หน่วยงานย่อย

โรงพยาบาล  ภาครัฐ จำนวน 5 แห่ง  คือ

  1. โรงพยาบาลสมุทรปราการ                02-7018132-9
  2. โรงพยาบาลบางบ่อ                           02-3381133,02-3380131-6,02-3380165-6
  3. โรงพยาบาลบางพลี                           02-3122990 , 02-3122992
  4. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์              02-4259407,02-4259841,02-4259820
  5. โรงพยาบาลบางจาก                         02-4641728 , 02-4643002
  6. โรงพยาบาลบางเสาธง                       02-1709332

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  6 แห่ง คือ 

1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง         02-3891212, 02-3892158 มี รพ.สต.ในสังกัด ดังนี้

รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง       02-3856337
รพ.สต.สำโรงเหนือ                                        02-2844331
รพ.สต.บางโปรง                                            02-3830847
รพ.สต.เทพารักษ์                                           02-3854141
รพ.สต.แพรกษา                                            02-3826775
รพ.สต.บางปู                                                 02-7076722
รพ.สต.บางปูใหม่                                           02-3232009
รพ.สต.ท้ายบ้าน                                             02-1739000
รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่                                       02-7022020
รพ.สต.บางเมือง                                             02-3892255
รพ.สต.บางเมืองใหม่                                       02-3843834
รพ.สต.บางด้วน                                              02-3830353
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ สาขาวัดบางปิ้ง           02-3856964
รพ.สต.บุญศิริ                                                 02-7561414
รพ.สต.แพรกษาใหม่(บ้านคลองเก้า)                 02-7036636
รพ.สต.ร่มโพธิ์                                                02-7595156
รพ.สต.พุทธรักษา                                           02-7015050
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่มเย็น                                 02-7029101
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ   02-3893317
สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 5  สวางคนิวาส     02-3953676
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมุทรปราการ      02-3870491
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง                               02-7577106

 2.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ        02-7085229  มีรพ.สต.ในสังกัด ดังนี้

รพ.สต. คลองด่าน หมู่ 13                                 02-3301298
รพ.สต. คลองด่าน หมู่ 1                                   02-3179027
สถานีอนามัยนิยมยาตรา                                   02-3175128
สถานีอนามัยบางบ่อ                                         02-7071061
สถานีอนามัยเปร็ง                                            02-7041423
สถานีอนามัยคลองสวน                                    02-7393506
สถานีอนามัยบ้านระกาศหมู่ 3                            02-7087152
สถานีอนามัยบ้านระกาศ หมู่ 8                           02-7071295
สถานีอนามัยบางพลีน้อย หมู่ 3                          02-7087152
สถานีอนามัยบางพลีน้อย หมู่ 5                          02-7071825
สถานีอนามัยบางพลีน้อย หมู่ 8                          02-3475655
สถานีอนามัยบางเพรียง                                    02-7076849

3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี          027508972    FAX: 027508972
มีรพ.สต.ในสังกัด  ดังนี้

รพ.สต.บางแก้ว                                                02-7102541 , 0859804260
รพ.สต.ราชาเทวะ                                             02-3124900 , 0859804266
รพ.สต.บางปลา                                                02-7524601
รพ.สต.บางโฉลง                                              02-3127290
รพ.สต.วัดสลุด                                                 02-3160260 , 0859804261
รพ.สต.หนองปรือ                                             02-3272399 , 0859804265
รพ.สต.คลองสี่                                                 02-7072898
ศสช.บัวเกราะ                                                  02-3290507

4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง  02-4636638  มีรพ.สต.ในสังกัด ดังนี้

สถานีอนามัยสำโรง                                          02-3612352, 02-3986413
สถานีอนามัยสำโรงกลาง                                  02-3940792
สถานีอนามัยสำโรงใต้                                      02-3845397
สถานีอนามัยบางครุ                                         02-4634073
สถานีอนามัยทรงคนอง                                    02-4637069
สถานีอนามัยบางยอ                                        02-4610881
สถานีอนามัยบางหัวเสือ                                   02-3868014
สถานีอนามัยบางหญ้าแพรก                             02-3859292
สถานีอนามัยบางกอบัว หมู่ 2                            02-4610618
สถานีอนามัยบางกอบัว หมู่12                          02-4610891
สถานีอนามัยบางพึ่ง                                        02-4634081
สถานีอนามัยบางน้ำผึ้ง                                    02-4610890
สถานีอนามัยบางกระสอบ                                02-4610882
สถานีอนามัยบางกระเจ้า                                  02-4610884
สถานีอนามัยบางจาก                                      02-4630066
ศูนย์สุขภาพชุมชนอยู่เจริญ                              02-7544837

5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์  โทร. 02-4537140  มีรพ.สต.ในสังกัดดังนี้

สถานีอนามัยบ้านขุนสมุทรไทย                       02-8195424
สถานีอนามัยบ้านขุนสมุทร                              02-8195955
สถานีอนามัยคลองทะเล                                 02-8484282
สถานีอนามัยบ้านคลองสวน                            02-8484944
สถานีอนามัยบ้านคู่สร้าง                                 02-4611150
สถานีอนามัยในคลองบางปลากด                    02-4258545
สถานีอนามัยนาเกลือ                                     02-8484166
สถานีอนามัยแหลมฟ้าผ่า                               02-4258194
ศสช.บ้านคลองนาเกลือน้อย                           02-4649387

6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง  02-3381140  มีรพ.สต.ในสังกัด ดังนี้

สถานีอนามัยบางเสาธง                                02-7072168
สถานีอนามัยเมืองใหม่บางพลี                       02-3151177
สถานีอนามัยเสาธงกลาง                              02-3951026
สถานีอนามัยศีรษะจรเข้น้อย                         02-3269693
สถานีอนามัยศีรษะจรเข้ใหญ่                         02-3128331
สถานีอนามัยวัดศรีวารีน้อย                            02-3128331
Flag Counter