กลุ่มงาน/ฝ่าย

  • บริหารงานทั่วไป

   รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ งานการและการบัญชี งานควบคุมภายใน

  • คุ้มครองผู้บริโภค
   รับผิดชอบการพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข งานมาตราฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์ งานมาตราฐานผลิตภัณฑ์/สถานประกอบการด้านบริการสุขภาพและส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพ งานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
   -  งานแพทย์แผนไทย
  • พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์แผนงานและควบคุมกำกับงบประมาณ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานสนับสนุนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีสุขภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) งานวิจัย งานโครงการพิเศษ
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                                                                                          -  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์
  • ทันตสาธารณสุข
   รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ/กลยุทธด้านทันตสาธารณสุข งานส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มอายุ งานวิชาการทันตสาธารณสุข
  • ส่งเสริมสุขภาพ
   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ งานสุขภาพจิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานยาเสพติด
  • ควบคุมโรค
   รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก,อุจจาระร่วง,อหิวาตกโรค ฯลฯ)และโรคอุบัติใหม่(ไข้หวัดนก,ไข้หวัดใหญ่,ไข้หวัดใหญ่ 2009,ฯลฯ) งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งานวัณโรค งานระบาดวิทยา งานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (SRRT) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(มะเร็งปากมดลูก,ความดันโลหิต,เบาหวาน ฯลฯ) งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) และระบบส่งต่อ งานควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุรา
  • ประกันสุขภาพ
   รับผิดชอบงานเรียกเก็บเงินและลงทะเบียน งานประสานการจัดทำแผนและบริหารงบประมาณ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานประกันสังคม และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  • พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   รับผิดชอบงานพัฒนาบุคคลากรและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม งานพัฒนาคุณภาพบริการและบริการปฐมภูมิ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุขภาคประชาชน
  • ทรัพยากรบุคคล
  • นิติการ
   รับผิดชอบงานนิติกรรมสัญญา งานดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด งานดำเนินการทางคดี งานบริการด้านกฏหมาย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม  การดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรม แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว แรงงานประมง และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ปัญหาขยะ ฝุ่นละออง กลิ่น น้ำเสีย
   • งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม   งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
   • งานตามกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535
    • การสนับสนุน ส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
    • การใช้กลไกการดำเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
    • การจัดการเหตุรำคาญ/ข้อร้องเรียน ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535
    • การส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำในการจัดทำข้อกำหนดท้องถิ่นและร่วมยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น
   • งานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
   • านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

Flag Counter