โครงการอบรมหลักสูตรการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติสำหรับเจ้าหน้าที่ในรพ.สต./สถานีอนามัย

รายละเอียด โครการการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติสำหรับเจ้าหน้าที่ในรพ.สต./สถานีอนามัย

1.ระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย

2.การเฝ้าระวัง อาการม่พึงประสงค์ จากสมุนไพร

3.มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

4.การเปรียบเทียบยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบันที่ใช้แทนกันได้

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน  ๒  อัตรา ดังนี้

๑.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๖๘  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
๒.ตำแหน่งนายช่างโยธา  ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๖๙  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
การรับสมัคร
     ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตนเอง  ๒๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
      วัน – เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคาร ๒ ชั้น ๒  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่  ๑๐ – ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๖
     - ประกาศรับสมัครพนักงานราชการและเอกสารแนบท้ายประกาศ
     - ใบสมัครพนักงานราชการ
     -หนังสือแจ้งประกาศรับสมัคร 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสม วัน เวลาและสถานที่พิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส
     – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสม

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแรงงานต่างด้าว  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ,  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งคนงาน รวมจำนวน ๓ อัตรา รายละเอียดตามประกาศที่แนบประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ คือ

๑.  เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู   จำนวน  ๒  เครื่อง

๒.  เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู   จำนวน  ๑  เครื่อง

๓. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู   จำนวน  ๕  เครื่อง

๔. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู   จำนวน  ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ และจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางจาก จังหวัด    สมทุรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒ ต่อ ๑๐๑ ,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ   อ่านรายละเอียด

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ 

๑.  เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่ ๑๐๐ MA.                           จำนวน  ๑  เครื่อง

๒.  ตู้อบเด็กแรกคลอดชนิดเคลื่อนที่ได้(Transport Incubator)  จำนวน  ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ และจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางจาก จังหวัด    สมทุรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ เมษายน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒ ต่อ ๑๐๑ ,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โครงการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  โครงการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จำนวนประมาณ 1,581 คน/ราย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ในวันที่  27 มีนาคม  2556  ถึง  17  เมษายน  2556   สนใจติดต่อทางโทรศัพท์      0-2701-8145  วันเวลาราชการ

เงื่อนไขจ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ _จ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2556

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง (ห้องน้ำ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุง (ห้องน้ำ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาก่อนวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๒ ชั้น ๑-๓

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑ ชั้น ๑ และชั้น ๒

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑ ชั้น ๑ และชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงในครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาก่อนวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ชั้น 1-2

โรงพยาบาลบางจากประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

โรงพยาบาลบางจาก ได้ดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
- ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ชุดผ่าตัดสูตินารี   รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์   รายละเอียดเพิ่มเติม