ประชาสัมพันธ์

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 Image result for ปุ่มคลิก
ลงทะเบียนได้ที่ https://tadi.or.thImage result for ปุ่มคลิก ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ Image result for ปุ่มคลิก
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, พนักงานขับรถยนต์
รับสมัครวันที่ 11-17 กันยายน 2561

…………………………………………………………………….

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมเครื่องมือ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมเครื่องมือ ด้วยเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3  ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 658,000.- บาท(หกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) ตามรายการดังนี้

 1. ยูนิตทำฟัน                                                    จำนวน  460,000.-  บาท
 2. เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า พร้อมหัวขูด 10 หัว        จำนวน    47,000.-  บาท
 3. เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน                               จำนวน    32,000.-  บาท
 4. เครื่องปั่นอมัลกัม                                           จำนวน    15,000.-  บาท
 5. ชุดเครื่องมือทันตกรรม                                   จำนวน  104,000.-  บาท            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่       กันยายน  2561  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-4537140-1 ในวันและเวลาราชการ

  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่  ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๑   ถึงวันที่  ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๑  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ส่งถึง สาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์  หมู่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐290

  -ตาราง ปปช. -สเปคฯ  -ร่างประกาศ และเอกสารแนบร่างประกาศฯ

การเตรียมการและดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวนประมาณ ๔๒,๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวนประมาณ ๔๒,๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–

                ตามประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวนประมาณ ๔๒,๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวนประมาณ ๔๒,๒๐๐ ชุด จำนวน ๔๒,๒๐๐ ชุด ของสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๗๐,๔๗๒.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                      ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Needle Disposable จำนวน ๑๗ รายการ จำนวนประมาณ ๓๖,๙๓๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Needle Disposable จำนวน ๑๗ รายการ จำนวนประมาณ ๓๖,๙๓๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–

                ตามประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Needle Disposable จำนวน ๑๗ รายการ จำนวนประมาณ ๓๖,๙๓๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Needle Disposable จำนวน ๑๗ รายการ จำนวนประมาณ ๓๖,๙๓๐ กล่อง จำนวน ๓๖,๙๓๐ กล้อง ของสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๗๒,๙๒๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะ 

ประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม

ประชุม อบรม (13 เรื่อง)      Image result for ปุ่มคลิก
รายละเอียดโครงการ แผ่นพับ ใบสมัคร กำหนดการ ขอดูได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม

ประชุมอบรม (8 เรื่อง)  Image result for ปุ่มคลิก
  รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร กำหนดการ ขอดูได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–

               ตามประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ Image result for ปุ่มคลิก
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, พนักงานขับรถยนต์
รับสมัครวันที่ 11-17 กันยายน 2561
…………………………………………………………………….