ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุ พยาบาลประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ เวลา และสถานที่ คัดเลือกบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 นายพิบูล อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการกิจกรรมคอนเสิรต์การกุศลเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยส่วนหนึ่งของการจัดงานฯประธานหอการค้าและกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มอบรถเข็นจำนวน ๒๘ คันให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง โดยมีนายสมศักดิ์ มาศจร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้แทนรับมอบแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  จะพิจารณาสนับสนุนรถเข็นผุ้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย และศูนย์สุขภาพชุมชนที่มีความจำเป็นใช้รถเข็นผู้ป่วยดังกล่าวอย่างเหมาะสมต่อไป

แจ้งประชาสัมพันธ์การขอใช้รถยนต์ของทางราชการจากงานธุรการ

              งานธุรการ  ขอแจ้งขั้นตอนในการเสนอหนังสือเรื่องการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ
เพื่อออกปฏิบัติราชการ/การไปประชุม/อบรม  ดังนี้
1. ดำเนินการกรอกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขอใช้รถยนต์
2. ปริ๊นเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน/รองหัวหน้างาน
3. เสนอผ่านรอง ฯ ที่รับผิดชอบลงนามอนุมัติ  กรณีที่ใช้รถยนต์ภายในจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพฯ
4. เสนอท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ  ลงนามอนุมัติ ในกรณีที่ขอใช้รถยนต์ไปราชการต่างจังหวัด(พร้อมทั้งแนบหนังสือเชิญประชุม/บันทึก ที่ขออนุมัติไปราชการด้วย)  โดยถ่ายเอกสารแนบ   ถ้ากรณีเอกสารตัวจริงแนบขออนุมัติใช้เงินหรือ ทำหนังสือส่งตัว
               จึงเรียน / แจ้งมา  เพื่อทราบ  และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

KM NCD จ.สมุทรปราการ ประจำปี 2556

การประชุมวิชาการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และประกวดผลงานเด่น/นวัตกรรมงาน NCD ประจำปี 2556
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง ถนนเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ธำรงค์ สมบุญตนนท์ สาธารณาสุขนิเทศก์
แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผอ.รพ.สิงห์บุรี
และคณะสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

สามารถดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ facebook ตามลิ้งข้างล่าง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.398856056899026.1073741832.100003239065034&type=3

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างฯ บรรจุเป็นข้าราชการ(พยายบาลวิชาชีพ)

จังหวัดสมุทรปราการประกาศคัดเลือกบรรจุ พยาบาลวิชาชีพรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและลูกจ้างประจำที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงไป ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

 โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๓  รายการ   ได้แก่

1.   Wireless  Access  point   จำนวน   1 รายการ

2.  Firewall  Add  on  Web  security &  Wireless Secutity  จำนวน  1  รายการ

3.  ต่อลิขสิทธิ์ชุดซอฟท์แวร์เครื่องควบคุมบริหารจัดการส่วนกลางสำหรับระบบป้องกันไวรัส (Anitvirus  Liecensed)    จำนวน   1  รายการ

ราคากลางเครื่องละ  ๑,๙๙๙,๘๓๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๘มิถุนายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น  ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาในวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑ – ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ _อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปี ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๑๐ และร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

       ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดฯ และร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ โดยสมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ ตามลายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ http://natherbexpo.dtam.moph.go.th/

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๑๔๐๑ ในวันและเวลาราชการ