สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมวิชาการสาธารณสุข “วิชชาปราการ” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ร่าง TOR งานประกวดราคาจัดซื้อถุงมือ Non Sterile Disposable จำนวนประมาณ ๔๗,๐๐๐ กล่อง

         จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อถุงมือ Non – Sterile Disposable    จำนวนประมาณ  ๔๗,๐๐๐  กล่อง   สำหรับใช้ในสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗         

             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่   ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางราคากลางถุงมือNon Sterile

ร่างเอกสารประกวดราคาถุงมือ Sterile

รายละเอียดสเปคถุงมือNon Sterile

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตอบรับโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2557

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตอบรับโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2557

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557
นายแพทย์อัษฎางค์  รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
นำทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาล ประจำปี 2557  ตอบรับโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาลประจำปี 2557 ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้เริ่มฉีดทั่วประเทศแล้ว
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม  - 30 กันยายน 2557

สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้ป่วยอาคารเฉลิมพระเกียรติ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์  ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ (๘๐%) ปี ๒๕๕๗ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ดังนี้                                                                              

จ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้ป่วยอาคารเฉลิมพระเกียรติ      จำนวน ๑ รายการ                   ราคากลางในการจัดจ้าง  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๒๑,๘๐๐.- บาท

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจง ในวันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ      ผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้ไปดูสถานที่แล้ว

ผู้ที่ประสงค์ยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคา   โดยตรงที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ         

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ        

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา     โรงพยาบาลสมุทรปราการ   อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ   (๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐น.)

 ราคากลางจ้างปรับปรุงลิฟท์

เงื่อนไขการจ้างปรับปรุงลิฟท์

สอบราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บรักษาเกล็ดเลือด(Platelet Incubator)

จังหวัดสมุทรปราการ     มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์        ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗    ดังนี้
ตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บรักษาเกล็ดเลือด   (Platelet Incubator) จำนวน ๑ เครื่อง              ราคากลางในการจัดซื้อ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท
กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไปณ  ห้องประชุม ชั้น ๓   อาคารผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา        โรงพยาบาลสมุทรปราการ       อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕      ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญแก่นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย 10คนแรกในงานมหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านภัยบุหรี่ สุรา ยาเสพติดปี 2557 ณ สวนหลวงร.9

นายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานงานมหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านภัยบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ณ สวนหลวง ร.9 โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์การดูแลสุขภาพช่องปาก จำนวน ๒ รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์การดูแลสุขภาพช่องปาก จำนวน  ๒ รายการ ด้วยเงินงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลัดหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ โรงพยาบาลบางจาก ดังนี้่

๑. ชุดอุปกรณ์การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย  จำนวน  ๒,๘๕๕  ชุด
๒. ชุดอุปกรณ์การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษา   จำนวน  ๔,๘๓๙  ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่   ๑๒  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐น.ถึง ๑๕.๓๐น.(ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่  ๓๐   มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลบางจาก

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลบางจาก  จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่  ๑๒    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๗   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ และ ๐ ๒๔๖๓ ๓๓๔๑

คุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย

คุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษา

รายละเอียดราคากลางชุดอุปกรณ์ดูแลสุขภาพช่องปาก

สอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง

       ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๑   รายการ ด้วยเงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อม (ระดับจังหวัด ๒๐%)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ดังนี้

    เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน  ๑ เครื่อง                        ราคากลางในการจัดซื้อเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๗๐,๐๐๐.- บาท

       ผู้ประสงค์ยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

       กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่   ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.)

ตารางราคากลางเครื่องช่วยหายใจ

สเปคเครื่องช่วยหายใจ