• ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมลงนามสนับสนุน พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์ควบคุมยาสูบ ฉบับใหม่

 • จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาพร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ (visual field analysis) จำนวน ๑ เครื่อง  ด้วยเงินงบค่าเสื่อม ๘๐%  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาโดยตรงที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป    ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร     ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา    โรงพยาบาลสมุทรปราการ      อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕   ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

  ตารางราคากลาง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


  จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   จำนวน   ๑  รายการ  โดยใช้เงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบลงทุนทดแทนระดับหน่วยบริการ         ปี ๒๕๕๘ (ค่าเสื่อม)  ดังนี้

  ๑. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับ    จำนวน  ๑  เครื่อง

  กำหนดยื่นซองสอบราคา    ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘  ในเวลาราชการ         ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ   จังหวัดสมุทรปราการ

  กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป     ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

  ผู้สนใจ   ติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                        โรงพยาบาลบางบ่อ    ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘            หรือสอบถามทาง  โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔ ,๒๒๓  ในวันและเวลาราชการ

  ตารางแสดงราคากลาง,คุณลักษณะเฉพาะ

   

   


  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งสิ้น 39 คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยมีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม  รายละเอียดเพิ่มเติม


  ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 มอบรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนระดับเขต  2 รางวัล คือนางยอดแก้ว  กิตติวรารัตน์  เหรียญทองแดง  กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่  และนายชาตรี  เทียนปิ๋วโรจน์  กีฬาหมากกระดาน ประเภทสกาเดี่ยว วันที่ 24 เมษายน 2558  ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ


       จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๔  รายการ   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ในวงเงินงบประมาณ ๑,๑๔๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ  ๘๐%  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ดังนี้

           ๑.  เครื่องวัดความดันอัตโนมัติสำหรับทารกแรกเกิดคลอด  จำนวน  ๑ เครื่อง

          ๒.  เครื่องแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (A4)                             จำนวน   ๑  เครื่อง

          ๓.  เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator)                จำนวน    ๒  เครื่อง

          ๔. เครื่องควบคุมการใช้ยาระงับแก้ปวด  (ผู้ป่วยควบคุมการใช้งานเองได้) จำนวน   ๑  เครื่อง

               กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ    ตั้งแต่วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘ จนถึงวันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ

              กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น  ๓  อาคารผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลสมุทรปราการ

                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร     ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา      โรงพยาบาลสมุทรปราการ        อำเภอเมืองสมุทรปราการ    จังหวัดสมุทรปราการ    ตั้งแต่วันที่  ๒๒  พฤษภาคม   ๒๕๕๘  จนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

  ราคาดลางครภ.4รายการเงินเหลือจ่าย 80%

  1. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติสำหรับทารกแรกคลอด

  2. เครื่องแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ A4

  3. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เงินเหลือจ่าย80

  4. เครื่องควบคุมการให้ยาระงับแก้ปวด (ผู้ป้่วยคว


              จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  จำนวน ๗  ตู้    ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ในวงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๕๗

               กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ    ตั้งแต่วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘ จนถึงวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ

              กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น  ๓  อาคารผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลสมุทรปราการ

                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร     ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา      โรงพยาบาลสมุทรปราการ        อำเภอเมืองสมุทรปราการ    จังหวัดสมุทรปราการ    ตั้งแต่วันที่  ๒๒  พฤษภาคม   ๒๕๕๘  จนถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

  คุณลักษณะเฉพาะตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 7 ตู้

  ราคากลางตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 7 ตู้


  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย    ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ในวงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ๘๐%   ปี ๒๕๕๗

  กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ

  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น  ๓  อาคารผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลสมุทรปราการ

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร     ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา      โรงพยาบาลสมุทรปราการ        อำเภอเมืองสมุทรปราการ    จังหวัดสมุทรปราการ    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

  ราคากลางปรับปรุงห้องแยกโรค

  รายละเอียดเงื่อนไขการจ้างปรับปรุงห้องแยกโรค


  ดัวย จังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ 4324 สสจ.สมุทรปราการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2558 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.สมุทรปราการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

  ประกาศรับสมัครใบสมัครหนังสือแจ้ง