ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ 

๑.  เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่ ๑๐๐ MA.                           จำนวน  ๑  เครื่อง

๒.  ตู้อบเด็กแรกคลอดชนิดเคลื่อนที่ได้(Transport Incubator)  จำนวน  ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ และจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางจาก จังหวัด    สมทุรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ เมษายน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒ ต่อ ๑๐๑ ,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

Comments are closed.