศประกวดราคาซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนให้กับ อสม. ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๑ ชุด เป็นเงิน ๑๘,๓๘๑,๐๐๐.- บาท (สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยกำหนดให้ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๐.๒/๒๐๒๔๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอทำความตกลงเพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเดิม จำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)  คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๑๒,๓๓๗,๔๐๐.- บาท (สิบสองล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยในส่วนของงบลงทุน สำหรับการจัดซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฯ คงเหลืองบประมาณจำนวน ๑๐,๘๖๑,๕๐๐.- บาท (สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงขอยกเลิกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนให้กับ อสม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฯ

ศพด.รับโล่ ชนะเลิศศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคดีเด่นระดับเขตโดย นายกฯยิ่งลักษณ์

นายกฯยิ่งลักษณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์ “การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรค กรมควบคุมโรค ปี 2556″ ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 7 (ฉัตรทิพย์เทพวิทยา)  นายสำราญ สุดถนอม ผู้อำนวยการกองการศึกษา  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง เป็นตัวแทน เข้ารับมอบรางวัล ชนะเลิศ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ที่  6

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนให้กับ อสม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนให้กับ อสม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโครงการเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ
กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
กำหนดวันเสนอราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓

สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับผสมอากาศและเปอรเซ็นต์ออกซิเจน

         ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับผสมอากาศและเปอร์เซนต์ออกซิเจน  จำนวน  ๔ เครื่อง  ในวงเงินราคากลางเครื่องละ  ๖๓,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)   ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล  งบประมาณ ๒๕๕๖

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น  ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๙  กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑  ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับผสมอากาศและเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน

 

ประกาศสอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ

ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการสอบราคาจัดจ้างทำชุดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ จำนวน ๔๖ ชุด จากเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กำหนดยื่นซองสอบราคา ก่อนวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนกงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ  จะดำเนินการสอบราคาซื้อเสื้อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๖๗๑ ตัว
กำหนดยื่นซองสอบราคา ก่อนวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ หรือสอบถามโทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ