รายละเอียด คลิก
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ คลิก!รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สอบสัมภาษณ์) คลิก!

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด โครงการประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจ ทรวงอกและการไหลเวียนเลือด คลิก
ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 2 ตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คลิก!

- ใบสมัครขอรับการคัดเลือก คลิก!

- แบบข้อมูลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง คลิก!

- แบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง คลิก!

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกระดาษปอนด์ ๘๐ แกรม ขนาด ๘.๒ x ๖ นิ้ว จำนวนประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ แผ่น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามรายการ ดังนี้

กระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาด 8.2 x 6 นิ้ว ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ                                จำนวน    ๓,๖๐๐,๐๐๐      แผ่น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคาร ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.smpkhos.go.th/, http://www.spko.moph.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลางกระดาษปอนด์

สเปคกระดาษปอนด์


ด้วยโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลบางพลี ในวงเงิน 4,164,000.00.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23  พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2752-4500-2 ต่อ 2920 ในวันและเวลาราชการ

-ตาราง ปปช.     -เงื่อนไขการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คลิก!
ประกาศรับสมัคร คลิก!
ตำแหน่ง นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับสมัครวันที่ 14 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://moph.job.thai.com