จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์ ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๒. เครื่องดึงหลัง คอ อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. เครื่องอ่านแผ่นรับภาพรังสี และแปลงเป็นระบบดิจิตอลสำหรับเครื่อง X-ray ในช่องปาก จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๔๖๐,๐๐๐.- บาท
๕. เครื่องขูดหินปูนระบบเพียโซ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท
๖. ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ร่างขอบเขตงาน (1)      ร่างขอบเขตงาน (2)     ตารางแสดงวงเงิน
- ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้
-เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัด
- เครื่องอ่านแผ่นรับภาพรังสีและแปลงเป็นระบบดิจิตอลสำหรับเครื่อง x
- เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ             – เครื่องขูดหินปูน ระบบเพียโซ
- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๒. เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์พร้อมจอมอนิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. เครื่อง X-ray จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๓๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๖. เครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๑๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จากเงินงบค่าเสื่อมในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้
- ช่วยเด็กทารกแรกคลอด    – เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
-เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ - เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง  -  เครื่อง x-ray ฟัน
ร่าง TOR   – ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง


ด้วยจังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลบางจาก จำนวน  ๑ งาน  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางจาก

กำหนดยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่  งานพัสดุ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   โรงพยาบาลบางจาก  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ   โดยผนึกซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซอง  “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ โรงพยาบาลบางจาก

กำหนดดูสถานที่  ระหว่างวันที่   ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗ ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น.โดยผู้เข้าสอบราคาพร้อมกัน ณ โรงพยาบาลบางจาก

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๙  กันยายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลบางจาก  ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลบางจาก   ต.บางจาก  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ ๒๖  กันยายน   ๒๕๕๗

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมา

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

พื้นที่บริการของโรงพยาบาล


โรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการ คือนายช่างเทคนิค นักวิชาการเงินและบัญชี             นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ในวันที่ 16 ก.ย.57 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยให้มารายงานตัว เวลา 08.00 น. และข้อปฏิบัติต่างๆ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ


เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในข้อมูล กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่ล่าช้า จึงไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ จังหวัดสมุทรปราการ จึงให้แก้ไข จากเดิมวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557 เป็นภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 แทน นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ ได้แนบเอกสารมาพร้อมนี้ ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ


ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ สถานีอนามัยตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคากลางครั้งนี้ 132,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 4636638 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศผู้สอบผ่าน พกส.


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด (ฺBlood Glucose Strip) จำนวนประมาณ ๕๐,๐๐๐ ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป     ชั้น ๔   อาคารสวาทยานนท์ ๑    โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๑๔๐๕ ในวันและเวลาราชการ

สเปค


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิทันตกรรม สถานีอนามัยตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นเงิน 438,000.00 (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-4636638 ในวันและเวลาราชการ


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อไฟฟ้า สถานีอนามัยตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคากลางครุภัณฑ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 190,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามได้ที่ 02-4636638 ในวันและเวลาราชการ