ประกาศประกวดราคาจัดซื้อถุงมือ Non – Sterile Disposable จำนวนประมาณ 47,000 กล่อง

              ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อถุงมือ Non Sterile Disposable จำนวนประมาณ ๔๗,๐๐๐ กล่อง สำหรับใช้ในสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัดสมุทรปราการ
              ราคากลางในกาจัดซื้อ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๘๒,๗๗๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
            กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ
          กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริษัท บีส ไดเมนชั้น จำกัด
ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลางถุงมือNon Sterile

รายละเอียดสเปคถุงมือ Non Sterile

สอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวของโรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางจาก ซึ่งมีผู้มารับบริการไม่จำกัดปริมาณ

กำหนดยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป    โรงพยาบาลบางจากตั้งแต่  วันที่  ๖   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่   ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการโดยผนึกซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวของโรงพยาบาลบางจาก

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลบางจาก

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางจาก  จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่   ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๕    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ และ ๐ ๒๔๖๓ ๓๓๔๑

ตารางแสดงวงเงินการจ้างเหมาแรงงานต่างด้าว

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ร่างTOR ขอบเขตงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๕,๓๑๐ ตารางเมตร

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๕,๓๑๐ ตารางเมตร ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น ๔,๙๑๒,๔๐๐.บาท(สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๕,๓๑๐ ตารางเมตร ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร ทางเว็บไซต์มายังโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัว ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามรายละเอียด ดังนี้
๑.ทางไปรษณีย์
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ
๗๑ ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
๒.โทรสาร ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖
๓.E-Mail address Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลางก่อสร้างลานจอดรถยนต์ (ครั้งที่2)
BOQก่อสร้างลานจอดรถยนต์ (ครั้งที่2)<
ร่างTORก่อสร้างลานจอดรถยนต์ (ครั้งที่2)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

  จังหวัดสมุทรปราการ  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  (ตามประกาศรับสมัครที่แนบมา)  ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้แจ้งความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ภายในวันที่  25 สิงหาคม  2557ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ใบสมัครพนักงานราชการ

งานกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2557

     กระทรวงสาธารณสุข จัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่  28  กรกฎาคม – 1  สิงหาคม  2557  ณ  กระทรวงสาธารณสุข

ครอบครัวต้นแบบไร้พุง จังหวัดสมุทรปราการ

     กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ได้จัดทำเกียรติบัตรแก่องค์กรต้นแบบคลินิกไร้พุง (DPAC) จำนวน  ๒  แห่ง  และเกียรติบัตรครอบครัวต้นแบบ  จำนวนทั้งสิ้น  ๕๔  ครอบครัว  ในเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน  ป้องกัน  ควบคุม  และรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ในวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖      ณ  โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง  ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ คือ

1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 26 สิงหาคม 2557 (เฉพาะวันทำการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร. 0 2701 8132 ต่อ 2227 และได้แนบ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป มาด้วย

ร่างTORขอบเขตงานประกวดราคาจัดซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterile Surgical gloves) จำนวนประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ คู่ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ ๔,๗๙๓,๖๐๐.- (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วงเงินราคากลางในการจัดจ้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๗๙๓,๖๐๐.- (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางราคากลาง

ร่างTOR ถุงมือ Sterile (ครั้งที่2)

ร่างเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่2)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

สอบราคาซื้อเครื่องขูดหินปูน,เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันและเครื่องปั่นผสมพร้อมชุดเครื่องมือทางทันตกรรม ๕๓ รายการ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินกันผู้ป่วยนอกของ CUP ภาครัฐ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- ครุภัณฑ์ (เครื่องขูดหินปูน เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันและเครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน) และชุดเครื่องมือทางทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด
- ราคากลางในการจัดซื้อ ๒๑๐,๐๐๐ .-บาท

กำหนดยื่นสอบราคา ให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

จังหวัดสมุทรปราการ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ 4323 สสจ.สมุทรปราการ กำหนดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 15 สิงหาคม 2557 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ วันสิ้นสุดการรับสมัครจะถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
   ใบขอย้าย 
   - ใบขอโอน