รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีการรับตรง ปีการศึกษา 2560
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ


โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559
โทร 0 3739 9794 ต่อ 126 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.noph.go.th/ 


โรงพยาบาลนครนายกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 0 3731 1151 ต่อ 254
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2559


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 13 รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ
จำนวน 6 ตำแหน่ง
1. วิศวกรโยธา                 จำนวน 2 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บัญชี            จำนวน 2 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ     จำนวน 2 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ทั่วไป           จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
6. พนักงานขับรถยนต์      จำนวน 1 อัตรา
โทร 0 – 2525 – 2544 – 5
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559


โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษและพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รับสมัครตั้งแแต่วันที่ 18 – 26 สิงหาคม 2559
โทร 0 – 3731 – 1151 – 2 ต่อ 254
E-mail : dphnayok@hotmail.com


โรงพยาบาลราชบุรี รับโอน – รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
โทร 0 – 3271 – 9600 ต่อ 1314, 1556


โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
รับสมัครวันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2559
โทร 0 – 3561 – 5111 ต่อ 636
รายละเอียดเพิ่มเติม http://ath.in.th/ 


โรงพยาบาลราชบุรีรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
โทร 0 – 3271 – 9600 ต่อ 1314, 1556


สสจ.ปราจีนบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  โรงพยาบาลศรีมโหสถ
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านสร้าง
4. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) สถานีอนามัยตำบลไม้เค็ด
ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2559
โทร 0 – 3721 – 1626 ต่อ 103


โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3.ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
สมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 26 สิงหาคม 2559
โทร 0 – 3471 – 5821