จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและในเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement .go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง

ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้


         จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๒ รายการ   ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๕๙ ในวงเงินงบประมาณ ๘,๒๔๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

           ๑.      เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง   จำนวน ๑ เตียง                          ๒.      เครื่องมือผ่าตัดเลาะก้อนเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic dissector) จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือผ่าตัดเลาะก้อนเนื้ือด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  จำนวน ๕ รายการ  ตามรายละเอียดดังนี้
๑. รถตรวจการ ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ           จำนวน ๑ คัน
๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  แบบธรรมดา ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน
๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง จำนวน ๑ คัน
๔. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน ๑ คัน
๕. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ  จำนวน  ๑  คัน                                 ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวงเงินงบประมาณ ๔,๓๗๓,๐๐๐.-บาท  (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    ในวันที่   ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา     ในระหว่างวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒-๓๘๙๕๙๘๐  ต่อ ๑๐๓  ในวันและเวลาราชการ

-ตารางแสดงงบเงิน งปม.      -ประกาศประกวดราคาฯ    -เอกสารแนบประกาศประกวดราคาฯ          -คุณลักษณะเฉพาะฯ รถยนต์ตรวจการ ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ                                                -คุณลักษณะเฉพาะฯรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน-2-ล้อ-ธรรมดา                                                      -คุณลักษณะเฉพาะฯรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน-2-ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวช) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) รายละเอียดดังคุณสมบัติประจำตำแหน่งที่รับสมัครสอบ และประกาศแนบท้าย

ผู้สนใจ หรือผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถดูรายละเอียดและสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต         ที่ https://moph.job.thai.com  ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2558            ตลอด 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ                                                                            ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง ลงวันที่ 10 พย 58                                                                      รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การอบรม  ของหน่วยงานต่างๆ  ดังเอกสารแนบ   หนังสือ สป    รพ.พระมงกุฎเกล้า


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การอบรม และการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ของหน่วยงานต่างๆ ดังเอกสารแนบ ชมรมพยาบาลการดูแลฯ สมาคมรังสีเทคนิค ทดสอบอังกฤษ


การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 389 5980 ต่อ 119 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


ขอประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และรายงานตัวเข้ารับราชการวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมน้ำดอกไม้ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เลื่อนประกาศคลิก 

ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ
๑. รถตรวจการ ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน
๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน
๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง จำนวน ๑ คัน
๔. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน ๑ คัน
๕. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จำนวน ๑ คัน  ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวงเงินงบประมาณ ๔,๓๗๓,๐๐๐.-บาท  (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th

โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดแนบท้าย
- ร่างประกาศจังหวัด  - ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
- คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ
- คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา
- คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตรวจการดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ