ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการ ลิฟต์โดยสารขนาดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 

ด้วยวิธีสอบราคา ของโรงพยาบาลบางพลี      -ประกาศผู้ชนะ


 

- ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  คลิก ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร


- ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิก ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ Image result for ปุ่มคลิก


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ Image result for ปุ่มคลิก


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 กำหนดการ
จัดอบรมในระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิการยน 2560 จำนวน 5 ครั้ง (4 ภาค) จึงขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้ทราบ
และเข้าร่วมอบรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่เอกสารแนบ โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมการอบรมฯ จากงบประมาณต้นสังกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม https//:ccph-th.job.thai.com/seminar
เอกสารแนบ ฟื้นฟูวิชาชีพสาธารณสุข 2560


ลิ้งค์กรอกข้อมูล

https://docs.google.com/forms/d/1nTpt_xjKrz8qsuSqslqLd1ncVoXZZKcxioC80ctcpZA/edit?usp=sharing  

ลิ้งค์เช็คผลการลงข้อมูล

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZRpVOOa33_spyoVXYfHgeSZTzwqxIZiLKSHrfE8yvpI/edit?usp=sharing

 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบก่อนกดส่งทุกครั้ง

หากมีข้อสงสัยกรุณา ติดต่อ 02-3895980 ต่อ 103 (กรรณิการ์) พัสดุ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2560  เพื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นำข้อมูลท่านกรอกในระบบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์รายงานผลของจังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป

- หนังสือการบันทึกข้อมูลในระบบ (CCTV)


โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กันยายน 2560       (วันและเวลาราชการ)

ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทปราการ สอบถามได้ที่เบอร์                 02-7018132 ต่อ 2323 2227 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ประกาศหาผู้เสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย ๑) เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๒,๐๐๐ บีทียู ๒) เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๕๐๐ บีทียู และ ๓) พัดลมไอน้ำ โดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๓๑๕ ตามรายการพร้อมกับคุณลักษณะ ที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

กำหนดยื่นข้อเสนอและส่งใบเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง โดยเสนอราคาถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (วันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือดาวน์โหลดเอกสารทาง เว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๓ ๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ตารางแสดงวงเงิน
คุณลักษณะครุภัณฑ์


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย ๑) ชุดกล้องวงจรปิด ๒) จอโปรเจคเตอร์ไฟฟ้า ๓) โทรทัศน์ ขนาด ๕๐ นิ้ว และ ๔) โทรทัศน์ ขนาด ๔๐ นิ้ว โดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๓๑๕ ตามรายการพร้อมกับคุณลักษณะ ที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

กำหนดยื่นข้อเสนอและส่งใบเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง โดยเสนอราคาถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (วันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือดาวน์โหลดเอกสารทาง เว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๓ ๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ตารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์
คุณลักษณะที่ 1,3,4
คุณลักษณะที่ 2