จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เอกซเรย์และ Lab แรงงานต่างด้าว  จำนวนประมาณ  ๔๐,๐๐๐ คน/ราย  จำนวน ๑ รายการ  (ครั้งที่ ๒)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ  ๔,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีดพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. Rabies Vaccine ที่ได้มาจากเซลล์เพาะเลี้ยงใน Primary chicken fibrobladt cell culture จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง

๒. Rabies Vaccine ที่ได้มาจากเซลล์เพาะเลี้ยงในเนื้อเยื่อชนิด Vero cells จำนวน ๑,๖๐๐ กล่อง

คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วย  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผุู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหัวใจขาดเลือด  จำนวน ๗๑ รายการ   ในวงเงินไม่เกิน  ๒๙๙,๘๙๒,๘๘๐.- บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงสถานีอนามัยตำบลบางเมือง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๔๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์     ในวันที่ ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด bidding) จำนวน ๗๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางพลี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๘๙๒,๘๘๐.- บาท
(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)


รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คลิก!


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อระบบท่อลมอัตโนมัติ รับ-ส่ง ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

-ระบบท่อลมอัตโนมัติ รับ-ส่ง ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา    ในวันที่   ๒๕  เมษายน ๒๕๕๙   ถึงวันที่    ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น)

ตารางราคากลาง      -รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 


ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์ตะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบริการ โรงพยาบาลบางจาก  ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่  ๒๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๐  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙   ระหว่างเวลา  ๘.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)  และกำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลบางจาก

กำหนดดูสถานที่ ระหว่าวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ภายในเวลา ๑๐.๓๐ ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น.โดยผู้เข้าเสนอราคาพร้อมกัน ณ โรงพยาบาลบางจาก

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ   ระหว่างวันที่    ๒๑   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่   ๑๑   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒ -๓  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ และ ๐ ๒๔๖๓  ๓๓๔๑ ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

แบบ ปร.4 ปร.5

งวดงานงวดเงิน

                


ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ  จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน  ๒๖ รายการ ด้ายเงินบำรุงโรงพยาบาลบางจาก

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่  ๒๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๐  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙   ระหว่างเวลา  ๙.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๕.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)  และกำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลบางจาก

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ   ระหว่างวันที่    ๒๑   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่   ๑๐   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒ -๓  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ และ ๐ ๒๔๖๓  ๓๓๔๑ ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

รายละเอียดคุณสมบัติหมึกปริ๊นเตอร์


จังหวัดสมุทปราการ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้คือ

๑. รถเข็นปรับได้ ๔ ระดับ สำหรับรถฉุกเฉิน จำนวน  ๒ คัน

๒. ตู้ข้างเตียง จำนวน  ๓๕  ตู้

๓. เตียงผู้ป่วยชนิดสามไก ราวสไลด์ พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือพร้อมตู้ข้างเตียงและถาดคร่อม

เตียง จำนวน  ๒๗  ชุด

๔. เฝือกลมประจำรถฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

รถเข็นปรับระดับ , ตู้ข้างเตียง , เตียงผุ้ป่วย , เฝือกลม

ราคากลาง