• โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เคมีแบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลบางบ่อ

  จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เคมีแบบอัตโนมัติของโรงพยาบาลบางบ่อ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ ในวงเงินประมาณ  ๓,๑๙๑,๒๘๕.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปด-สิบห้าบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

      การยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐   น. ถึง  ๑๑.๐๐  น.   ณ  โรงพยาบาลบางบ่อ  และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาไปยังผู้เสนอราคาแต่ละรายโดยตรง

               กำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘               ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น.   ณ   บริษัท   บีสไดเมนชั่น   จำกัด    ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗๙/๗๙-๘๐  ชั้น  ๒๖ อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗           ถึงวันที่   ๑๒    มกราคม ๒๕๕๘    และดูรายละเอียดได้ที่    www.spko.moph.go.th  หรือ   www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๘๙,                    ๐ ๒๗๐๘ ๓๔๑๐    ในวันและเวลาราชการ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

  คุณลักษณะเฉพาะ1

  คุณลักษณะเฉพาะ2

  ประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

  จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) จำนวน ๑ ราย สังกัดกลุ่มงานเทคนิคบริการ  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

  รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

  จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) จำนวน ๒ ราย สังกัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

  รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

  สอบราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปรการ

              จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

  -   เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  mA จำนวน  ๑ เครื่อง

  กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ

  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                               

   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๘  หรือสอบถาม    ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

  ตารางราคากลางเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ma

  คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ma

  สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ติดตั้งมอเตอร์รถเข็นอาหาร จำนวน ๘ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

   จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

  -          ชุดอุปกรณ์ติดตั้งมอเตอร์รถเข็นอาหาร จำนวน  ๘  ชุด

  กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ

  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                               

   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๘  หรือสอบถาม    ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

  ตารางราคากลาง

  รายละเอียดคุณลักษณะเพาะ

   

   

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลบางบ่อ

  จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๔ รายการ  ดังนี้  ๑. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้  จำนวน ๑  เครื่อง            ๒. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์            จำนวน   ๒  เครื่อง                ๓. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา                                     จำนวน   ๒  เครื่อง                       ๔. เครื่องส่องสว่างบอกตำแหน่งเส้นเลือดสำหรับทารกแรกเกิด          จำนวน   ๒  เครื่อง                   โดยใช้เงินงบค่าเสื่อม   ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อม                     ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗  และเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ

  กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่    ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗   ในเวลาราชการ            ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ตึกอำนวยการ  ชั้น  ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

  กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๘    ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.   เป็นต้นไป    ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                              โรงพยาบาลบางบ่อ ระหว่างวันที่  ๒๕   ธันวาคม  ๒๕๕๗   ถึงวันที่   ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘                 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔   ในวันและเวลาราชการ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้

  เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์

  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดพกพา

  เครื่องส่องสว่างบอกตำแหน่งเส้นเลือดสำหรับเด็กทารกแรกเกิด

  แก้ไขประกาศสอบราคาซ้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

  จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  ๒  รายการ  ดังนี้     ๑. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา  จำนวน ๑  เครื่อง                                             ๒. เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ  จำนวน ๑ เตียง          โดยใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   และเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ

  กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่     ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๗   ในเวลาราชการ            ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ตึกอำนวยการ  ชั้น  ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

  กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่   ๑๓  มกราคา  ๒๕๕๘    ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.    เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                  โรงพยาบาลบางบ่อ ระหว่างวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๐๙ มกราคม ๒๕๕๘                     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔   ในวันและเวลาราชการ

  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา

  เตียงผู้ป่วย3ไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

  ตารางวงเงินงบประมาณ

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบางบ่อ

  จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  ๒  รายการ  ดังนี้     ๑. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา  จำนวน ๑  เครื่อง                                             ๒. เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ  จำนวน ๑ เตียง          โดยใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   และเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ

  กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่     ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗   ในเวลาราชการ            ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ตึกอำนวยการ  ชั้น  ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

  กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่   ๑๓  มกราคา  ๒๕๕๘    ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.    เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                  โรงพยาบาลบางบ่อ ระหว่างวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๐๙ มกราคม ๒๕๕๘                     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔   ในวันและเวลาราชการ

  SPECเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา

  SPECเตียงผู้ป่วย3ไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

   

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯมาดำรงตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น  จำนวน 4 ตำแหน่งดังนี้
  1.ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
  2.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  3.ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
  4.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ในวันที่ 29  ธันวาคม 2557 เวลา   08.30.00 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดตามไฟล์ประกาศคณะกรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ที่แนบมา)
  -สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
  -นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  -เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
  -นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ