• โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ร่างขอบเขตงาน (TOR) ครุภัณฑ์ทันตกรรม (ครั้งที่ ๒)

           ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ดังนี้
                 ๑. โรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียงใหม่ โรงพยาบาลบางเสาธง รายการยูนิตทำฟัน     จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๘ เครื่อง ๆ ละ ๔๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๔,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๔๒,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
                 ตามงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ แผนงาน พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ผลผลิตที่ ๑

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารแนบท้ายนี้
  ร่าง TOR ครุภัณฑ์ทันตกรรม
  คุณลักษณะยูนิตทำฟัน
  คุณลักษณะยูนิตทำฟัน1
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ปปช)

  ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการครั้งที่ 2

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ  จะดำเนินการขายทอดตลาด
  บ้านพักข้าราชการ  สถานีอนามัยตำบลท้ายบ้านใหม่  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spko.moph.go.th/wp-content/uploads/2013/10/img-X15140759.pdf

  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Servic Plan)

  แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

  1. สาขาหัวใจ
  2. สาขาอุบัติเหตุ
  3. สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
  4. สาขาโรคไต
  5. สาขาช่องปาก
  6. สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD)
  7. สาขาโรคมะเร็ง
  8. สาขาทารกแรกเกิด
  9. สาขาจักษุวิทยา
  10. 5 สาขาหลัก
  11. สาขาปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม

  เอกสารประกอบการทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Servic Plan) จังหวัดสมุทรปราการ

  เอกสารตัวอย่างการนำเสนอ (Service  plan) ของจังหวัดชลบุรี

   

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

             จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอบประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง แบบเลขที่ ๘๗๓๒ + ข.๓๔๐/ส.ค.๕๖ + ก.๒๑/ก.พ.๕๕ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
             ราคากลางของการจ้างก่อสร้าง  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๗๖,๙๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

               กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ

                กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ทราบเป็นการเฉพาะรายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

                กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
  ตารางแสดงราคากลาง (ปปช.)
  แบบ ปร.4
  ปร.4
  แบบ ปร.6

  ประกาศประกวดราคาซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนให้กับ อสม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนให้กับ อสม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
  กำหนดวันเสนอราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๑๕ น. ณ บริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ
  ประกาศประกวดราคาซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
  -
    คุณลักษณะชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
  -
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ปปช.)

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

  จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่อง Monitor EKG 12 lead จำนวน ๑ เครื่อง

  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๐๔๐๑ ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

  จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ

           ๑. เครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติและ   วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรแบบไม่แทงเส้น จำนวน ๔ เครื่อง

          ๒. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติและติดตามปริมาณความอิ่มตัวของ    ออกซิเจนสำหรับเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง

  กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๑๔๐๑  ในวันและเวลาราชการ

   

  ร่างขอบเขตงาน (TOR) ครุภัณฑ์ทันตกรรม

  ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ดังนี้
  ๑. โรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียงใหม่ โรงพยาบาลบางเสาธง รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๘ เครื่อง ๆ ละ ๔๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๔,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๔๒,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ แผนงาน พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ผลผลิตที่ ๑

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารแนบท้ายนี้
  ร่าง TOR ครุภัณฑ์ทันตกรรม
  -
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางครุภัณฑ์ทันตกรรม (ปปช)
  -
  คุณลักษณะยูนิตทำฟัน
  -
    คุณลักษณะยูนิตทำฟัน

  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สสอ./สอ.

  ประกาศชือผู้มีสิทธิคัดเลือก สสอ สอ 56 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

  เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ

  และเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามแฟ้มไฟล์ที่แนบ

  โปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด ปี 2557

   

  การแข่งขันกีฬาเปตอง ปี 2557 กำหนดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬากองทัศนสัญญานป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดย คปสอ.พระสมุทรเจดีย์ เป็นเจ้าภาพ ขอให้นักกีฬาทุกคนรายงานตัวพร้อมเอกสารตั้งแต่เวลา 08.00 น.

  โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ปี 2557