จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบดิจิตอล                      จำนวน  ๑  เครื่อง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง เอกสาร e-Bidding  ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่   ๙  กรกฏาคม   ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางแสดงราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ร่างประกาศและเอกสารแนบท้าย


จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ 1,301,400.00บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถดูร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558   โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตาราง ปปช ครุภัณฑ์การแพทย์       รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์     1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด 60 ลิตร      2. โคมไฟส่องหัตถการ หลอด LED     3. เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม ชนิดใช้หลอด LED      4. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดสอดแขน     5. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก Drop tone      6. เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว     7. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมไม้วัดส่วนสูง      8. เตียงตรวจภายใน     9. เครื่องทำออกซิเจนไฟฟ้า     10.เครื่องวัดความดันโดลหิตแบบตั้งพื้นล้อเลื่อนปรอท cup 3 ขนาด      11.เครื่องจี้หูด ตาปลาและตัดด้วยไฟฟ้า     12.ตะแกรงสแตนเลสทำแผล และรถทำแผลมีฝาปิด      13.ตะแกรงสแตนเลสทำแผล


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  โดยขอให้ผู้มีรายชื่อฯ เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2          โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

พนักงานราชการที่มีสิทธิเข้าประเมิน ครั้งที่ 2


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ  หมู่ที่ ๖   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์  ในระหว่างวันที่     ๐๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๓๓๘-๑๑๓๓ ต่อ ๖๐๔,๒๒๓   ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงราคากลาง

ปร5

ปร4

แบบก่อสร้าง.


ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 6 รายการ  ดังนี้

1.  คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล  แบบที่ 1  จำนวน 13 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 23,000.- บาท  เป็นเงิน  299,000.- บาท

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2  จำนวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 30,000.- บาท  เป็นเงิน  60,000.- บาท

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 19 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 21,000.- บาท  เป็นเงิน 399,000.- บาท

4.  เครืื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ  จำนวน 5 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  12,000.- บาท  เป็นเงิน  60,000.- บาท

5.  เครื่องพิมพ์  Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  จำนวน 6 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 19,000.- บาท  เป็นเงิน  114,000.- บาท

6.  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  จำนวน 34 ชุด  ราคาชุดละ 3,800.- บาท  เป็นเงิน 129,200.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,061,200.- บาท  (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง เอกสาร e-Bidding  ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 2  กรกฏาคม 2558  ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

-ตารางแสดงราคากลาง  -คุณลักษณะเฉพาะ  -ร่างประกาศและเอกสารแนบท้าย
ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบ Lan  และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 35 จุด  ที่โรงพยาบาลบางเสาธง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง เอกสาร e-Bidding  ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่  1  กรกฏาคม 2558  ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

-ตารางแสดงราคากลาง  -คุณลักษณะเฉพาะ  -คุณลักษณะเฉพาะ 1  -ร่างประกาศและเอกสารแนบท้าย


ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 11 รายการ  ดังนี้

1.  เครื่องแม่ข่ายสำหรับเก็บและประมวลผลข้อมูล  จำนวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  120,000.- บาท

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 8 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  22,000.- บาท  เป็นเงิน  176,000.- บาท

3.  ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ  (Software OS)  จำนวน 8 เครื่อง  ราคาลิขสิทธิ์ละ 3,800.- บาท  เป็นเงิน  30,400.- บาท

4.  เครื่องชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดำ  (18 หน้า/นาที)  จำนวน 8 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  3,500.- บาท  เป็นเงิน  28,000.- บาท

5.  เครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สี  จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  23,000.- บาท

6.  เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer  แบบเคร่สั้น  จำนวน 4 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  22,000.- บาท  เป็นเงิน  88,000.- บาท

7.  เครื่องสำรองไฟ 800 VA  จำนวน 9 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  1,700.- บาท  เป็นเงิน  15,300.- บาท

8.  เครื่องสำรองไฟ 2 KVA  จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  18,000.- บาท

9.  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  จำนวน 3 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 27,000.- บาท  เป็นเงิน  81,000.- บาท

10.  Switch Hub  24 port (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ)  จำนวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 26,000.- บาท  เป็นเงิน  52,000.- บาท

11. ตู้เก็บเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Rack 36 U  จำนวน 1 ตู้  เป็นเงิน  20,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  651,700.- บาท  (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง เอกสาร e-Bidding    ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th   หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 1  กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางแสดงราคากลาง   -คุณลักษณะเฉพาะ  -คุณลักษณะเฉพาะ 1  -ร่างประกาศและเอกสารแนบท้าย


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  ดังนี้

1. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4810 สถานีอนามัยตำบลบางด้วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ    (รับย้าย)

2. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4830 สถานีอนามัยตำบลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (รับย้าย)

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4328 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (รับย้าย/รับโอน)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯกำหนด ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ประกาศรับสมัคร   ใบสมัครหัวหน้า สอ   ใบสมัครนักทรัพยากรบุคคล   ใบขอย้าย