โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โดยกำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 ก.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก

หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และได้แนบรายละเอียดตามนี้ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    ตามรายการ  ดังนี้

1.  โครงการจัดหารถช่วยชีวิตฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต  จำนวน 3 คัน  ให้กับโรงพยาบาล             ในจังหวัดสมุทรปราการ  (โรงพยาบาลสมุทรปราการ, โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาท-               ยานนท์, โรงพยาบาลบางพลี)  งบประมาณ 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)                   2.  โครงการจัดหารถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์แพทย์ฉุกเฉิน (Ambulance)  จำนวน 2 คัน  ให้กับ          โรงพยาบาลบางจาก  และสถาบันราชประชาสมาสัย (ส่วนพระประแดง)  งบประมาณ                       4,000,000.- บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน)                                                                               รวม  2  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000,000.- บาท  (สิบล้านบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลบางจาก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๓๒,๖๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๓ เครื่อง
๓. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน ๑ ชุด
๔. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน          ๓๑ เครื่อง
๕. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง
๖. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ขนิด LED ขาวดำ แบบ Networ แบบที่ ๑(๓๕ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง
คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

๑. ถุงบรรจุเลือดชนิดคู่ (Double Blood Bag ขนาด ๓๕๐/๔๕๐ ซีซี) จำนวนประมาณ ๑๒,๐๐๐ ชุด
๒. ถุงบรรจุเลือดชนิด ๓ ถุง  ขนาด ๔๕๐ ml. (Triple Blood Bag  ๔๕๐ ml.)  จำนวนประมาณ ๖,๐๐๐ ชุด
คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๒ รายการ   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

๑.  เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง   จำนวน ๑ เตียง                             ๒.  เครื่องมือผ่าตัดเลาะก้อนเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic dissector) จำนวน ๑ เครื่อง
คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

๑. เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน ๑ เครื่อง

๒. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ ๖ พารามิเตอร์ (NIBP, EKG, O2sat, ETCO2) จำนวน ๑ เครื่อง

คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ    โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

-          เตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ     จำนวน ๑ ตัว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ       จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


จังวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายการดังนี้

๑.      ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ MDB                จำนวน ๑ ตู้

๒.  ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย           จำนวน  ๗ ตู้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์       ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๕๘   ถึงวันที่-๑๗ กันยายน ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕   ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ