ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ของหน่วยบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ ของหน่วยบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๖,๓๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ ww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๓๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)
ตารางแสดงวงเงิน
ชุดที่ 1 (1,2)            ชุดที่ 2 (3,4,5)          ชุดที่ 3 (6,7)
ชุดที่ 4 (8,9,10)       ชุดที่ 5 (11,12,13)    ชุดที่ 6 (14,15)
ประกาศ ประกวดครุภัณฑ์ทางการแพทย์     เอกสารประกวด เครื่องมือครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕๑ รายการ ของโรงพยาบาลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕๑ รายการ ของโรงพยาบาลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

-

คลิกประกาศ รับสมัคร นักวิเคราะห์

จังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 – 25 กรกฎาคม 2561 (เฉพาะวันทำการ)

ผู้ใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนประสงค์จะสมัคประกาศ รับสมัคร นักวิเคราะห์รเข้ารับการคัดเลือกฯ ขอให้ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลบางพลี  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร. 02752  4900-1 ต่อ 2925 และทาง www.spko.moph.go.th

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก-รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาซัก-รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๙,๙๙๒.๕๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐-๑ ต่อ ๒๙๒๐ ในวันและเวลาราชการ

ขอบเขตของงาน

ตารางแสดงวงเงิน

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                        ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้  หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น                                                   

                        ด้วยโรพยาบาลสมุทรปราการ  ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการประกวดราคาจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประกาศแผนพร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ 

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง  ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้

ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด 

ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

—————————-

        ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ ๕๙/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         (e-bidding)  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ระหว่างเวลา๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น                          

เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์              จึงยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ ๓ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในครั้งนี้                     

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศยกเลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดงอเข่าได้มากถึง ๑๕๕ องศา จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดงอเข่าได้มากถึง ๑๕๕ องศา จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–

                ตามประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดงอเข่าได้มากถึง ๑๕๕ องศา จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
ข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดงอเข่าได้มากถึง ๑๕๕ องศา จำนวน ๓๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิด Single Axis posterior Reference Total Knee System จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิด Single Axis posterior Reference Total Knee System จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                                                                    (e-bidding)                                                                            ——————————————————————–               

              ตามประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิด Single Axis posterior Reference Total Knee System จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

ข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิด Single Axis posterior Reference Total Knee System จำนวน ๓๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็นเอส เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ผ้าซับโลหิต ขนาด ๑๘x๑๘ นิ้ว ๘ ชั้น มีเส้น x-ray ปราศจากเชื้อ จำนวนประมาณ ๓,๔๒๐ ห่อ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ผ้าซับโลหิต ขนาด ๑๘x๑๘ นิ้ว ๘ ชั้น มีเส้น x-ray ปราศจากเชื้อ จำนวนประมาณ ๓,๔๒๐ ห่อ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศแผนพร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน ๒๑๕  เครื่อง  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้    เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๓๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

              เครื่องคอมพิวเตอร์   จำนวน  ๒๑๕   เครื่อง 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 215 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ 215 เครื่อง

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 215 เครื่อง