สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทยขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
เรื่องโภชนเวชภัณฑ์สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องบุศราคัม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ  
ติดต่อสอบถาม คุณออย 091 – 775 – 1246
E-mail : timacenter@hotmail.com
*หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2559*       


โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง “Evidence Based Practice in Pediatrics” ระหว่างวันที่ 15  - 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม บุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 – 2534 – 7306 – 7  คุณอุบลวรรณหรือคุณศิริพร


         จังหวัดสมุทรปราการ   โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรวม    ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรวม  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ   ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๖๑,๙๙๕.- บาท  (ห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรวม    ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ   www.smpkhos.go.th  โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๙     ถึงวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙       โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง  โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

๑.      ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ

๑๐๒๗๐

๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖

๓.  E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลาง

 

-เงื่อนไขการจ้าง 1-5     -เงื่อนไขการจ้าง 6-10    -เงื่อนไขการจ้าง 11-13


จังหวัดชลบุรีรับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สสจ.ชลบุรี
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลแหลมฉบัง
3. นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลเกาะสีชัง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 2


ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศัลยศาสตร์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5
วันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี (ชั้น C)
อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์


โรงพยาบาลพิจิตรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
 จำนวน 4 ตำแหน่ง  ดังนี้
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)
2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)
3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
4 .ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 สิงหาคม 2559
ดาวน์โหลดแบบขอคัดเลือกและใบสมัครได้ที่ http://www.pichithosp.net


โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สสจ.ตาก รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 088-293-3295 หรือทาง http://www.tsm.go.th


ตามหนังสือที่ สธ 0210/ ว 1247 ลว. 10 มิถุนายน 2559 ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายจากเดิมคนละ 2000 บาท เป็นคนละ 1800 บาท


แพทยสภา ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ. 5)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2589-7700 (ฝ่ายจริยธรรมแพทยสภา)
0-2141-9561 (สุภัทท์) / 0-2141-9558 (ชาญสิทธิ์)
เว็บไซต์ : http://kpi.ac.th/