ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม  จำนวน ๙ เครื่อง  ราคา     เครื่องละ  ๕๕๐,๐๐๐.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท  สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR   ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
ร่าง TOR    – คุณลักษณะยูนิตทำฟัน   – คุณลักษณะยูนิตทำฟัน 1
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ- ร่างประกาศจังหวัด   -ร่างเอกสารประกวดราคา
- ร่างเอกสารประกวดราคา1  – ร่างเอกสารประกวดราคา2  – ร่างเอกสารประกวดราคา3

ชะลอการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งชะลอการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558  ทุกประเภท  หากมีกำหนดการแข่งขันที่แน่นอนจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

งานต้อนรับนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและคณะเจ้าหน้าที่จากสสจ.ยะลา

ขอเชิญชวนชมการแข่งขันบาสเกตบอล รอบชิงชนะเลิศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนเข้าชมและเชียร์การแข่งขันบาสเกตบอล     ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ สนามบาสเกตบอล รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  ซึ่งเป็นรอบ               ชิงชนะเลิศ   ทีมชายและทีมหญิง  ดังนี้

เวลา 16.00 น. ทีมหญิง ระหว่าง รพ.สมุทรปราการ  กับ คปสอ.บางพลี

เวลา 17.00 น. ทีมชาย ระหว่างคปสอ.บางพลี  กับ  คปสอ.พระสมุทรเจดีย์

กำหนดการแข่งขันเปตอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง  ขอแจ้งประเภทและกำหนดการแข่งขันดังนี้

1. ประเภทคู่ผสมทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

2. ประเภทหญิงคู่ทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

3. ประเภทชายคู่ทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

4. ประเภทหญิงทั่วไป 3 คน ไม่จำกัดอายุ

5. ประเภทชายทั่วไป 3 คน ไม่จำกัดอายุ

6. ประเภทหญิงอาวุโส 3 คน อายุ 48 ปีขึ้นไป

7. ประเภทชายอาวุโส 3 คน อายุ 50 ปีขึ้นไป

8. ประเภททีมคู่ VIP ชาย หรือ หญิง ซี 7 ขึ้นไป

กำหนดแข่งขัน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ สนามเทศบาลเมืองปากน้ำ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โดยขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อ หลักฐาน พร้อมรูปถ่าย  ส่งที่ คุณณัทชาภา (หน่อย)  จันทร์แสง โทร 02-3895980 ต่อ 105 126

แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส, กีฬาฟุตบอล และกรีฑา

              โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในฐานะเจ้าภาพหลักจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส   ,กีฬาทรีฑาและกีฬาฟุตบอล  ขอแจ้งกำหนดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้

               กีฬาเทเบิลเทนนิส  จะจัดการแข่งขันในวันที่ 28 พฤศจิกายน  2557 . ณ  ห้องประชุมพระเทพโมลี  ชั้น  4  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

               กีฬากรีฑา  จะจัดการแข่งขั้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน  2557  เริ่มการแข่งขันเวลา 09.00 น  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล  1

              กีฬาฟุตบอล   จะจัดการแข่งขันในวันที่  31  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  19  พฤศจิกายน   2557  เริ่มการแข่งขันเวลา  09.00 น  ณ สนามซ้อมของสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ  สองสิงห์ เอฟซี

  รายละเอียดโปรแกรมดังเอกสารแนบ

โปรแกรมแข่งขันเทเบิ้ลเทนนิส

โปรแกรมการแข่งขันวิ่ง

โปรแกรมแข่งขันฟุลบอล

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีระดับกลาง ๒ หัวตรวจ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยเงินงบค่าเสื่อม  ๒๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  จำนวน ๑ รายการ  ดังนี้

-          เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีระดับกลาง ๒ หัวตรวจ   จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม   ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร     ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา        โรงพยาบาลสมุทรปราการ     อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ    ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอีดยคุณลักษณะเฉพาะ

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดและแยกเม็ดเลือดขาวแบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลบางบ่อ

จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์น้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวแบบอัตโนมัติ  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  โดยมีผู้มารับบริการปีละประมาณ  ๒๗,๐๐๐ ราย  โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 07 ตุลาคม 2557 ในเวลาราชการ  ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่   10 พฤศจิกายน 2557   ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป     ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น ๒  โรงพยาบาลบางบ่อ      จังหวัดสมุทรปราการ       ระหว่างวันที่    21 ตุลาคม 2557    ถึงวันที่              06  พฤศจิกายน  2557    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓   ต่อ ๖๐๔        ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงราคากลาง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน  1 คัน
ราคากลาง  เป็นเงิน 787,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กำหนดขอรับเอกสาร  ระหว่างวันที่  16 ตุลาคม  2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
และกำหนดยื่นซองเอกสาร  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2557  เวลา 08.30-16.00 น.
ณ  กลุ่มงานบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2557  ณ ห้องประชุม  ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  เวลา 10.00น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02389  5980 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ

-คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     -ตารางแสดงราคากลาง                            -ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ