คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  วัน เวลา และสถานที่สอบ (เฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข)

 

 

 

 


โรงพยาบาลสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อผ้าม่านและอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ พร้อมติดตั้ง ชั้น ๑-ชั้น ๖ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี (๙ ชั้น) ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามรายการ ดังนี้
                     - ผ้าม่านกั้นเตียงคนไข้    จำนวน ๒๑๐ ชุด                     - ฉากกั้นห้องแบบทึบ     จำนวน    ๒๔ ชุด                     - ม่านม้วนทึบแสง           จำนวน    ๖๐ ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและปริมาณงาณ


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 (นายอภิชาต กสิรัต) ขอเลื่อนระดับ

 


ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ของโรงพยาบาลบางพลี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายการดังนี้                                   ๑. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำชนิดคาสเซ็ท   จำนวน ๑ เครื่อง                                             ๒. ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่   จำนวน ๑ ชุด                                                                 ๓. ยูนิตทำฟัน     จำนวน ๑ ยูนิต                                                                                                  ๔. เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด  จำนวน ๑ เครื่อง                                                            ๕. เครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ   จำนวน ๓ เครื่อง                                                  ๖. เครื่องดูดเสมะแบบ pipeline    จำนวน  ๖  เครื่อง                                                                        ๗. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน    จำนวน ๔ เครื่อง                                  ๘. เตียงผู้ป่วยชนิดหัวไกปรับด้วยไฟฟ้า สำหรับไอซียูพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ  จำนวน ๑ เตียง                                                                                                                                                    ๙. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ   จำนวน  ๗  เครื่อง                         ๑๐. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา     จำนวน  ๒  เครื่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐   น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถาทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๗๕๒-๔๕๐๐  ต่อ ๒๙๑๙  ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรบสอบถามมายังโรงพยาบาลบางพลี      หรือผ่านทาง อิเมล์  bph.spko@moph.mail.go.th   ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐   โดยโรงพยาบาลบางพลีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

-ประกาศและเอกสารประกวดราคา  -ตารางวงเงินราคากลาง  -รายละเอียดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

-รายละเอียดชุดเครื่องมือผ่าตัด -รายละเอียดยูนิตทำฟัน  -รายละเอียดเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด    -รายละเอียดเครื่องวัดความดันและออกซิเจน  -รายละเอียดเครื่องดูดเสมะ   -รายละเอียดเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมฯ   -รายละเอียดเตียงผู้ป่วย   -รายละเอียดเครื่องติดตามการทำงานฯ   - รายละเอียดเครื่องวัดออกซิเจนชนิดพกพา

 

 


ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางพลี โดยวิธีสอบราคา กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ปรากฏว่า ได้มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน ๑ ราย แต่เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนดไว้ จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน ๓ รายการ ในครั้งนี้

-ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน – งานครัว จำนวน 3 รายการ

 


ประกาศ คลิก
รับสมัครที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2560


ประกาศสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Mask จำนวน ๓ รายการ

ของสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวจาก โรงพยาบาลสมุทรปราการ  เขียนเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Mask จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. Mask, surgical face ๓ ชั้น ชนิดยางยืด              จำนวนประมาณ ๒๑,๒๘๐ กล่อง

     (๕๐ ชิ้น/กล่อง)

๒. Mask Oxygen with bag ชนิดยางยืด ผู้ใหญ่      จำนวนประมาณ   ๗,๒๖๐ ชุด 

๓. Mask Oxygen with bag ชนิดยางยืด เด็ก           จำนวนประมาณ   ๒,๑๘๐ ชุด                 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยืนเอกสารสอบราคาได้ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ  

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘   อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น   โรงพยาบาลสมุทรปราการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.) หรือสามารถดูรายละเอียดเว็ปไซค์ www.gprocurement.go.th หรือ www.smpkhos.go.th

ตารางราคากลาง Mask

คุณลักษณะเฉพาะ Mask


ประกาศสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Conform จำนวน ๔ รายการ  

ของสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวจาก โรงพยาบาลสมุทรปราการ  เขียนเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Conform จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. Conform ๒”                  จำนวนประมาณ          ๕,๘๖๕          แพ็ค     

๒. Conform ๓”                  จำนวนประมาณ          ๖,๔๓๕          แพ็ค  

๓. Conform ๔”                  จำนวนประมาณ        ๗,๙๕๕           แพ็ค   

๔. Conform ๖”                  จำนวนประมาณ             ๘๙๐           แพ็ค                               

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยืนเอกสารสอบราคาได้ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ  

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘   อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น   โรงพยาบาลสมุทรปราการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.) หรือสามารถดูรายละเอียดเว็ปไซค์ www.gprocurement.go.th หรือ www.smpkhos.go.th

ตารางราคากลาง Conform

คุณลักษณะเฉพาะ Conform


เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
         ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ.ศูนย์พักรักษาใจ ทต.บางเมือง  ในวันที่ 24 มี.ค.2560
เริ่มลงทะเบียน 11.30 น.  ปิดลงทะเบียน 13.30 น.   ปิดหีบเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 14.00 น.  ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าเดินทาง 400 บาท  เบี้ยประชุม 500 บาท ของขวัญสมาชิกจะได้รับทุกท่าน 300 บาท นอกจากนั้นยังมีการมอบทุนการศึกษา 100,000 บาท ของขวัญจับรางวัลเป็นเงินสด 35,000 บาท จับของขวัญสำหรับผู้ลงทะเบียน จับของขวัญรางวัลแรกก่อนเปิดประชุม 2,000 บาทและรางวัลสุดท้าย 5,000 บาท

แผนที่เดินทาง