ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ

๑. น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Cellpack)

๒. น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ชนิด ๔ DL (Stromatolyser-4DL)

๓. น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ชนิด ๔ DS (Stromatolyser-4DS)

๔. น้ำยาทำลายเม็ดเลือดแดง และตรวจวัดฮีโมโกลบิน (Sodium Lauryl Sulfate)

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ชั้น ๔   อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๑๔๐๑ ในวันและเวลาราชการ

ร่าง TOR ขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๙๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ(ครั้งที่ ๒)

           ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ  ๘  ชั้น  เป็นอาคาร  คสล.  ๘  ชั้น พื่นที่ใช้สอยประมาณ  ๘,๙๘๕  ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว  เสาเข็มลึกพิเศษ)  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ     ๑ หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗   ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘   ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปี  ๒๕๕๙   รวมวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  ๑๒๙,๘๕๖,๗๐๐.- บาท (ร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

                 ในวงเงินราคากลาง   ๑๒๐,๓๐๕,๘๐๐.- บาท  (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสามแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจ้างดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ และปรับปรุงครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๗  พฤศติกายน  ๒๕๕๖ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางราคากลาง

ร่างขอบเขตเอกสารประกวดราคา  เดิม

ร่างขอบเขตเอกสารประกวดราคา (ฉบับปรับปรับปรุง) ใหม่

ร่างเอกสารประกวดราคาอาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น (ครั้งที่ 2)

แบบ ปร 6 (1-2)      BOQ หน้า (3 -7)    BOQ หน้า (8-12)   BOQ หน้า (13 -16)

BOQ หน้า (17 -21)

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จำนวน ๑ รายการ

     จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง  ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   ราคากลางในการจัดจ้าง  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕   ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.) กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจง   ในวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา  ตำบลปากน้ำ   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ   ผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้ไปดูสถานที่แล้ว       กำหนดยื่นซองสอบราคาที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)   กำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๓  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ตารางราคากลาง

ราคากลาง

                                                                                                                

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

             จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยเงินภายใต้งบค่าเสื่อม   ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ระดับเขต ๒๐%) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จำนวน ๓  รายการ ดังนี้ ๑.เครื่องวัด BPอัตโนมัติ จำนวน ๕  เครื่อง วงเงินราคากลาง  ๓๕๐,๐๐๐.-บาท , ๒.เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา (Syring pump)   จำนวน ๕ เครื่อง  วงเงินราคากลาง ๒๔๕,๐๐๐.- บาท, ๓.เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน ๘ เครื่อง วงเงินราคากลาง ๔๘๐,๐๐๐.- บาท                                               

             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา              โรงพยาบาลสมุทรปราการ     ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่    ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ     กำหนดยื่นสอบราคาได้ที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)   กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัด BP อัตโนมัติ 5 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องSyring pump 5 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องInfusion pump 8 เครื่อง

ราคากลาง ครภ.3 รายการ (งบค่าเสื่อม 20%)

 

                                                                                                          

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๑ รายการ

          จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งเครือข่ายไร้สาย  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ราคากลางในการจัดจ้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน)  กำหนดรับเอกสารสอบราคาจ้างตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  กำหนดดูสถานที่ติดตั้งและรับฟังคำชี้แจง ในวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์  อาคารผู้ป่วยนอก  ชั้น  ๔  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  กำหนดยื่นสอบราคา  ณ  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๓   อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 ราคากลางจ้างติดตั้งเครือข่ายไร้สาย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

รายละเอียดจ้างติดตั้งเครือข่ายไร้สาย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น

           ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ    ลงวันที่   ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   เรื่องจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น    เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น    พื้นที่ใช้สอยประมาณ  ๘,๙๘๕  ตารางเมตร     (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว   เสาเข็มลึกพิเศษ)     โรงพยาบาลสมุทรปราการ    ตำบลปากน้ำ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ      จังหวัดสมุทรปราการ  ๑  หลัง     ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลสมุทรปราการ

           เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ   ๘ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘,๙๘๕  ตารางเมตร  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลสมุทรปราการ     ตำบลปากน้ำ     อำเภอเมืองสมุทรปราการ      จังหวัดสมุทรปราการ  ๑  หลัง     อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี    ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   พ.ศ. ๒๕๔๙   เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ  จึงเห็นควรยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งนี้แล้วดำเนินการประกวดราคา  ครั้งที่ ๒                        

ประกาศยกลิกประกวดราคาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น

สรุปผลการแข่งขันเปตอง ปี 2557

ประเภทชาย 3 คน            ชนะเลิศ        รพ.สมุทรปราการ

ประเภทหญิง 3 คน           ชนะเลิศ        คปสอ.พระสมุทรเจดีย์ฯ

ประเภทชายคู่                  ชนะเลิศ       คปสอ.บางบ่อ

ประเภทหญิงคู่                 ชนะเลิศ       รพ.สมุทรปราการ

ประเภทอาวุโสชาย 3 คน    ชนะเลิศ        รพ.สมุทรปราการ

ประเภทอาวุโสหญิง 3 คน   ชนะเลิศ        คปสอ.พระประแดง

ประเภทคู่ผสม                 ชนะเลิศ       รพ.สมุทรปราการ

ประเภทคู่ V.I.P. ชาย         ชนะเลิศ        คปสอ.พระสมุทรเจดีย์ฯ

ประเภทคู่ V.I.P หญิง         ชนะเลิศ       คปสอ.พระประแดง

ผลการแข่งขันกีฬาปาเป้า

ประเภท  ชายคู่   คปสอ.บางบ่อ

ประเภท  หญิงคู่   คปสอ.บางบ่อ

ประเภท  ทีมชาย  คปสอ.บางบ่อ

ประเภท  ทีมหญิง  คปสอ.บางบ่อ

ประเภท   คู่อาวุโส   คปสอ.บางบ่อ

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับ “โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในกลุ่มข้าราชการและประกันสังคม ปี ๒๕๕๖ จำนวนประมาณ ๓,๐๑๘ ราย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

               ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ   ลงวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   เรื่องสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับ  “โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มข้าราชการและประกันสังคม  ปี ๒๕๕๖  จำนวนประมาณ  ๓,๐๑๘  ราย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ   ด้วยเงินสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ปี ๒๕๕๖   โดยวิธีสอบราคา   กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖  นั้น

              ปรากฏว่า   ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคารายใดเสนอราคาถูกต้องตรงตามรายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง    ตามแนบท้ายประกาศจังหวัดสมุทรปราการ   ลงวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖      จึงยกเลิกการสอบราคาตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับ   “โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มข้าราชการและประกันสังคม ปี ๒๕๕๖  จำนวนประมาณ  ๓,๐๑๘  ราย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ   ลงวันที่   ๑๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศยกเลิกจ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบ และกำหนดสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบทักษะความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ที่มีผลคะแนนสอบข้อเขียน รวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ จึงมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.