ร่างประกาศประกวดราคาซื้อคครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี้
               ๑. เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone)
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง,         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลบางเสาธง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
            ๒. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลบางเสาธง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
            ๓.  เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) 
            ๔.  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
             ๕. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙๒๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๒,๗๖๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
            ๖. เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
            ๗. เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลบางเสาธง, โรงพยาบาลบางบ่อ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘๖,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
           ๘. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
          ๙. หม้อต้มแผ่นความร้อน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ, โรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลบางเสาธง, โรงพยาบาลบางบ่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๔ หม้อ ราคาหม้อละ ๙๗,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
          ๑๐. เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลบางเสาธง, โรงพยาบาลบางบ่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๘,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
           ๑๑. หม้อแซ่พาราฟิน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลบางเสาธง, โรงพยาบาลบางบ่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๔ หม้อ ราคาหม้อละ ๕๔,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๖,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
            รวมทั้งหมด ๑๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๗๕๓,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)โดยใช้เงินงบประมาณ งบบูรณาการภาค พ.ศ.๒๕๖๑ (งบลงทุน) 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพท์ ได้ทางเว็บไซต์ของ กรมญชีกลาง www.gprocuerment.go.th

โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๖๐

-ตาราง ปปช. จำนวน 11 รายการ   -ร่างประกาศครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ

-1.เครื่องฟังเสียงหัวใจฯ (Doptone)    2.เครื่องวัดความฯ แบบสอดแขนฯ    3.เครื่องกระตุกไฟฟ้าฯ (AED)     4.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ    5.เครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ    6.เครื่องอบความร้อนคลื่นสั่น     7.เครื่องกระตุ้นปลายประสาทฯ     8.เครื่องดึงคอและหลังฯ     9.หม้อต้มแผ่นความร้อน    10.เครื่องฝึกยื่นฯ    11.หม้อต้มแซ่พาราฟิน

Comments are closed.