โรงพยาบาลแพร่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ นะดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559
โทร 05453 3500 ต่อ 1204


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterile Surgical gloves) จำนวนประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ คู่ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
- ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ  No.๖         จำนวนประมาณ     ๑๕,๐๐๐ คู่
- ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ  No.๖.๕     จำนวนประมาณ   ๑๗๕,๐๐๐ คู่
- ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ  No.๗        จำนวนประมาณ   ๑๒๕,๐๐๐ คู่
- ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ  No.๗.๕    จำนวนประมาณ     ๒๕,๐๐๐ คู่
- ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ  No.๘        จำนวนประมาณ     ๑๐,๐๐๐ คู่

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

-ตารางราคากลาง (ครั้งที่2)   -คุณลักษณะเฉพาะ (ครั้งที่2)

 


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่โรงพยาบาลบางจาก ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ราคากลางจ้างเหมาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑,๙๘๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหดนยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๗ กันยายน  ๒๕๕๙  จนถึงวันที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา  ๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น.(ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่  ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลบางจาก

           กำหนดดูสถานที่  ระหว่างวันที่   ๑๙   กันยายน  ๒๕๕๙ ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น.โดยผู้เข้าสอบราคา   พร้อมกัน ณ โรงพยาบาลบางจาก

ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลบางจาก  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่   ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.spko.moph.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๔๖๔ – ๓๐๐๒-๓  ต่อ ๑๐๑ ,๑๐๒                 ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 

รายละเอียดเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาด

 


สสจ.ร้อยเอ็ดรับย้าย/รับโอนข้าราชการ 
ำนวน 2 ตำแหน่ง
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลเสลภูมิ
2. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กันยายน 2559
โทร 0 4351 1754 ต่อ 108


จังหวัดสระแก้วรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการและ
ชำนาญการพิเศษ
   จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
กรณีเลื่อนระดับ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2. หัวหน้าพยาบาล
กรณีย้าย
1. นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริหารทางวิชาการ)
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 กันยายน 2559
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.sko.moph.go.th


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสสจ.สุพรรณบุรี
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สสอ.บางปลาม้า 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 8 กันยายน 2559
โทร 0 3545 4069 – 76 ต่อ 211
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://spo.go.th/web/dhrm/


จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
รับสมัครตั้งแต่31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2559
ดูรายละเอียดที่ http://www.kbh.go.th


โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ดังนี้
1. ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
รับสมัครวันที่ 1 – 7 กันยายน 2559
โทร 0 3471 5821


โรงพยาบาลเสนา สสจ.พระนครศรีอยุธยารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ดังนี้
1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ        จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน 2559
โทร 0 3521 7118 ต่อ 130


โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559
โทร 0 3728 8196 ต่อ 6135