จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์และเครื่องมือทันตกรรม สถานีอนามัยอยู่เจริญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้
1.เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
2.เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง
3.เครื่องฉายแสงสำหรับอุดฟันชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง
4.ชุดอุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรม จำนวน 53 รายการ

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

           กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 4636638 ในวันและเวลาราชการ

ตาราง ปปช. ชุดครุภัณฑ์ทันตกรรม สอ.อยู่เจริญ

คุณลักษณะเฉพาะ ชุดครุภัณฑ์และเครื่องมือทันตกรรม


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยใช้เงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   จำนวน   ๑   รายการ  ดังนี้                                                       ๑.  Digoxin ๐.๒๕  mg  tablet   จำนวน  ๓,๐๐๐ – ๑๘,๐๐๐ เม็ด

กำหนดยื่นซองสอบราคา    ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘  ในเวลาราชการ             ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ   จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป        ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจ   ติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                        โรงพยาบาลบางบ่อ    ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่   ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘                 หรือสอบถามทาง  โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔ ,๒๒๓  ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงราคากลาง,digoxin