จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิด Anterior Reference จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๘๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิด Anterior Reference จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา     

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐-๑ ต่อ ๒๙๒๐ ในวันและเวลาราชการโดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง โรงพยาบาลบางพลี โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ ๘ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

ตาราง ปปช.

คุณลักษณะเฉพาะ 1-25

คุณลักษณะเฉพาะ 26-51

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ Image result for ปุ่มคลิก

……………………………………………………………………………………………………..

 

แก้ไขประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการImage result for ปุ่มคลิก

……………………………………………………………………………….

 

-ตารางวงเงิน

จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน ราคากลางของงานซื้อครั้งนี้ จำนวนเงิน 787,000 บาท  ด้วยเงินงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข.๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐ ต่อ ๒๙๑๙ ในวันและเวลาราชการ

 

-ตารางวงเงิน (รถ)        -รายละเอียดรถ สสอ.

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลบางพลี จำนวน ๑๗๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๐,๗๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐-๑ ต่อ ๒๙๑๑ ในวันและเวลาราชการ

โดยเสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑   ถึงวันที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง โรงพยาบาลบางพลี  โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี เลขท ๘๘/๑ หมู่ ๘ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

ตาราง ปปช.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

ประกาศผลจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลImage result for ปุ่มคลิก

……………………………………………………………………………..

 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยกำหนดประเมินฯ                   (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3         อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ขอบคุณค่ะ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมุทรปราการ

- ตารางปปช.