จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ๘๐ % ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e-bidding) ตามรายการ
ดังนี้

               -มอเตอร์กรอเพื่อฝังรากฟัน  จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๕๘    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง
คุณลักษณเฉพาะ
 


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามรายละเอียด ดังนี้

-          การดาษปอนด์ ๘๐ แกรม ขนาด ๘.๒ x ๖ นิ้ว จำนวนประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ แผ่น

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง
คุณลักษณะเฉพาะ


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-13  พฤศจิกายน  2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการสมัครสอบคัดเลือกในวันที่  17  พฤศจิกายน  2558 เวลา 09.00 -12.00 ณ  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านคลองบางปิ้ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2389-1212

 
รายละเอียดดังแนบนี้ ประกาศรับสมัคร
 


จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

-  ชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี๑ และเอชไอวี๒ แบบรวดเร็ว จำนวนประมาณ ๕๐ ชุด
-  อาหารเพาะเชื้อในเลือดที่ใช้กับเครื่องเพาะเชื้ออัตโนมัติ   จำนวนประมาณ ๒๔๐ กล่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา
ในระหว่างวันที่  ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง
ชุดตรวจการติดเชื้อ HIV1 และ2
อาหารเพาะเชื้อ
 


เอกสารแนบการประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และส่งผลงานนวัตกรรม
ตามหนังสือ ที่ สป 0032.010/5123-5124 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ประชาสัมพันธ์


นายแพทย์สวัสดิ์   อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมประชาพิจารณ์ แผนแม่บทสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ระยะ 10 ปี เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งตามแผนกลยุทธ์  เป็นกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการยกร่างแผนแม่บทสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ระยะ 10 ปีขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลักในการดาเนินงานดูแลสุขภาพของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การมีส่วนร่วมและการบูรณาการของทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพร่วมกันของทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อเป้าหมายสูงสุดให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี และมีความสุข การจัดประชุม ประชาพิจารณ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง สาหรับประเด็นที่พิจารณารับฟังข้อคิดเห็นประกอบด้วย จุดยืนทิศทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ มาตรการ และแผนปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสังกัดกรมต่างๆ ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 100 คน


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว + เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ หลัง  งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๒,๘๕๙,๘๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๘๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ
-  ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  - แบบ ปร4
-  แบบปร5   - แบบปร6  - แบ่งงวดงานงวดเงิน   - แบบเลขที่ 10746
รายการประกอบแบบก่อสร้าง      - ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน คลิก!


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คลิก!


นายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านการเกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน(Healthy Workplace)ประจำปี2558 ระดับดี จำนวน 8 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลบางจาก ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง,ตำบลบางครุ ,ตำบลบางจาก,ตำบลสำโรงใต้,ตำบลบางยอ,ตำบลบางน้ำผึ้ง,ตำบลบางกระสอบ ,ระดับพื้นฐานจำนวน8แห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรกษา,ตำบลอยู่เจริญ,ตำบลสำโรงกลาง,ตำบลบางหัวเสือ,ตำบลบางกระเจ้า,ตำบลบางกอบัว หมู่2 ,ตำบลบางกอบัวหมู่12 ,ตำบลสำโรง