ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท อนันธวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

Comments are closed.