ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริการ สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง (ครั้งที่ 2)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริการ สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง (ครั้งที่ 2) ราคากลางงานครั้งนี้ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 – 1 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 4636638

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลบางจาก

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ประสงค์จะประมูลซื้อพัสดุดังกล่าว  สามารถติดต่อขอรับแบบรายการได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลบางจาก  ตั้งแต่วันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗  และติดต่อขอดูสภาพพัสดุได้ที่  งานพัสดุโรงพยาบาลบางจาก  โทร ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒  ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการขายทอดตลาด ณ โรงพยาบาลบางจาก ในวันที่่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา   ๐๙.๓๐ น.-๑๐.๐๐ น.ลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูล  ผู้มาติดต่อลงชื่อหลังเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล  เริ่มประมูลตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ ปี 2557

ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริการ สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริการ สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง โดยกำหนดยื่นเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 – วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากไม่มีผู้ค้าหรือผู้รับจ้างมายื่นซองในวันดังกล่าว จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริการ สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง

ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารสุขปี2557

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ครั้งที 9 ” สาธารณสุขสามัคคี ทำคุณความดี เพื่อประเทศไทย” วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรม   มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียน1,000 บาท ติดต่อแก้วกัลยาสิกขาลัย โทร 02 590 1816, 02 591 8624

ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและชายคารางน้ำฝน สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและชายคารางน้ำฝน สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง โดยกำหนดยื่นสอบสอบราคาในวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 – วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากไม่มีผู้ค้าหรือผู้รับจ้างมายื่นซองในวันดังกล่าว จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าว

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและชายคารางน้ำฝน สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง (ครั้งที่ 2)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและชายคารางน้ำฝน สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง (ครั้งที่ 2) ราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้ 173,000.00บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับซองเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 4636638 ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ๕,๓๑๐ ตารางเมตร ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

    ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์คอนกรีตเสริเหล็ก พื้นที่  ๕,๓๑๐  ตารางเมตร   ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

- ราคากลางในการจัดจ้าง  ๔,๙๑๒,๔๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ให้ยื่นซองประกวดราคา ในวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ น  ห้องประชุม  ชั้น ๔  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

              กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๑๑  กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ บริษัท  บีส  ไดเมนชั่น  จำกัด  

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้าง ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ราคากลางก่อสร้างลานจอดรถยนต์

BOQก่อสร้างลานจอดรถยนต์

สอบราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบผู้ป่วยควบคุมได้ จำนวน ๑ เครื่อง

             ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมตติยภูมิ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบผู้ปวยควบคุมได้ (Patient control analgesic)   จำนวน   ๑  เครื่อง
- ราคากลางในการจัดซื้อ ๑๑๐,๐๐๐ .-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                กำหนดยื่นสอบราคา ให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่ ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

              กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลางเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหอลดเลือดดำ

ประกาศวัน เวลา สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส. โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประกาศวัน เวลา สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขประกาศ พกส. 04

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีประกาศลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ  บัดนี้การรับสมัครคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร