จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

ผงหมึกพิมพ์ รุ่น TN-๓๓๕๐    จำนวนประมาณ ๔๖๘ ตลับ

- ดรัม รุ่น DR-๓๓๕๕              จำนวนประมาณ ๒๘๘ ชุด

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th, www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 - เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs จำนวน ๑ เครื่อง

 - เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง

 - เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ ชนิดสี ๒ หัวตรวจ  จำนวน ๑ เครื่อง

 - เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ  จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

 

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    จำนวน  4 รายการ  ของโรงพยาบาลบางบ่อ  และโรงพยาบาลบางจาก   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,209,000.- บาท  (สี่ล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้

1.   เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง  โรงพยาบาลบางบ่อ   ตำบลบางเพรียง   อำเภอบางบ่อ   จังหวัดสมุทรปราการ    จำนวน  4  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  280,000.- บาท  (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  รวมเป็นเงิน 1,120,000.- บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

2.  เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางจาก   ตำบลตลาด   อำเภอพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ    จำนวน  1  เครื่อง   ราคา  1,239,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3.  เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซค์และออกซิเจน   โรงพยาบาลบางบ่อ  ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  2  เครื่อง    ราคาเครื่องละ  480,000.- บาท  (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)      รวมเป็นเงิน  960,000.- บาท  (เก้าแสน-  หกหมื่นบาทถ้วน)

4.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  โรงพยาบาลบางจาก   ตำบลตลาด    อำเภอพระประแดง     จังหวัดสมุทรปราการ    จำนวน  1  เครื่อง    ราคา  800,000.- บาท  (แปดแสนบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   จำนวน  4  รายการ  ของโรงพยาบาลบางบ่อ  และโรงพยาบาลบางจาก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลาง  www.gprocuerment. go.th      หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  www.spko.moph.go.th  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่  6  ตุลาคม 2559    ถึงวันที่  11  ตุลาคม  2559   ผู้เสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โดยเปิดเผยตัว  ตามรายละเอียด  ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์                                                                                                                         ส่งถึง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการ                                                                19  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270                             2.  โทรสาร  02 – 3951034                                                                                                    3.  E-Mail address   manage.spko@moph.mail.go.th

-1.ตาราง ปปช. เครื่องติดตามฯ                                             -2.ตาราง ปปช. เครื่องดมยาฯ  -3.ตาราง ปปช. เครื่องกระตุกไฟฟ้าฯ                                    -4.ตาราง ปปช. เครื่องช่วยหายใจฯ      -ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารแนบฯ

 

-1.สเปคฯ เครื่องติดตามการทำงานหัวใจฯ                              -2. สเปคฯ เครื่องดมยาฯ                -3.สเปคฯ เครื่องกระตุกไฟฟ้าฯ                                              -4.สเปคฯ เครื่องช่วยหายใจฯ


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th, www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ


โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ


โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับย้ายข้าราชการ
จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
2. ตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) สาขาศัลยกรรม
3. ตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาร/ชำนาญงาน
โทร 0 5568 2030 – 42 ต่อ 145


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ดังนี้

๑. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดมีขาตั้งเคื่อนย้ายได้ จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนอันโนมัติ จำนวน ๑๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้นมีล้อเลื่อน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๙๐๐.- บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๙๐๕,๙๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  งบระดับหน่วยบริการ  (๙๐%)   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

กำหนดยื่นใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๕.๓๐  น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารสอบราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดมีขาตั้งเคลื่อนย้ายได้  

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน อัตโนมัติ

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื่นมีล้อเลื่อน

ราคากลาง


โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 ตุลาคม 2559


จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว และเสาเข็มลึกพิเศษ)  โรงพยาบาลสมุทรปราการ    ตำบลปากน้ำ   อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๙๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดสิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว และเสาเข็มลึกพิเศษ)  โรงพยาบาลสมุทรปราการ    ตำบลปากน้ำ   อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ หลัง  ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลาง   www.gprocuerment.go.th    หรือเว็บไซต์ www.smpkhos.go.th,www.spko.moph.go.th  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  ได้ตั้งแต่วันที่  ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙   ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๙   ผู้เสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังโรงพยาบาลสมุทรปราการ   โดยเปิดเผยตัว  ตามรายละเอียด  ดังนี้

๑.ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐

๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖

๓.  E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลาง 

- 1. บัญชีปริมาณ (BOQ) 1-5   -1. บัญชีปริมาณ (BOQ) 6-10    - 1. บัญชีปริมาณ (BOQ) 11-15  - 1. บัญชีปริมาณ (BOQ) 16-19  

2งวดงาน งวดเงิน88 ยูนิต ( 700 วัน)

2.รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ข.206. ก.ค. 59

ร่างประกาศ (PDF)

รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)(ไฟล์ excel)

 

 

 


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาลบางพลี   โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electr0nic Bidding : e-bidding) เป็นจำนวนเงิน   ๑๕,๗๒๓,๒๐๐.- บาท  (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๕๒๔๕๐๐ ต่อ ๒๙๑๑  ในวันและเวลาราชการ

ตาราง ปปช
TOR