ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ๘ ชั้น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ๘ ชั้น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดสมุทรปราการเชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th , www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๓๒ ต่อ ๓๒๒๙ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสัมพันธ์ คมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

 

ตารางราคากลาง

ลายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง


ประกาศร่างขอบเขตของงานและราคากลางจัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์  ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ  จำนวน  4  รายการ   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ดังนี้

1.  เครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงและระบบควบคุมพร้อมหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower)    จำนวน   1  รายการ

2.  ระบบทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ด้วยโอโซน    จำนวน   1  รายการ

3.  เครื่องกำเนิดไอน้ำประสิทธิภาพสูง         จำนวน   1  รายการ

4.   มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระบบความร้อน (IE2)  จำนวน  6 ชุด       จำนวน   1  รายการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว๊บโซต์  www.smpkhos.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 2701 8145  ในวันและเวลาราชการ

โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่  27 มกราคม  2560  ถึงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2560  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง  โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

1.      ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

71 ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270

2.  โทรสาร  0 2701 8146

หรือ  Email  :  pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลาง 4 มาตรการ

1. เงื่อนไขรายละเอียดเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง

2. เงื่อนไขรายละเอียดระบบทำความสะอาดคอนเดนเซอร์

3. เงื่อนไขรายละเอียดเครื่องกำเนิดไอน้ำ

4. เงื่อนไขรายละเอียดมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE2)

 


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี (๙ ชั้น) ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดังนี้

                 ๑. ระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด ๖๐ KVA พร้อมเดินสายไปยังจุดต่างๆ ภายในอาคาร  จำนวน ๑ ชุด

                 ๒. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall จำนวน ๑ ระบบ

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th , www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๓๒ ต่อ ๓๒๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ UPS

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Firewall


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI

จำนวน  25 รายการ   ของโรงพยาบาลบางพลี

-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา


โรงพยาบาลบางพลี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อ


จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ     จำนวน  ๑  รายการ  ดังนี้  ๑. แถบตรวจน้ำตาลในเลือด   จำนวน  ๖๐,๐๐๐ Test

กำหนดยื่นซองสอบราคา    ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   ในเวลาราชการ   ณ       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ               กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป            ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ                                                              ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลบางบ่อ   ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐     ถึงวันที่   ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    หรือสอบถามทาง  โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔ ,๒๒๓  ในวันและเวลาราชการ

คุณลักษณะเฉพาะ

ตารางวงเงิน

 


โรงพยาบาลบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน ๔ หลัง  ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการสอบราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๗,๐๐๐.- บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางพลี

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐น. ณ โรงพยาบาลบางพลี ๘๘/๑ หมู่ ๘  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลบางพลี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม        โรงพยาบาลบางพลี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ  ในวันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ                 โรงพยาบาลบางพลี   และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  โรงพยาบาลบางพลี

-  ตารางวงเงิน       -แบบ ปร.


ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คลิก!


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลบางกะเจ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คลิก!


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2560 คลิก!

- ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก คลิก!

- แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ

- แบบฟอร์มขอพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูล