เกี่ยวกับเรา

 


นพ.พรณรงค์  ศรีม่วง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ( ธ.ค.60 – ปัจจุบัน)

จุดยืนการพัฒนาสุขภาพจังหวัด 5 ด้าน 18 จุดยืน  ::

ด้านที่ 1 การจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่ให้ลดลง (7 จุดยืน)

ด้านที่ 2 การสร้างระบบสุขภาพชุมชน  โดยชุมชน  เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (2 จุดยืน)

ด้านที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์  สู่เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี (3 จุดยืน)

ด้านที่ 4 การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน (3 จุดยืน)

ด้านที่ 5 การสร้างสรรค์นวัตกรรม  การพัฒนาองค์กรและบึคลากร (3 จุดยืน)

วิสัยทัศน์ :: ระบบสุขภาพชั้นนำ  เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี คุ้มครองสุขภาพทั่วถึง ภาคีเข้มแข็ง

เป้าหมายสูงสุด  :: สมุทรปราการเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี  และมีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น

เป้าประสงค์ ::
1. จังหวัดสมุทรปราการ  ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพในโรคที่สำคัญให้ลดน้อยลง  อย่างเป็นรูปธรรมจนผ่านเกณฑ์ประเทศ
2. ชุมชน  ประชาชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองทางสุขภาพได้  มีความโดดเด่นเป็นเลิศระดับประเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเมือง  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  และการจัดการโรคเรื้อรัง
3. จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นเมืองโรงงานสุขภาพดี  เกิดชุมชนเมืองสุขภาวะดี  สิ่งแวดล้อมสุขภาพดี  ที่เข้มแข็งทั่วทั้งจังหวัด เป็นต้นแบบนำของประเทศ
4. ระบบสุขภาพสร้างคุณค่าต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  สร้างงาน อาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน
5. สถานบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดมีคุณภาพ  มาตรฐาน  ที่ยั่งยืน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ในระดับสถานบริการมาตรฐานการสาธารรสุข  เป็นสถานบริการปลอดภัย  การบริการที่ยอดเยี่ยมไร้รอยต่อ  ประชาชนเข้าถึงด้วยความเชื่อมั่นและวางใจได้
6. หน่วยงานในระบบสาธารณสุขทุกระดับเป็นองค์กรคุณธรรม  ธรรมาภิบาล  และสมรรถนะสูง  ทันสมัย  เป็นองค์กรดิจิตอล  พร้อมสู่สากลเปิดสู่อาเซียน
7. บุคคลากรทางการแพทย์  และบุคคลากรสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ  มีทักษะสากล  มีความสุขในการปฏิบัติราชการ  เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี

Flag Counter