สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยบริการ ศูนย์สุขภาพชุมชนมังกรทอง

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยบริการ ศูนย์สุขภาพชุมชนมังกรทอง ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ (๘๐%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หน่วยบริการภาครัฐสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ ดังนี้
จ้างปรับปรุงอาคารหน่วยบริการ ศูนย์สุขภาพชุมชนมังกรทอง จำนวน ๑ รายการ
ราคากลางในการจัดจ้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๑๙,๐๐๐.- บาท
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๑.๐๐น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนมังกรทอง ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้ไปดูสถานที่แล้ว
กำหนดยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

BOQจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนมังกรทอง

 

 

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปรากร

จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จำนวน ๑๐  รายการ  ดังนี้

๑.น้ำยาสำหรับเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือดแดงและเกร็ดเลือด  จำนวน ๑๐๕ ชุด

๒.น้ำยาสำหรับตรวจนับ Reticulocyte และเกร็ดเลือด                 จำนวน ๙ ชุด

๓.น้ำยาสำหรับย้อม Reticulocyte  และเกร็ดเลือด                      จำนวน ๙ ชุด

๔.น้ำยาสำหรับย้อมเม็ดเลือดขาว                                               จำนวน ๔ ชุด

๕.น้ำยาสำหรับย้อมเม็ดเลือดขาวชนิดBasophil และNRBC        จำนวน ๒๐ ชุด

๖.น้ำยาสำหรับแยกชนิด เม็ดเลือดขาว                                     จำนวน ๑๒ ชุด

๗.น้ำยาสำหรับแยกเม็ดเลือดขาวชนิด Basophil และNRBC  จำนวน ๑ ชุด

๘.น้ำยาสำหรับวิเคระห์ฮีโมโกลบิล  จำนวน  ๑ ชุด                                                        

๙. น้ำยาควบคุมคุณภาพที่สำหรับตรวจนับจำนวนเม็ดเลือด (CBC)  จำนวน ๒๒ ชุด

๑๐.  น้ำยาควบคุมคุณภาพที่ใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ Body Fluid    จำนวน ๔ ชุด                      

รวมปริมาณน้ำยาสำหรับนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวพร้อมเรติคูโลไซท์และสารน้ำในร่างกาย แบบอัตโนมัติ   จำนวนทั้งสิ้นประมาณ  ๑๘๗ ชุด 

กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม   ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ         

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ   อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ       ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   ๓  ตุลาคม   ๒๕๕๗     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ                 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ในจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก  รายละเอียด                               ตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ดังนี้

น้ำยาสำหรับนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวพร้อมเรติคูโลไซท์และสารน้ำในร่างกาย แบบอัตโนมัติ (งานโลหิตวิทยา) จำนวน ๘ รายการ จำนวนประมาณ ๕๕ ชุด

๑.น้ำยาเจือจางเลือดก่อนการวิเคราะห์ จำนวน ๒๔ ชุด

๒.น้ำยาทำลายเม็ดเลือดแดงเพื่อวัดค่าของฮีโมโกบิน(HGB) จำนวน ๒ ชุด

๓.น้ำยาสำหรับแยกเม็ดเลือดขาวชนิด Basophil จำนวน ๕ ชุด

๔.น้ำยาที่ใช้ในการวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาว จำนวน ๕ ชุด

๕.น้ำยาย้อมเม็ดเลือดขาว จำนวน ๔ ชุด

๖.น้ำยาสำหรับนับจำนวน Reticulocyte จำนวน ๒ ชุด

๗.น้ยาสำหรับควบคุมคุณภาพของเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน๑๒ชุด

๘. น้ำยาสำหรับแคลิเบสท์เครื่อง จำนวน ๑ ชุด

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน  ผลงาน กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)     รายละเอียดตามที่แนบมาประกาศชี้ตัว วัชรินทร์ ตรุสานันท์

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์ ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๒. เครื่องดึงหลัง คอ อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. เครื่องอ่านแผ่นรับภาพรังสี และแปลงเป็นระบบดิจิตอลสำหรับเครื่อง X-ray ในช่องปาก จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๔๖๐,๐๐๐.- บาท
๕. เครื่องขูดหินปูนระบบเพียโซ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท
๖. ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ร่างขอบเขตงาน (1)      ร่างขอบเขตงาน (2)     ตารางแสดงวงเงิน
- ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้
-เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัด
- เครื่องอ่านแผ่นรับภาพรังสีและแปลงเป็นระบบดิจิตอลสำหรับเครื่อง x
- เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ             – เครื่องขูดหินปูน ระบบเพียโซ
- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๒. เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์พร้อมจอมอนิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. เครื่อง X-ray จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๓๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๖. เครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๑๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จากเงินงบค่าเสื่อมในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้
- ช่วยเด็กทารกแรกคลอด    – เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
-เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ - เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง  -  เครื่อง x-ray ฟัน
ร่าง TOR   – ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลบางจาก

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลบางจาก จำนวน  ๑ งาน  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางจาก

กำหนดยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่  งานพัสดุ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   โรงพยาบาลบางจาก  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ   โดยผนึกซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซอง  “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ โรงพยาบาลบางจาก

กำหนดดูสถานที่  ระหว่างวันที่   ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗ ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น.โดยผู้เข้าสอบราคาพร้อมกัน ณ โรงพยาบาลบางจาก

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๙  กันยายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลบางจาก  ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลบางจาก   ต.บางจาก  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ ๒๖  กันยายน   ๒๕๕๗

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมา

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

พื้นที่บริการของโรงพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการ คือนายช่างเทคนิค นักวิชาการเงินและบัญชี             นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ในวันที่ 16 ก.ย.57 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยให้มารายงานตัว เวลา 08.00 น. และข้อปฏิบัติต่างๆ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ

ประกาศแก้ไขเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ

เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในข้อมูล กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่ล่าช้า จึงไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ จังหวัดสมุทรปราการ จึงให้แก้ไข จากเดิมวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557 เป็นภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 แทน นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ ได้แนบเอกสารมาพร้อมนี้ ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ