จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าเหมาเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เอกซเรย์และ Lab  ของแรงงานต่างด้าว  จำนวนประมาณ  ๔๐,๐๐๐  คน/ราย   ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลสมุทรปราการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประจำปี  ๒๕๕๘    

  วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง    เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐,๐๐๐.- บาท  (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)  

             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนทีเอกซเรย์และ  Lab  ของแรงงานต่างด้าว  ของจังหวัดสมุทรปราการ  ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ www.smpkhos.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลสมุทรปราการ  โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด  ดังนี้

      -ทางไปรษณีย์ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ   ๑๐๒๗๐

     – โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖

ตารางราคากลางจ้างเหมาตรวจแรงงานต่างด้าว

เงื่อนไขการจ้างตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ขอบเขตของงานจ้างตรวจสุขภาพ

เอกสารประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี 58


       จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินกันผู้ป่วยนอกของ CUP  ภาครัฐ  ปี ๒๕๕๖   จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

-          ครุภัณฑ์ (เครื่องขูดหินปูน  เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันและเครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน)             และชุดเครื่องมือทางทันตกรรม   จำนวน  ๕๓ รายการ

กำหนดยื่นสอบราคา ให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ    กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป     ณ ห้องประชุม  ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก         โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลสมุทรปราการ     อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕    ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้   ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในวันที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)  ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินฯ ตามไฟล์ที่แนบมา (หมายเหตุ  สำหรับตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงาานประจำห้องยา ไม่ต้องเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 1 และให้เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ ) ในวันที่ 27 -28 มกราคม 2558 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ตำแหน่งจพ.ธุรการ จพ.ทันตสาธารณสุข นวก.การเงิน แพทย์แผนไทย เภสัช และอื่นๆ

 

 


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๑. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  ชนิดสี  ๒  หัวตรวจ                 จำนวน ๑ เครื่อง  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๒. เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์พร้อมจอมอนิเตอร์  จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๕๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์  จำนวน  ๑  เครื่อง  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๕,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)                                                                                 

๕. เครื่อง x-ray ฟัน  จำนวน ๑ เครื่อง  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๓๐,๐๐๐.- บาท  (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๑๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

    การยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐   น. ถึง  ๑๐.๓๐  น.   ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาไปยังผู้เสนอราคาแต่ละรายโดยตรง

             กำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘               ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น.   ณ   บริษัท   บีสไดเมนชั่น   จำกัด    ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗๙/๗๙-๘๐  ชั้น  ๒๖ อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่  ๕  มกราคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่   ๘    มกราคม ๒๕๕๘    และดูรายละเอียดได้ที่    www.spko.moph.go.th  หรือ   www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓   ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์

-คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์   -ประกาศจังหวัด - เอกสารประกวดราคา -ราคากลาง


  จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม 

            – รายการยูนิตทำฟัน  จำนวน  2 เครื่อง 

กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่  5  มกราคม  2558  ถึงวันที่  16 มกราคม 2558  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 19 มกราคม 2558  ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป            ณ  ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ        

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ ณ. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่  5  มกราคม  2558  ถึงวันที่  15  มกราคม 2558   หรือสอบถาม    ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2389  5980  ต่อ 103  ในวันและเวลาราชการ 

-คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน  – ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ


จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) จำนวน ๑ ราย สังกัด สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งกำหนดการ ระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ของการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ระดับเขต ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558  ณ จังหวัดระยอง ดังรายละเอียดแนบท้าย

กำหนดการ กติกาแต่ละประเภท ตารางแข่ง       ระเบียบแข่งกรีฑา

1.ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  2.ระเบียบกติกากีฬาแบดมินตัน  3.ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชายทั่วไป 4.ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชายอาวุโส5.ระเบียบการแข่งกีฬาปาเป้า6.ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง 7.ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ 8.กติกาเปตองแก้ ไขใหม่   9.กติกาเปตอง  10.กติกาปาเป้า   11.หมากกระดาน

กำหนดการ ปาเป้า    ตารางการแข่งขัน กีฬา   ตารางการแข่งขันกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

 


จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) จำนวน ๑ ราย สังกัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีด Biphasic Isophane human insulin (๗๐ : ๓๐) ๑๐๐ IU/ml in ๓ ml cartridge with insulin pen and pen needle จำนวน ๓,๒๐๐ กล่อง ๆ ละ ๕ หลอด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๙ มกราคา  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ มกราคา  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๘ มกราคา  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

คุณลักษณะของยาฉีดและราคากลาง