ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบ VDO Conference เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตามรายละเอียด ดังนี้

                - แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว  จำนวนประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ Test  

               กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘  อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ  โดยผนึกซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซอง  “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วจำนวนประมาณ ๒๖๐,๐๐๐Test  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ”  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ .น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘   อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น   โรงพยาบาลสมุทรปราการ คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒๘ รายการ  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒๘ รายการ  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางwww.gprocuerment.go.th   หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ   www.smpkhos.go.th

โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐   ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง  โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้ คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑   คัน

๒.  รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑   คัน

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th ,www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


              ด้วย  จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ  รายการ  เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง   เป็นเงินจำนวน  ๑,๓๔๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)    ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์   ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  งบระดับจังหวัด  (๑๐%)  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   โดยวิธีสอบราคา

               กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐   ถึงวันที่   ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐  น.   ถึงเวลา   ๑๖.๓๐  น.   ณ  กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลบางพลี   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลบางพลี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลบางพลี   ในวันที่   ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่   ๑๒   มิถุนายน ๒๕๖๐  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.spko.moph.go.th   หรือ  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒-๗๕๒-๔๕๐๐  ต่อ๒๙๑๙    ในวันและเวลาราชการ

-ตารางแสดงวงเงิน       -คุณลักษณะเฉพาะ


ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ

             จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้

๑. Knee Supportตามรายละเอียด ดังนี้
          ๑.๑ Knee Support SIZE S      จำนวนประมาณ   ๑๖๐  ชิ้น    
          ๑.๒ Knee Support SIZE M     จำนวนประมาณ  ๘๔๕  ชิ้น    
          ๑.๓ Knee Support SIZE L       จำนวนประมาณ  ๙๒๐   ชิ้น    
          ๑.๔ Knee Support SIZE XL    จำนวนประมาณ  ๒๒๐   ชิ้น    
          ๑.๕ Knee Support SIZE XXL  จำนวนประมาณ     ๕๕   ชิ้น                  
๒. L.S. Supportตามรายละเอียด ดังนี้
          ๒.๑ L.S.SUPPORT SIZE S        จำนวนประมาณ     ๘๐   ตัว    
          ๒.๒ L.S.SUPPORT SIZE M      จำนวนประมาณ   ๓๖๐   ตัว    
          ๒.๓ L.S.SUPPORT SIZE L        จำนวนประมาณ  ๖๒๐   ตัว    
          ๒.๔ L.S.SUPPORT SIZE XL      จำนวนประมาณ ๕๐๕   ตัว    
          ๒.๕ L.S.SUPPORT SIZE XXL   จำนวนประมาณ  ๒๔๐   ตัว                  

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th, www.spko.moph.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง
คุณลักษณะเฉพาะ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน จำนวน ๗ หมวด รวมจำนวนทั้งสิ้น    ๔๕๐ รายการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวด ๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน                  จำนวน           ๒๒๔    รายการ                                          หมวด ๒ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        จำนวน              ๙      รายการ                                            หมวด ๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             จำนวน            ๖๖      รายการ                                     หมวด ๔ ครุภัณฑ์การแพทย์              จำนวน              ๗๖   รายการ                                       หมวด ๕ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ             จำนวน                ๒     รายการ                                   หมวด ๖ วัสดุยานพาหนะ                   จำนวน             ๑๓     รายการ                                        หมวด ๗ วัสดุอื่นๆ                               จำนวน             ๖๐    รายการ

ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อพัสดุดังกล่าว  สามารถติดต่อลงทะเบียนขอรับแบบรายการเพื่อเข้าร่วมการประมูลได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่                   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และติดต่อขอดูสภาพพัสดุได้ที่      กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทร. ๐ ๒๗๐๑  ๘๑๔๕  ในวันที่       ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  เพียงวันเดียวโดยพร้อมเพรียงกัน คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คลิก!

- ใบสมัคร คลิก!

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล คลิก!

- ใบขอย้าย คลิก!

 

 


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

๑. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  จำนวน ๗ เครื่อง

๒. เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม        การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ  จำนวน ๑ เครื่อง คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


รายละเอียดโครงการและการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

หนังสือเชิญประชุม MOPH ITA 8-9 มิ.ย.60 (ลว 15 พ.ค.60)
โครงการ MOPH ITA และ กำหนดการ  Click ที่นี่
รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าสัมมนา  Click ที่นี่

Link สำหรับลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/1YNaz1zqK6yHTGiPTlELiP0wGeXiWUNCHd3olsaw4mwE/edit
Link สำหรับแจ้งการชำระเงิน https://docs.google.com/forms/d/1zyD_G1wLmQrvBMVfd6PDC60FGxZbEot7N3iNGj8BvB8/edit

หมายเหตุ :   ผู้ประสานงานโครงการ
1. นางสุคนธ์ทิพย์  ศรีจันทร์ (พี่อ้อย) โทร.081 974 6978
2. นางรัตนมณี  จันทรรัตน์มณี (อุ้ย) โทร.02 389 5980 ต่อ 201,103 / 085 980 4301