ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คลิก!

 


     จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

-    อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกเชิงกรานหักชั่วคราว (Pelvic Clamp)     จำนวน ๑ ชุด

กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น ๘   อาคารสนับสนุนบริการ ๘ชั้น  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา   ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น   ๓   อาคารผู้ป่วยนอก    โรงพยาบาลสมุทรปราการ                   

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ชั้น  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  อำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ    ผู้ไม่ปรากฏรายชื่อรับเอกสารสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกเชิงกรานหักชั่วคราว (Pelvic Clamp)   จำนวน ๑ ชุด   ไม่มีสิทธิยื่นซองสอบราคา

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


       จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

-     ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (Mini Air Drill)  จำนวน ๒ ชุด

กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ชั้น  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ

      กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา   ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น   ๓   อาคารผู้ป่วยนอก    โรงพยาบาลสมุทรปราการ            

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ชั้น  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  อำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ   ผู้ไม่ปรากฏรายชื่อรับเอกสารสอบราคาจัดซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (Mini Air Drill)  จำนวน ๒ ชุด   ไม่มีสิทธิยื่นซองสอบราคา

ตารางราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหน่วยกามโรคเพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน  กองทุนสุขภาพแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  งบประมาณเป็นจำนวนเงิน  3,000,000.- บาท  (สามล้านบาทถ้วน)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน  2,070,000.- บาท  (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  www.gprocuerment.go.th  หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  www.spko.moph.go.th  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่  24  พฤษภาคม  2559    ถึงวันที่  27 พฤษภาคม  2559   ผู้เสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โดยเปิดเผยตัว  ตามรายละเอียด  ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์                                                                                                                         ส่งถึง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการ                                                                19  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270                             2.  โทรสาร  02 – 3951034                                                                                                    3.  E-Mail address   manage.spko@moph.mail.go.th

-ตาราง ปปช   -แบ่งงวดงาน-งวดเงิน  -แบบ ปร 4 -1  -แบบ ปร 4 -2  -แบบ ปร 5 (ก)  -ร่างขอบเขตของงานจ้าง  -ร่างประกาศจังหวัด  -รายการประกอบแบบ-1  -รายการประกอบแบบ-2  -รายการประกอบแบบ-3


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คลิก!

 


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สอบสัมภาษณ์) คลิก!


โรงพยาบาลบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

มีความต้องการรับย้าย รับโอน สูติแพทย์

หากท่านใดมีความสนใจ ติอต่อสอบถามได้ที่ 02-75245000


จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รายการ รถมอเตอร์ไซค์พยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง   โรงพยาบาลสมุทรปราการ, โรงพยาบาลบางพลี, โรงพยาบาลบางบ่อ, โรงพยาบาลบางจาก  และโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  7  คัน       ราคาคันละ  650,000.- บาท  (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,550,000.- บาท  (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมี ประจำปี ๒๕๕๙  จำนวน   ๒๑   รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)          ตามรายการ ดังนี้

๑.Glucose ๘.LDL-Cholesterol๑๕.Alkaline Phosphatase ( ALP )
๒.BUN ๙.Total Protein ๑๖.Sodium
๓.Creatinine๑๐.Albumin ๑๗.Potassium
๔.Uric acid ๑๑.Total bilirubin๑๘.Cholride
๕. Cholesterol ๑๒.Direct bilirubin๑๙.Bicarbonate
๖.Triglyceride๑๓.SGOT ( AST )๒๐.Calcium
๗.HDL-Cholesterol ๑๔.SGPT ( ALT )๒๑.HbA๑C
คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ ขอแก้ไขการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คลิก!