สอบราคาจัดซื้อ เข็ม I.V. Catheter จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตามรายละเอียดดังนี้

                   ๑.  เข็ม I.V. Catheter เบอร์ ๑๘            จำนวนประมาณ ๑๖๐   กล่อง

                   ๒.  เข็ม I.V. Catheter เบอร์  ๒๐           จำนวนประมาณ ๕๐๐   กล่อง

๓.  เข็ม I.V. Catheter เบอร์  ๒๒           จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ กล่อง

๔.  เข็ม I.V. Catheter เบอร์  ๒๔           จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ กล่อง

   กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา  ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป         ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓   อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ   อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  .  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศคณะกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางเรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ผู้ประสงค์จะลงสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ในวันที่ ๒๐ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ณ ศูนย์ One Stop Services สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิสปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑ – ๑๒

รายละเอียดการรับสมัครและการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ปี 2558ใบสมัครสอบ , หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

 

 

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๖ รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ประจำปี ๒๕๕๘  วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ   เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๘๕,๐๐๐.-บาท  (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ ของจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม  ด้วยเงินบำรุงของสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ   เพื่อใช้ในราชการจังหวัดสมุทรปราการ   จำนวน ๓  รายการ ในวงเงินงบประมาณ ๙๔๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบราคาซื้อพลาสเตอร์ใส ขนาด ๑” (ขนาดบรรจุ ๑๒ ชิ้น) จำนวนประมาณ ๒,๓๐๐ กล่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ    จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ        เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

พลาสเตอร์ใส ขนาด ๑” (ขนาดบรรจุ ๑๒ ชิ้น)  จำนวนประมาณ ๒,๓๐๐ กล่อง

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาโดยตรงที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘   และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๓   อาคารผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร      ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา       โรงพยาบาลสมุทรปราการ   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง  จำนวน ๒ คัน   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อเป็นจำนวนเงิน ๒,๕๘๘,๐๐๐.- บาท  (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  โดยใช้เงินงบลงทุน สำหรับบริหารระดับประเทศ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จำนวน  ๑  รายการ  ดังนี้
๑. กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก     จำนวน    ๑    เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่   ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๘    ในเวลาราชการ            ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ   จังหวัดสมุทรปราการ
กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่    ๑๗   มีนาคม  ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ                   ผู้สนใจ   ติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลบางบ่อ    ระหว่างวันที่   ๓  มีนาคม   ๒๕๕๘    ถึงวันที่  ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๘  หรือสอบถามทาง  โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔ ,๒๒๓  ในวันและเวลาราชการ
ตารางแสดงราคากลาง
คุณลักษณะเฉพาะ

ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ได้รับจัดสรรจากโครงการตามมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๗ รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ สำหรับโครงการตามมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ หมู่ ๑๕ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ หมู่ ๑๕ ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)  ราคากลางเป็นเงิน ๓,๐๔๕,๘๐๐.- บาท (สามล้านสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ประกาศและเอกสารแนบท้าย   – ปร.6    – ปร.4-1  – ปร.4  – ตารางปปช
-

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และปลัด อบจ. นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ  วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมประกวดการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ในประเภทต่างๆ ดังนี้
๑. จังหวัด TO BE NUMBER ONE
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
๔. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา
๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง และขนาดใหญ่