โรงพยาบาลพังงารับย้ายข้าราชการ
จำนวน 2 อัตรา
1.นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2559


ด้วย  จังหวัดสมุทรปรการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๓  รายการ  ด้วยเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ๓ ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ดังนี้

๑. เตียงไฟฟ้า                                        จำนวน ๓  เตียง                                                             ๒. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion pump  ชนิดใส่ได้ ๒ ช่อง                      จำนวน  ๒ เครื่อง                                                                                                                   ๓. ตู้อบเด็กและชุดช่วยชีวิตทารกแรกเกิด          จำนวน  ๒  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๑๒   กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่   ๑   สิงหาคม    พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐น.ถึง ๑๕.๓๐น.(ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่   ๒  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมชั้น ๒  โรงพยาบาลบางจาก

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางจาก  จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่    ๑๒   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่    ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ และ ๐ ๒๔๖๓ ๓๓๔๑  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบ 2 ช่อง

คุณลักษณะเฉพาะตู้อบเด็กและชุดช่วยชีวิตทารกแรกเกิด

คุณลักษณะเฉพาะเตียงไฟฟ้า

 


ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  ๖ รายการ ด้วยเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ๓  ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. เครื่องติดตามการทำงานของออกซิเจนในกระแสเลือดอัตโนมัติ  จำนวน ๓  เครื่อง                       ๒. เครื่องเป่าลมร้อน จำนวน ๑ เครื่อง                                                                                             ๓. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion pump จำนวน  ๑ เครื่อง                   ๔. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา Syring pump  จำนวน ๑ เครื่อง                       ๕. เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด Radian Warmer จำนวน  ๑  เครื่อง                                      ๖. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน  ๒  เครื่อง  

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่   ๑๒   กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙   กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๙.๐๐น.ถึง ๑๕.๓๐น.(ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่  ๑   สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมชั้น ๒  โรงพยาบาลบางจาก

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางจาก  จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่  ๑๒   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่    ๒๙    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ และ ๐ ๒๔๖๓ ๓๓๔๑  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยาคุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ , คุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของออกซิเจนในกระแสเลือดอัตโนมัติ ,คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเป่าลมร้อน , คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันสอดแขนอัตโนมัติ , คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2559
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมการแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพฯ  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน


โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา  โดยกำนดรับสมัครวันที่ 11 – 29 กรกฎาคม 2559


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ที่จบแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา


โรงพยาบาลตรังรับย้ายข้าราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง
1.เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน
2.นักสังคมสงเคราะห์  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559


ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะ สอบราคาจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี้   จำนวน ๑   เครื่อง

             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา    ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th , www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑  ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรส

เงื่อนไขรายละเอียดการจ้าง


จังหวัดสมุทรปราการ  โดยสถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของสถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง เครือข่ายโรงพยาบาลวิภาราม – ชัยปราการ  โดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๑๔๕ ตามรายการดังนี้

๑. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำขนาด 60 ลิตร  จำนวน ๑ เครื่อง

๒. เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลแบบมีล้อเลื่อน         จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและส่งใบเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ (วันทำการ)  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือดาวน์โหลดเอกสารทาง เว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๓๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

คุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง


สำนักงานสาธารณสขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ผู้สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียด ได้ที่นี่    ประกาศสมัครรับเลือกตั้ง พกส.