• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ สามเณร จังหวัดสมุทรปราการ

 • จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวงเงินงบประมาณ  ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ดังนี้ (more…)


  จังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง     นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก       ให้เข้ารับการคัดเลือก ในัวนที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

  ประกาศรายชื่อ


  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

   


  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   จำนวน  ๒ รายการ ดังนี้

  ๑. Biphasic isophane human insulin (๗๐:๓๐) ๑๐๐ IU/ml in ๓ ml cartridgewith insulin pen and pen needle จำนวน ๑๐,๐๐๐ หลอด

  ๒. Tiotropium ๑๘ mcg capsule จำนวน ๕๐๐ กล่อง

  กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่   ๒๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๘  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๘   ระหว่างเวลา  ๙.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๕.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลบางจาก

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ   ระหว่างวันที่  ๒๐   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒ – ๓   ต่อ ๑๐๑ , ๑๐๒  และ ๐ ๒๔๖๓  ๓๓๔๑ ในวันและเวลาราชการ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

  คุณลักษณะเฉพาะยา insulin

  คุณลักษณะเฉพาะยา Tiotropium

   


  ด้วย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  รายการเครื่องพ่นหมอกควัน  จำนวน  ๒ เครื่อง  ครั้งที่ ๒

  กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๒๐  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน               พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐น. (ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่  ๔   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ระหว่างวันที่   ๒๐  พฤษภาคม   ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘   หรือสอบถาม   ทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓    ในวันและเวลาราชการ

  -คุณลักษณะเฉพาะ  -ประกาศ -ราคากลาง -เอกสารสอบราคา


  จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมระดับเขตจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ รายการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ หมู่ ๑๕ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๙๙,๑๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR   ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

  - ร่าง tor          -ประกาศจังหวัด         -เอกสารแนบท้ายประกาศ
  -ตารางแสดงราคากลาง      -ปร 6      -ปร 4      - ปร 4 – 1

   


  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค) ขอให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

  ประกาศ รายชื่อ


  จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ดังนี้

  ๑. เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU    ชนิดแขวน      จำนวน ๓ เครื่อง

  ๒. เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU     ชนิดแขวน      จำนวน ๒ เครื่อง

  ๓. เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU     ชนิดแขวน      จำนวน ๒ เครื่อง

  ๔. เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU     ชนิดแขวน      จำนวน ๒ เครื่อง

  ๕. เครื่องปรับอากาศขนาด ๙,๐๐๐ BTU       ชนิดติดผนัง    จำนวน ๑ เครื่อง

  กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

  กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐น. เป็นต้นไป

  ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๓   อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ    จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   ๒๗   พฤษภาคม  ๒๕๕๘   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕     ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

  ตารางราคากลาง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ


  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ     (ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน) ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ  ดังนี้                                       ๑.      เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์  จำนวน ๑ ระบบ  ราคา ๑,๖๕๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

  กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ         กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  โรงพยาบาลบางบ่อ                                                                                              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายบริหารทั่วไป  ชั้น  ๒   ตึกอำนวยการ                    โรงพยาบาลบางบ่อ   ตั้งแต่วันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่   ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘        หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓ ต่อ ๖๐๔    ในวันและเวลาราชการ

  ตารางแสดงราคากลาง

  คุณลักษณะเฉพาะ


  จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน ๑ เคร่ื่อง

  กำหนดยื่นซองสองราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันราชการ

  เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน

  ราคากลาง