เกี่ยวกับเรา

 

นพ.สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ( ต.ค.57-ปัจจุบัน)

วิสัยทัศน์:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะป็นองค์กรนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สร้างความเข็มแข็งของภาคีสุขภาพ และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดสมุทราการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์  :: ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
พันธกิจ ::
1. พัฒนาระบบการนำองค์กรของหน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขให้มีความเป็นเลิศ
2. พัฒนาระบบการบริการจัดการงานสาธารณสุข ทั้งในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ (แผนแม่บท),การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล,ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานสาธารณสุขกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขของหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุข   ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
4.พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรด้านสาธารณสุข และบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
5. พัฒนาหน่วยบริการให้มีคุณภาพ มาตราฐาน ทุกระบบ
6. หน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุข ดำเนินการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการแบบองค์รวม
7. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและควบคุมโรคของหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขให้มี ประสิทธิภาพ
8. คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
9. เสริมสร้างความแข็งแรงของภาคีสุขภาพ ของจังหวัดสมุทรปราการ
10. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลตนเองของประชาชน
Flag Counter