จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวัรนที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และ www.spko. moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๑๔๐๑ , ๐๒ ๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

เตรื่องติกตามการทำงานหัวใจ

ราคากลาง


จังหวัดสมุทรปราการ ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๕ เครื่อง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะผิดพลาด


ประกาศโรงพยาบาลสมุทรปราการ
เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเพาะเชื้อในเลือดที่ใช้ได้กับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๓๕๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th,www.spko.moph.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

 

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่างๆภายในเครือข่ายโรงพยาบาลบางบ่อ โดยใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบระดับหน่วยบริการ(90%)ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1.เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย   จำนวน  22 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั่งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม  2560 ในเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม   โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น 2  โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2560   ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.30  น.   ถึงเวลา  16.30 น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.spko.moph.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3381133  ต่อ 604  ในวันและเวลาราชการ

ตารางวงเงินงบประมาณ , คุณลักษณะ


              จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

  ๑.  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำชนิดคาสเซ็ท  จำนวน  ๑ เครื่อง   เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐.- บาท           (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

  ๒.  ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่   จำนวน  ๑  ชุด  เป็นเงิน  ๑,๐๗๐,๐๐๐.- บาท                         (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)    

  ๓.   ยูนิตทำฟัน   จำนวน  ๑  ยูนิต   เป็นเงิน  ๔๖๐๐๐๐.-  บาท   (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔.  เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด    จำนวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน  ๗๓๐,๐๐๐.-  บาท                      (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)          

๕.  เครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ  จำนวน  ๓  เครื่อง   ราคาเครื่องละ     ๑๑๐,๐๐๐.- บาท  รวมเป็นเงิน  ๓๓๐,๐๐๐.- บาท  (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)        

๖. เครื่องดูดเสมหะแบบ pipeline  จำนวน  ๖  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  ๑๖,๖๐๐.-  บาท                            รวมเป็นเงิน  ๙๙,๖๖.- บาท  (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)      

๗. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๖๘๐,๐๐๐.- บาท   รวมเป็นเงิน ๒,๗๒๐,๐๐๐.- บาท   (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

๘.  เตียงผู้ป่วยชนิดหัวไกปรับด้วยไฟฟ้า สำหรับไอซียูพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ    จำนวน  ๑  เตียง         เป็นเงิน  ๑๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)                                                

๙. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ  จำนวน ๗ เครื่อง  ราคาเครื่องละ ๒๗๐,๐๐๐.-  บาท  รวมเป็นเงิน  ๑,๘๙๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)      

๑๐. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน  ๒  เครื่อง  ราคาเครื่องละ            ๓๘,๐๐๐.- บาท  รวมเป็นเงิน  ๗๖,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๙๒๕,๖๐๐- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ระดับหน่วยบริการปีงบประมาณ  ๒๕๖๐                  

             กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                    ในวันที่………………………………. ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.   ถึง  ๑๖.๓๐  น.

             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง       ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา                      ในระหว่างวันที่…………………………………..ถึงวันที่……………………………….

             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน  www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐- ๒๗๕๒- ๔๕๐๐  ต่อ  ๒๙๑๙ ในวันและเวลาราชการ

               ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังโรงพยาบาลบางพลี              หรือผ่านทางอีเมล์ bph.spko@moph.mail.go.th ภายในวันที่……………………………………              โดยโรงพยาบาลบางพลี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์  www.spko.moph.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่………………………………..

-ตารางวงเงินราคากลาง    -ร่างประกาศประกวดราคา  -รายละเอียดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ  -รายละเอียดชุดเครื่องมือผ่าตัด  -รายละเอียดเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด  -รายละเอียดเครื่องวัดความดันและออกซิเจน   -รายละเอียดเครื่องดูดเสมะ  -รายละเอียดเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมฯ  -รายละเอียดเตียงผู้ป่วย   -รายละเอียดเครื่องติดตามการทำงานฯ    -รายละเอียดเครื่องวัดออกซิเจนชนิดพกพา -รายละเอียดยูนิตทำฟัน


 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์        สุโขทัยธรรมาธิราช โดยศึกษารายละเอียดได้ที่ http://web2.stou.ac.th/stjoe  และสอบถาม       รายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2504-8196 อีเมล์ stjoe@stou.ac.th


ด้วยโรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุงานบ้าน – งานครัว จำนวน 3 รายการ ดังนี้

         รายการที่ 1 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จำนวน 13,500 ห่อ

         รายการที่ 2 กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 4,500 ม้วน

         รายการที่ 3 กระดาษชำระม้วนเล็ก จำนวน 3,000 ม้วน

         รวมเป็นเงิน 701,820.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางพลี

         กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลบางพลี และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางพลี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลบางพลี ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน  www.spko.moph.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-752-4500 ต่อ 2920 ในวันและเวลาราชการ

 

-ตาราง ปปช.             -คุณลักษณะเฉพาะ

 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศขอยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เฉพาะตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง สังกัดโรงพยาบาลบางจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ขอยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เฉพาะตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข


  • ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่      น่าทำงาน และโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถานประกอบการใช้เป็นแนวทางพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่          น่าทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการอยู่ในสภาพแวดล้อม             ที่เหมาะสม มีความสุขกาย สบายใจ ในการทำงาน ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน   ซึ่งในรอบการประเมินนี้มีสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ในระดับดีมาก จำนวน ๓ แห่ง และผ่านการประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย   กายใจเป็นสุข ในระดับดีเด่น จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้                                                             ผลการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ในระดับดีมาก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่  ๑. บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)                                                              ๒. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สาขาคลังน้ำมันพระประแดง                                        ๓. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง                                                  ผลการประเมินโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข         ในระดับดีเด่น จำนวน ๔  แห่ง ได้แก่                                                                             ๑. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด                                                                           ๒. บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด                                                                                       ๓. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน สาขาคลังน้ำมันพระประแดง                                             ๔. บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด