หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2561 Image result for ปุ่มคลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม www.inderm.go.th และ http://www.ioddiploma.com
.
……………………………………………………………………………

 

ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมระยะสั้นโลหิตวิทยา ครั้งที่ 13Image result for ปุ่มคลิก

……………………………………………………………………………………………………

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง Image result for ปุ่มคลิก
……………………………………………………………………………………

การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยImage result for ปุ่มคลิก
.
……………………………………………………………………………………………………..

 

 

ด้วยโรงพยาบาล ได้จัดทำผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมคู่มือการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนระว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and TransparencY Assessment : ITA) ดังเอกสารแนบ บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๔๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๑-๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
เอกสารหมึกพิมพ์

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประชุมวิชาการภาคสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 Image result for ปุ่มคลิก

ฝ่าบบริการการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการ อบรมการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561

เอกสารแนบ1 Image result for ปุ่มคลิก

เอกสารแนบ 2 Image result for ปุ่มคลิก

………………………………………………………………………………………………………………