ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

๑. ตู้อบสายยาง                    จำนวน   ๒    เครื่อง

โดยใช้เงินงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับหน่วยบริการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่      ๐๒   ธันวาคม   ๒๕๕๗       ในเวลาราชการ

ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ตึกอำนวยการ  ชั้น  ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่   ๐๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗     ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลบางบ่อ ระหว่างวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๐๑  ธันวาคม ๒๕๕๗           

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔   ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  4  รายการ

ราคากลาง  เป็นเงิน 1,040,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

กำหนดขอรับเอกสาร  ระหว่างวันที่  17 พฤศจิกายน  2557 ถึงวันที่  1 ธันวาคม 2557                      และกำหนดยื่นซองเอกสาร  ในวันที่  2  ธันวาคม 2557  เวลา 08.30-16.00 น.                        ณ  กลุ่มงานบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  3  ธันวาคม  2557  ณ ห้องประชุม  ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ              หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02389  5980 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ

-ราคากลาง -คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ -ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

นายอนันต์ พันธ์งอก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันพระบิดาฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาประชาคม

ประกวดราคาจัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวการแพทย์ จำนวนประมาณ 588,000 ลูกบาศก์เมตร

   ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวการแพทย์  จำนวนประมาณ  588,000  ลูกบาศก์เมตร  ในวงเงินงบประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล  ประจำปีงบประมาณ  2558 

           กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ในวันที่  4  ธันวาคม 2557  ระหว่างเวลา 10.00 น ถึง 11.00 น  ณ ห้องประชุม ชั้น 4  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ   และกำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  17  ธันวาคม   2557  ตั้งแต่เวลา 13.00 น ณ  บริษัท  บีสไดเมนชั่น  จำกัด

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ระหว่างวันที่  17 พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่  28  พฤศจิกายน  2557  หรือเว๊บไซต์ของหน่วยงาน  www.smpkhos.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2701 8145 ในวันเวลาราชการ

ราคากลางก๊าซทางการแพทย์

คุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลว (ครั้งที่2) 1 – 4

คุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลว (ครั้งที่2) 5 – 7

คุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลว (ครั้งที่2) 8-9

สอบราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตามรายละเอียดดังนี้

-          จ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ   จำนวนประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม

กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา     โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ      กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  ชั้น  ๓ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                                                                                                                             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการอำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕      ในวันและเวลาราชการ   (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลางกำจัดขยะติดเชื้อ

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน ที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาซื้อรถเข็นผู้ป่วยนอน จำนวน ๑๐ คัน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ     มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ๘๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

        รถเข็นผู้ป่วยนอน          จำนวน ๑๐ คัน

       กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ  กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไปณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลสมุทรปราการ   อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕   ในวันและเวลาราชการ    (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สอบราคาซื้อเครื่่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

      เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์       จำนวน ๑ เครื่อง  

      กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

      กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๑ รายการ  ดังนี้

๑. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบมาตรฐาน  จำนวน   ๑   เครื่อง

โดยใช้เงินงบค่าเสื่อมเพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ        ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.๒๕๕๗  ร้อยละ ๒๐   ของโรงพยาบาลบางบ่อ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่   ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ      ณ    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตึกอำนวยการ   ชั้น   ๒    โรงพยาบาลบางบ่อ   จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจ   ติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลบางบ่อ    ระหว่างวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ถึงวันที่   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

หรือสอบถามทาง  โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔ ,๒๒๓  ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงราคากลาง

รับสมัครบุคคเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป         ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ  ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้แจ้งความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ      ผู้สนใจ ดาวน์โหลด ใบสมัคร และรายละเอียดการรับสมัครตามที่แนบมา

-ใบสมัครพนักงานราชการ

-ประกาศรับสมัคร