ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
สอบคัดเลือกในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องน้ำดอกไม้ ชั้น ๓ อาคาร ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่สอบ หมายเหตุ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
๑ นางสาวสวิตตา ชมมาลี ๐๐๑
๒ นางสาวอรนันท์ ศรีนวล ๐๐๒
๓ นางสาววรางคณา ขิณาวงค์ ๐๐๓
๔ นางสาวรจนา นันตื้อ ๐๐๔
๕ นายสุทธิดล ดาวไธสง ๐๐๕
๖ นางสาวนุชนาฎ ประสาทศรี ๐๐๖
๗ นางสาวอารียา ไทยเทศ ๐๐๗

เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมน้ำดอกไม้
ชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีสอบข้อเขียนความรู้ด้านสาธารณสุข
และสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความสามารถด้านโปรแกรม Microsoft office ผู้ผ่านเกณฑ์และได้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
หมายเหตุ – ให้ผู้เข้าสอบมารายงานตัวสอบคัดเลือก เวลา ๐๘.๓๐ น.

Comments are closed.