จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ด้วยเงินบำรุงของสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อใช้ในราชการของจังหวัดสมุทรปราการ    ดังนี้

           – กระบอกฉีดยา  ขนาด ๓ ซีซี  (ขนาดบรรจุ ๑๐๐ อัน)   จำนวนประมาณ  ๙,๓๐๐  กล่อง

           – ราคากลางในการจัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๐,๒๐๐.-  บาท  / ราคากลางกล่องละ ๒๑๔ .- บาท

          กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา  ให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ

          กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ตั้งแตเเวลา ๑๓.๓๐น.  เป็นตั้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมาย ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐น.- ๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลางกระบอกฉีดยา 3 ซีซี

คุณลักษณะเฉพาะกระบอกฉีดยา 3 ซีซี

 

 


                 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซั – รีดผ้าผู้ป่วย  จำนวนประมาณ  ๕๕๐,๐๐๐  กิโลกรัม/ปี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
                 ราคากลางของงานจ้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
                  กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๑.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓    อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ
                 กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๔  มิถุนายน   ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริษัท  บีส ไดเมนชั้น จำกัด
                  ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลางซักอบรีด-ผ้าผ้าป่วย

เงื่อนไขการจ้างซักอบรีด-ผ้าผ้าป่วย


       ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ๓๘๐ ตัน จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปี ๒๕๕๗  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ดังนี้

       จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ๓๘๐ ตัน จำนวน ๒ เครื่อง

       ราคากลางในการจัดจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๕๙๐,๐๐๐.- บาท

       ผู้ประสงค์ยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

       กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลางบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ 380 ตัน (ครั้ง2)

รายละเอียดการจ้างเหมาดูบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ 380 ตัน

 


เชิญประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7
8-10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตามไฟล์ ลิ้งค์ ได้ล่างนี้
โครงการประชุมวิชาการ

 

 

 

 


ประกาศจ้าง พกส.


 จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรวม   จำนวน  ๑  รายการ  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  จำนวน  ๑  รายการ          

             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดจ้างดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่   ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางราคากลาง จ้างทำความสะอาดอาคารวม ปี57

ร่างTOR จ้างทำความสะอาดอาคารวม

รายละเอียดเงื่อนไข จ้างทำความสะอาดอาคารวม


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางเสาธง ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๖,๔๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลบางเสาธง
กำหนดยื่นซองสอบราคาก่อนวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.

- ประกาศและเอกสารแนบท้าย
- แบบ ปร.4            – แบบ ปร.6                -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช.)


ขอเชิญชวนผู้สนใจที่รักสุขภาพ ร่วม   เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ” TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ต้านภัยบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ” ปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 06.30 น. ณ สวนหลวง ร.9 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่รับบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 02 -3895980 ต่อ114,115 หรือติดต่อลงทะเบียนโดยตรงที่หน้างาน ไม่จำกัดจำนวน  เฉพาะผู้ที่วิ่ง 5 กม. ที่เข้าเส้นชัย 500 ท่านแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก                       เ้เ่เด่ดเ

-  ใบสมัครเดินวิ่ง ดาวน์โหลดที่นี่    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รายละเอียดชื่อผลงาน ตามไฟล์ที่แนบ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

 


เรื่อง  “การบันทึก ,จัดเก็บ และ ส่งออกข้อมูล OPPP 43 แฟ้ม จังหวัดสมุทรปราการปีงบประมาณ 2557″

วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 -17.00 น.

เนื้อหาอบรม วันที่ 26-27   และ วันที่ 28-29พ.ค.57 

download  เอกสารประกอบการอบรมทั้งหมด 

วิทยากร โดย คุณบัลลังก์  ศรีโฉมงาม และ คุณ สุรชัย จุติพรชัย

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึก จัดเก็บและส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ของทุกหน่วยบริการ ( รพ. และ รพ.สต. ) เข้ารับการอบรมในวันและเวลาดังกล่าว

โควต้า : รพ.สต.ละ 1-2 คน แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านสาธารณสุขอำเภอ