จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย  ของโรงพยาบาลสมทรปราการ     จำนวน  ๑  รายการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗         

             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่  ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ขอบเขตของงานจ้างเอกชนรักษาความปลอดภัย

ราคากลางงานจ้างรักษาความปลอดภัย

เงื่อนไขการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน และชายคารางน้ำฝน สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับซองสอบราคาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๓๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ


 

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริการ สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับซองสอบราคาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๓๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ


ด้วย  จังหวัดสมุทรปราการ   จะดำเนินการสอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน  ๑ ตู้  ด้วยเงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ระดับหน่วยบริการ (๘๐%) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของโรงพยาบาลบางจาก

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๘  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๕    กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐น.ถึง ๑๕.๓๐น.(ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่   ๒๘   กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  โรงพยาบาลบางจาก

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางจาก  จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่   ๘    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่   ๒๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ และ ๐ ๒๔๖๓ ๓๓๔๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) (1)

คุณลักษณธเฉพาะตู้เย็นเก็บเลือด (1)


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องพิมพ์ Dot matrix แคร่สั้น จำนวน ๑๕ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๑.๓๐ น. และทำการเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.  ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ชั้น ๔  อาคารสวาทยานนท์ ๑  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๑๔๐๕       ในวันและเวลาราชการ


โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ให้ผู้ได้รับ             การเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาและปฏิบัติงานในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก                        หากไม่มารายงานตัว ในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ      ตามประกาศที่แนบมานี้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 


รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ  ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ตําแหน่ง ไม่จํากัดเพศ     วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ความรู้ความสามารถ :   บริหารจัดการฐานข้อมูล mysql บน linux ได้ , มีความรู้การใช้งานโปรแกรมโรงพยาบาล  (Hosxp)   , ใช้ภาษา SQL ได้

ค่าตอบแทน เงินเดือน 13,566 บาท  และมีเวรนอกเวลาราชการ

สนใจติดต่อ ทพ.สมเกียรติ จริยเมธางกูร    โทร. 08-9790-8999


          ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

          ๑.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       จำนวน     ๙    รายการ

         ๒.  ครุภัณฑ์การแพทย์                          จำนวน    ๒๘    รายการ

         ๓.   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                       จำนวน     ๖     รายการ

          ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อพัสดุดังกล่าว   สามารถติดต่อขอรับแบบรายการได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   ตั้งแต่วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๖  กรฎาคม ๒๕๕๗   และติดต่อขอดูสภาพพัสดุได้ที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โทร  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๓๒ ในวันที่  ๑๖  กรกฏาคม   ๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๐๐  น เพียงวันเดียวโดยพร้อมเพรียงกัน

         กำหนดการขายทอดตลาด    ณ    โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ในวันที่  ๑๗  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น – ๑๑.๐๐ น ลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูล  ผู้มาติดต่อลงชื่อหลังเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล  เริ่มประมูลตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

ประกาศจำหน่าย ปี 2557

รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จำหน่าย ครั้งที่ 1/2557


          จังหวัดสมุทรปราการ     มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  รายการเครื่องไถผิวหนั (Dermatome)  จำนวน ๑ เครื่อง   ราคากลางในการจัดซื้อเครื่องละ  ๓๕๐,๐๐๐ .-บาท

          กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาได้ที่     กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา            โรงพยาบาลสมุทรปราการ      ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗           ในวันและเวลาราชการ     

         กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ชั้น  ๓   อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                                                                                  

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ        อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕      ในวันและเวลาราชการ    (๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลางเครื่องไถผิวหนัง

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องไถผิวหนัง

 

 


               ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์    จำนวน ๒  รายการ   ด้วยเงินบำรุง   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ   ประกอบด้วย

           ๑ .  ดูแลบำรุงรักษาระบบ MA  Box Firewall and License Sophos  จำนวน  ๓  รายการ

           ๒.  ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (Blade  Server)  จำนวน ๑๐  เครื่อง 

          ผู้ประสงค์ยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๑๗  กรกฎาคม   ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

       กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่   ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.)

ราคากลางบำรุงรักษา MA Box Firewall

ราคากลาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade server)

เงื่อนไขการจ้างดูแลบำรุงรักษา MA Box Firewall

เงื่อนไขการจ้างดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade Server)