จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ดังนี้

 1. เครื่องปั่นดูความเข้มข้นของเลือด จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน
  80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน )
 2. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่องราคา 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
 3. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตลับ จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,500.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 22,500.- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 4. เตียงตรวจภายในแบบสนามพับได้ จำนวน 2 เตียง ราคาเตียงละ 20,300.- บาท(สองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 40,600.- บาท (สี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
 5. โคมไฟตรวจภายใน จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,000.- (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ดังนี้

 1. เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไปจำนวน 1 เตียง ราคา 840,000.- บาท(แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
 2. ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอดจำนวน 1 เครื่อง ราคา 520,000.- บาท(ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
 3. หัวตรวจอัลตร้าซาวน์ทางช่องคลอด ซัมซุง อาร์ 7 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
 4. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ1 เส้น จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)รวมเป็นเงิน 130,000.- บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
 5. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนจำนวน 1 เครื่อง ราคา 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ     รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 868,000.- บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน  1,736,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลบางจาก          และ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  27 กรกฎาคม 2560  ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อาคาร 2  ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด          ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส           หรือเหล็ก  ได้ที่งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อาคาร 2  ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ    ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.spko.moph.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3895980  ต่อ  103          ในวันและเวลาราชการ

 

-ตาราง ปปช.            -สเปคฯ รถบรรทุกฯ       -ประกาศฯ และเอกสารแนบฯ


จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง มีความประสงค์หาผู้เสนอราคางานงานจ้างออกแบบก่อสร้างระบบท่อรวมรวมน้ำเสีย และระบบบ่อบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process : AS) โดยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว.๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

กำหนดยื่นเสนอราคา ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางจาก โดยเสนอราคาถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางจาก หรือดาวน์โหลดเอกสาร ทางเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๔๖๔๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๑-๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 


จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมี       ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน  ๒๑  รายการ  ของโรงพยาบาลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ  ดังนี้
๑.      Glucose                       ๑๒.   Direct bilirubin                                                              ๒.      BUN                            ๑๓.   SGOT ( AST )                                                             ๓.      Creatinine                  ๑๔.   SGPT ( ALT )                                                            ๔.      Uric acid                    ๑๕.   Alkaline Phosphatase ( ALP)                                          ๕.      Cholesterol                ๑๖.   Sodium                                                                      ๖.      Triglyceride                ๑๗.   Potassium                                                                 ๗.      HDL-Cholesterol        ๑๘.   Cholride                                                                    ๘.      LDL-Cholesterol         ๑๙.   Bicarbonate                                                              ๙.      Total Protein               ๒๐.   Calcium                                                                       ๑๐.  Albumin                        ๒๑.   HbA๑C                                                                            ๑๑.  Total bilirubin                                                     

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                       ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ    จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    ถึงวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.thหรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๘ ๓๔๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

คุณสมบัติเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน ๒ ตู้ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามรายการ ดังนี้

ตู้อบเด็ก (Incubator)       จำนวน  ๒         ตู้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓ กลุ่ม จำนวน ๑๙ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามรายการ ดังนี้

๑.  กลุ่มที่ ๑ ซองซิป สีชา จำนวน ๖ รายการ

๒.  กลุ่มที่ ๒ ซองซิปใส จำนวน ๙ รายการ

๓.  กลุ่มที่ ๓ ถุงพลาสติกหูหิ้ว จำนวน ๔

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบชนิดเปลี่ยนผิวข้อด้านเดียว ชนิดแผ่นรองข้อเข่าเคลื่อนไหวได้ จำนวนประมาณ ๑๕ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามรายการ ดังนี้

 

ชุดข้อเข่าเทียมแบบชนิดเปลี่ยนผิวข้อด้านเดียว ชนิดแผ่นรองข้อเข่าเคลื่อนไหวได้      จำนวนประมาณ  ๑๕  ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางราคากลาง                    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง มีความประสงค์หาผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๓๑๕ ตามรายการพร้อมกับคุณลักษณะ ที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

กำหนดยื่นใบเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง โดยเสนอราคาถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือดาวน์โหลดเอกสารทาง เว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๓๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ตารางแสดงวงเงิน
คุณลักษณะ1        คุณลักษณะ 2


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะตกลงราคาการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมคลังเก็บรักษายา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีตกลงราคา ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๙๕๖.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดยื่นเสนอราคา ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ .ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

กำหนดพิจารณาการเสนอราคา ใน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๓ ๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงิน    ปร 4     ปร 5.      แบบแปลน