โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.cpa.go.th/


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร ระหว่างวันที่ 9 – 17 มิถุนายน รายละเอียด http://www.scphub.ac.th/


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อน้ำยาสำหรับนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวพร้อมเรติคูโลไซท์และสารน้ำในร่างกาย แบบอัตโนมัติ (งานโลหิตวิทยา) จำนวน ๘ รายการ จำนวนประมาณ ๗๓ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ รายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๑ รายการ   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ     โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

-ชุดถ่ายทอดภาพระบบวิดีทัศน์ความละเอียดสูงพร้อมเครื่องมือขูดตัดเนื้อในโพรงมดลูกด้วยลวดไฟฟ้าชนิดสองขั้ว (Equipment for Bipolar Resection) (Hysteroscope) จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา   ในวันที่ ๗   มิถุนายน ๒๕๕๙   ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙         ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามรายการ ดังนี้

๑.      เครื่องปั่นตกตะกอนขนาด ๒๔ หัว          จำนวน ๑ เครื่อง

๒.  ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐         จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘   อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น    โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th , www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง ครภ. 2 รายการ

เครื่องปั่นตกตะกอน 24 หัว

ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว

 

 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    รายการ   รถมอเตอร์ไซค์พยาบาลฉุกเฉิน  พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง  จำนวน  ๗  คัน  ราคาคันละ  ๖๕๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๕๕๐,๐๐๐.-  บาท    (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ,  โรงพยาบาลบางพลี,  โรงพยาบาลบางบ่อ, โรงพยาบาลบางจาก   และโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ    ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Bidding : e-bidding)  ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการเลขที่ 3/2559  ลงวันที่  19  พฤษภาคม 2559  กำหนดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่  19  พฤษภาคม 2559  ถึงวันที่ 29  พฤษภาคม 2559  โดยกำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่  2  มิถุนายน  2559   แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ดังกล่าว  จึงขอยกเลิกประกาศประวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการเลขที่ 3/2559  ลงวันที่  19  พฤษภาคม 2559  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อมอเตอร์ไซค์สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7
ปี 2559
 วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซด์ http://www.healthregion7.net
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

 


จังหวัดขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารทางวิชาการ)

สมัครตั้งแต่ 1- 15 มิถุนายน 2559   www.kkh.go.th