-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป Image result for ปุ่มคลิก
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
http://www.samutprakan.go.th

ประกาศรับสมัคร รปภ.

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ Image result for ปุ่มคลิก

……………………………………………………………………………………..

ประกาศสำนักงานปลัดกรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions Image result for ปุ่มคลิก

โครงการอบรมปฏิบัติการ ” การพัฒนางานบริการโลหิต ” ประจำปีการ 2561 Image result for ปุ่มคลิก

-ประกาศผู้ชนะ

-

คลิ๊ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ๙ ชั้นของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ๙ ชั้น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              (e-bidding)

                   ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ จะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ๙ ชั้น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๘๖,๐๐๐.-บาท  (สี่ล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th  , www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดเงื่อนไข 1

รายละเอียดเงื่อนไข 2

รายละเอียดเงื่อนไข 3

ข้อตกลงการตรวจสุขภาพประจำปี

กฎกระทรวงว่าด้วยขยะมูลฝอย

      จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Suction Tube จำนวน ๖ รายการ  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๐,๙๖๔.- บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้                                                                                                                                    ๑. Suction Tube เบอร์ ๕        จำนวนประมาณ               ๙๐๐   เส้น

๒. Suction Tube เบอร์ ๖        จำนวนประมาณ                ๒๐๐   เส้น

๓. Suction Tube เบอร์ ๘        จำนวนประมาณ          ๑๔,๙๐๐   เส้น

๔. Suction Tube เบอร์ ๑๐      จำนวนประมาณ             ๓,๖๐๐   เส้น

๕. Suction Tube เบอร์ ๑๒      จำนวนประมาณ             ๒,๖๐๐   เส้น

๖. Suction Tube เบอร์ ๑๔      จำนวนประมาณ        ๑๙๙,๖๐๐   เส้น

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐)

ประกาศ ณ วันที่   ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

 

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561