ข่าวด่วน

Image

การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการในเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2556

มีข้อกำหนดดังนี้

   1.ได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวก่อน ปี 2551 ลงมา
(โดยไม่ดูว่าได้โควตานักเรียนทุนของจังหวัดใด  ที่ไหน จบเมื่อไร)

   2.เป็นผู้จบการศึกษาใน 25 สายงาน จาก สถาบันพระบรมราชชนก และ  สถาบันสมทบที่ร่วมผลิต
ได้แก่
- ม.มหิดล
- ม.บูรพา
- ม.นเรศวร
- ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสกลนคร)
- ม.ราชภัฎยะลา
และ ม.ทักษิณ (เฉพาะที่เข้าศึกษาในปี 2547 และสำเร็จการศึกษาในปี 2551)

ส่วนที่เหลือจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2557-2558 ต่อไป

     ***การที่จะได้รับการบรรจุนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบทั้ง 2 ข้อ***

มีข้อสงสัยสอบถาม หรือ ติดต่อที่ งานการเจ้าหน้าที่

โทร.02-389-5980 ต่อ 119

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับอาวุโส

     ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับอาวุโส  ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๐๐  สถานีอนามัยเมืองใหม่บางพลี  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ -  วันที่  ๓๑  มกราคม ๒๕๕๖ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ  หรือส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ วันสิ้นสุดการรับย้ายจะถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ

     - ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับอาวุโส

     – (แก้ไขใหม่) ใบสมัคร ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)

     – หนังสือส่ง เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคนไข้นอกและคนไข้ในโรงพยาบาลบางจาก

                                                     ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง    สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคนไข้นอกและคนไข้ในโรงพยาบาลบางจาก
                                                            ————————–

                จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารคนไข้นอกและคนไข้ใน โรงพยาบาลบางจาก แบบเลขที่ ๖๓๔๓/ก และ ก.๒๑๗/ธ.ค./๕๔
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้าง ซึ่งมีกิจการรับเหมาก่อสร้างเป็นของตนเองและดำเนินการก่อสร้างด้วยตนเอง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพระดับโรงพยาบาล วันที่ 23 มกราคม 2556

- สนับสนุนผู้ป่วยรายโรค
- งบคุณภาพ
- สนับสนุนเอดส์
- หนังสืออนุมัติเกณฑ์การจัดสรรงบ Asthma ฿ COPD 56
- ข้อมูลส่งเบิก MO
- NEW ผลการดำเนินงานเครือข่าย STEMI ส่ง อ.วิวรรธน์
- คู่มือ งบคุณภาพ 56

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา

 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา
———————————————

      จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยเงินงบโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามรายการดังนี้
ลำดับ                              รายการ                                              จำนวน             มูลค่า (บาท)
๑.        ยาฉีด Human premixed insulin ๑๐๐ i.u./ml in ๓ ml.   ๑๐,๐๐๐ x ๑’s        ๑,๐๐๐,๐๐๐
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น…รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเขต 6

    การแข่งขันกีฬาเขต 6 ระหว่าง 4-6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษา จังหวัดชลบุรีโครงการกีฬา  ที่พัก  โปรแกรมการแข่งขัน  สรุปรายงานการประชุมเขต

สสจ.มุกดาหารศึกษาดูงานสสจ.สมุทรปราการ

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่ในการศึกษาดูงานระบบงานส่งเสริมสุขภาพ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต.เจ้าพนักงงานเวชสถิติ

   ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ  เลขที่ตำแหน่ง 1860 (ปฏิบัติงานที่ดรงพยาบาลบางจาก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ)
      - ค่าตอบแทน 11,160 บาท 
      – สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
      - ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
     การรับสมัคร
     ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตนเอง  200 บาท  ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  23-31 มกราคม 2556 ณ งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  อาคาร 2  ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หรือ  สามารดูรายละเอียดการสมัครได้ที่  www.spko.moph.go.th 

     – ประกาศจังหวัสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

     – หนังสือส่ง เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง

     – ใบสมัคร พนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานใน รพ.สต.

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานใน รพ.สต. ดังต่อไปนี้
- รพ.สต.สำโรงเหนือ จำนวน 2 ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ 089-8127855
- รพ.สต.บุญศิริ จำนวน 2 ตำแหน่ง  เบอร์ติดต่อ 02-7561414,085-3553198
- รพ.สต.เทพารักษ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง  เบอร์ติดต่อ 02-3854141