จังหวัดสดมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก  จำนวน 13 รายการ  ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ 1,301,400.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2558  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ตาราง ปปช ครุภัณฑ์การแพทย์(ครั้งที่ 2)
รายการครุภัณฑ์การแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก (ครั้งที่ 2)
1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด 60 ลิตร
2. โคมไฟส่องหัตถการ หลอด LED
3. เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม ชนิดใช้หลอด LED
4. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดสอดแขน
5. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก Drop tone
6. เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว
7. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมไม้วัดส่วนสูง
8. เตียงตรวจภายใน
9. เครื่องทำออกซิเจนไฟฟ้า
10.เครื่องวัดความดันโดลหิตแบบตั้งพื้นล้อเลื่อนปรอท cup 3 ขนาด
11.เครื่องจี้หูด ตาปลาและตัดด้วยไฟฟ้า
12.ตะแกรงสแตนเลสทำแผล และรถทำแผลมีฝาปิด
13.ตะแกรงสแตนเลสทำแผล


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๒๕-๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ตู้สาขาโทรศัพท์

ราคากลางตู้สาขาโทรศัพท์


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๒๕-๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

เครื่องตรวจหาการอุดตันของหลอดเลือด
ระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉิน
ราคากลาง


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร(ยกระดับพื้นล่างตัวอาคาร พร้อมปูกระเบื้องและปรับปรุงซ่อมแซมประตู) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวน   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเสนอราคา   ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘   ถึงวันที่       ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๓๘-๑๑๓๓ ต่อ ๖๐๔,๒๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
แบบก่อสร้าง
ปร.4,ปร.5


 
รายละเอียดดังแนบนี้ ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดการดูแลสุขภาพช่องปาก จำนวน  ๒  รายการ ด้วยวิธีประราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายการต่อไปนี้

๑.   ชุดการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย จำนวน ๒,๑๓๘ ชุด ประกอบด้วย

๑.๑ แปรงสีฟันเด็กปฐมวัย               จำนวน   ๑  ด้าม
๑.๒ ยาสีฟันเด็กปฐมวัย                  จำนวน   ๑  หลอด
๑.๓ แก้วน้ำพลาสติก                      จำนวน   ๑  ใบ
๑.๔ กระเป๋าผ้า                               จำนวน   ๑  ใบ

๒.   ชุดการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษา จำนวน ๕,๕๓๙ ประกอบด้วย

๒.๑ แปรงสีฟันเด็กประถมศึกษา        จำนวน   ๑  ด้าม
๒.๒ ยาสีฟันเด็กประถมศึกษา           จำนวน   ๑  หลอด
๒.๓ แก้วน้ำพลาสติก                       จำนวน   ๑  ใบ
๒.๔ กระเป๋าผ้า                                จำนวน   ๑  ใบ

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน ทางระบบจัดซื้อภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๖๔-๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ตารางรายรายละเอียดราคากลางการจัดซื้อ
คุณลักษณะชุดการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย
คุณลักษณะชุดการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษา

เอกสารแนบท้ายที่ 1
เอกสารแนบท้ายที่ 2


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๒๕-๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ราคากลางครุภัณฑ์
คุณลักษณะเครื่องกระตุกหัวใจ
คุณลักษณะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
คุณลักษณะเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าเลือดดำ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่            ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จำนวน 1 ราย ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 142/2558 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดังแนบนี้

คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่


ประกาศพนักงานราชการ


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร(ยกระดับพื้นล่างตัวอาคาร พร้อมปูกระเบื้องและปรับปรุงซ่อมแซมประตู) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวน   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสาร e-bidding ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซด์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางแสดงราคางบประมาณ

แบบก่อสร้าง

ปร.4, ปร.5