รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ Image result for ปุ่มคลิก

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการImage result for ปุ่มคลิก

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สำนักสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ Image result for ปุ่มคลิก

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัด-จ่ายยา โดยเครื่องจัด-จ่ายยาอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

  จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดสัญญาชีพและช่างน้ำหนัก พร้อมระบบการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบสารสนเทศของ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐  ราย   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ

 

จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ                      ๑ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลางwww.gprocuerment.go.th  หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ   www.smpkhos.go.th   โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษมายังโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

๑.    ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

เลขที่ ๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐

๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖

๓.  E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลาง29.9.60    - คุณลักษณะเฉพาะ

 

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ Image result for ปุ่มคลิก

- แบบฟอร์มใบสมัคร

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จำนวน 1 ราย และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ

เลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ นางสาวณัฐพัชร์ ร่วมเจริญชัย

ขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางสุภาพร ภู่ซ้อน และพวก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้

ของโรงพยาบาลบางพลี

ประกาศผู้ชนะ