ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๙๒๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผนดินไหว เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลบางบ่อ จำนวน ๑ หลัง (TOR)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๙๒๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว  เสาเข็มลึกพิเศษ) แบบเลขที่ ๑๐๗๗๗ + ข.๓๐๒/ก.ค./๕๖ โรงพยาบาลบางบ่อ จำนวน ๑ หลัง จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๗  ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ รวมเป็นเงิน ๑๖๘,๗๓๔,๑๐๐.-  บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางของการจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๗๓๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดจ้างดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางแสดงวงเงิน (ปปช)         -  ร่าง TOR                 -  แบบ ปร4 26-32
แบบ ปร4 19-25                   - แบบ ปร4 13-18        – แบบ ปร4 7-12
แบบ ปร4 1-6                      -  แบบ ปร6

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.บางเสาธง

                ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโรงพยาบาลบางเสาธง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน ๗  ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตาม รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประชาสัมพันธ์กีฬาเครือข่าย 6 ปี 2557

PresentSport6 ชื่อผู้ประสานกีฬาเครือข่าย 6 ปี 2557 ณ ฉะเชิงเทรา ตารางแข่งเซปักตะกร้อ กีฬาเครือข่าย 6 ตารางแข่งฟุตซอลทั่วไป และฟุตซอลอาวุโส กีฬาเครือข่าย 6 ตารางแข่งฟุตบอล กีฬาเครือข่าย 6 ตารางแข่งวอลเลย์บอล และบาสเกตบอล กีฬาเครือข่าย 6 ใบสมัครแข่งขันกีฬาเครือข่าย 6 ปี57 สรุปการประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่2

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว

                      รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว สำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานบริการปฐมภูมิในชุมชน ระยะเวลา 1 ปี ประจำปี 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ขยายกำหนดเวลารับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป รพช.พระสมุทรเจดีย์ฯ

   ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556  เรื่อง รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง โดยเปิดรับย้ายระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2556 นั้น
   เนื่องจากบัดนี้ครบกำหนดรับย้ายแล้ว แต่มีผู้สมัครเพียงรายเดียว จึงขอขยายกำหนดเวลารับย้ายข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2556 – วันที่ 8 มกราคม 2557 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ วันสุดท้ายการรับย้ายจะถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ
   – ขยายกำหนดเวลารับย้ายข้าราชการ

สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับ “โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มข้าราชการและประกันสังคม ปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓)

        จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ”โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มข้าราชการและประกันสังคม ปี ๒๕๕๖  “จำนวนประมาณ ๓,๐๑๘ คน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  (ครั้งที่ ๓) ดังนี้  

กลุ่มผู้มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี                จำนวนประมาณ     ๘๕๐  คน                        กลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป          จำนวนประมาณ    ๒,๑๖๘  คน  จังหวัด

          ผู้ที่ประสงค์ยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่   กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  จนถึงวันที่   ๘  มกราคม  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ    กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๙   มกราคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป      ณ ห้องประชุมชั้น  ๓     อาคารผู้ป่วยนอก     โรงพยาบาลสมุทรปราการ          

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๑๙  ธันวาคม   ๒๕๕๖  จนถึงวันที่ ๙  มกราคม   ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕    ในวันและเวลาราชการ   (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

 ตารางราคากลางตรวจสุขภาพ (ครั้งที่ 3)

รายละเอียดการจ้างตรวจสุขภาพ (ครั้งที่ 3)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ 3)

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๔ รายการ  ดังต่อไปนี้

๑. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดแบบสอดแขน  จำนวน  ๒  เครื่อง

๒. เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า  จำนวน  ๑  เครื่อง

๓. เครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูก จำนวน ๑ เครื่อง

๔. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ  จำนวน  ๒  เครื่อง

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาในวันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔  อาคารสวาทยานนท์ ๑  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๑๔๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ของสถานีอนามัยตำบลบางหญ้าแพรก

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ของสถานีอนามัยตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สถานีอนามัยตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 4636638 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2556