ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักพยาบาล ๗ ชั้น ๔๐ ยูนิต (๘๐ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๓๖๐ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๐๕๓๕ โรงพยาบาลบางพลี จำนวน ๑ หลัง

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพยาบาล ๗ ชั้น ๔๐ ยูนิต (๘๐ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๓๖๐ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๐๕๓๕ จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๑๐,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๔๐,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
ราคากลางของการจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๓๓๕,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้ไปดูสถานที่แล้ว
กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ทราบเป็นการเฉพาะรายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ทีกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ร่าง TOR บางพลีใหม่

ต้อนรับคณะองค์การอนามัยโลกมาดำเนินการทบทวนความก้าวหน้าแผนงานวัณโรคของประเทศไทย

จังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทนภาคกลางรับการประเมิณจาก กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) มาดำเนินการทบทวนความก้าวหน้าแผนงานวัณโรคของประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกเป็นครั้งที่ 5
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามงานวัณโรคของประเทศไทย โดยจะพบปะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และรวบรวมข้อมูล ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ทุกระดับ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมาทำการประเมินแผนงานวัณโรค
ของประเทศไทย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายขื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคัดเลือกบรรจุ พยาบาล,เภสัช(ชำนาญการพิเศษ)ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษและตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

ร่างขอบเขตงานประกวดราคาซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนให้กับ อสม.

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะซื้อชุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนให้กับ อสม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ร่างขอบเขตของงาน
ประกาศประกวดาราคาซื้อ
specอุปกรณ์21ล้าน

 

 

สอบราคาจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor)

                 ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ (Patient  Monitor)    จำนวน  ๑  เครื่อง  ในวงเงิน  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินภายใต้งบค่าเสื่อมใยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น  ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๖   สิงหาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑  ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม.

ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม. จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. เครื่องขยายเสียงชนิดพกพา  จำนวน ๒๑๒ เครื่อง
๒. แถบตรวจน้ำตาลในเลือด      จำนวน ๕๙๒ กล่อง
๓. เข็มเจาะเลือด                      จำนวน ๗๔ กล่อง
กำหนดยื่นซองสอบราคา  ก่อนวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิกประกันสังคม จำนวน ๑ หลัง

    ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิกประกันสังคม  จำนวน  ๑  หลัง ในวงเงินราคากลาง  ๙๕๗,๘๘๗.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจดพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๖   สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น  ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๒   สิงหาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาในวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ และกำหนดดูสถานที่ปรับปรุงในวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑ – ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

ใบสรุป BOQ ปรับปรุงคลินิกประกันสังคม

BOQ ปรับปรุงคลินิกประกันสังคม 2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศคัดเลือก จพ ธุรการ(ลจ)ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๑๔๐๑ ในวันและเวลาราชการ