โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.phahol.go.th

 


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก–รีดเสื้อผ้าผู้ป่วย              จำนวนประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                                 ในวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลแกลง สสจ.ระยอง จำนวน 10 อัตรา 3 – 9 มิถุนายน 2559


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชศาสตร์สาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญในสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 8 ตำแหน่ง
วันที่ 6 – 24 มิถุนายน 2559


จังหวัดสระแก้ว ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2  อัตรา สามารถติดตามข่าวประกาศรับสมัครได้ที่ http://www.sko.moph.go.th/


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) รายการ  รถมอเตอร์ไซค์พยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง   โรงพยาบาลสมุทรปราการ, โรงพยาบาลบางพลี, โรงพยาบาลบางบ่อ, โรงพยาบาลบางจาก  และโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  7  คัน       ราคาคันละ  650,000.- บาท  (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,550,000.- บาท  (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สอบสัมภาษณ์) คลิก !


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ (ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน)ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ  ดังนี้                                    ๑. เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์  จำนวน ๑ ระบบ คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


สำนักการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “พยาบาล:พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง แบ่งปัน และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2559 สมัครภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559


โรงพยาบาลอ่างทอง รับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงานถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2559