ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาปาเป้า

การแข่งขันกีฬาปาเป้า (โรงพยาบาลบางบ่อเป็นเจ้าภาพ)

   วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงปู่ปานคลองด่านอนุสรณ์ โรงพยาบาลบางบ่อ

ประเภทคู่  (ไม่กำหนดอายุ)

   1. หญิงคู่

   2. ชายคู่

ประเภททีม 4 คน

คุณสมบัติ 1. เป็นข้าราชการ 2 คน / ลูกจ้าง 2 คน

                2. อายุต่ำกว่า 30 ปี 1 คน

                    อายุ 30-40 ปี 1 คน

                    อายุ 40-50 ปี 1 คน

                    อายุ 50 ปีขึ้นไป 1 คน

   ขอให้ประสานงานกีฬาของแต่ละหน่วยงาน  ติดต่อเข้าแข่งขันโดยตรงกับคุณสมประสงค์  หมายเลข 089-2096380

Comments are closed.