ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระกับเขต 10% ราคากลาง 1,820,000 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 รายละเอียดแนบท้าย

คุณลักษณะเฉพาะและตารางแสดงวงเงิน

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน

ร่างเอกสารซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแช่พาราฟิน ของโรงพยาบบาลบางพลี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหม้อแช่พาราฟิน จำนวน 1 หม้อ

ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงพยาบบาลบางพลี

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ตัว ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร  ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม  ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ   จำนวน ๑ ตัว  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   ตามรายการ ดังนี้

-ลิฟท์โดยสาร  ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม  ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ   จำนวน ๑ ตัว

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อลิฟท์โดยสาร  ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม  ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ   จำนวน ๑ ตัว  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      (e-bidding)   ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลางwww.gprocuerment.go.th  หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ   www.smpkhos.go.th   โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม   ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษมายังโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

๑.    ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

เลขที่ ๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐

๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖

๓.  E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลางลิฟท์โดยสาร

รายละเอียดคุณลัษณะเฉพาะลิฟท์โดยสาร 

 

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลบางพลี

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA  จำนวน 1 เครื่อง   ของโรงพยาบาลบางพลี
-ตารางวงเงิน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๓๖ เครื่อง ของโรงพยาบาลบางพลี

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๓๖ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๔๘๙,๗๘๑.๘๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ของโรงพยาบาลบางพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตาราง ปปช. ล้างเครื่องปรับอากาศ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  10 รายการ ของลูกข่ายโรงพยาบาลบางพลี

ด้วยเงินงบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560

-ตารางปปช

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ (ของลูกข่ายโรงพยาบาลบางพลี)  ราคากลางของงาน     จัดซื้อ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,548,400.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้

1. ยูนิตทันตกรรม จำนวน  2  ยูนิตราคายูนิตละ  460,000.-  บาท รวมเป็นเงิน  920,000.-บาท

2. เครื่องฉายแสงอุดฟันชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000.- บาท

 3. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 12,000.-  บาท 

 4. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน  1 เครื่อง เป็นเงิน  54,000.- บาท  

 5. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 74,000.- บาท 

6. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900.- บาท                 รวมเป็นเงิน 47,400.- บาท  

7. ตู้อบสมุนไพร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 23,000.- บาท

8. เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board) จำนวน 6 ชุด ราคาชุดละ 8,000.- บาท                     รวมเป็นเงิน 48,000.- บาท

9. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า50 ลิตร  (Pre-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 300,000.- บาท

10. เครื่องฉายแสงอุดฟันชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000.- บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่……………………….. ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30  น. น.                                     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน.www.spko.moph.go.th.หรือ www.gprocurement.go.th.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-312-7494 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ            โปรดสอบถามมายังจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ Manage.spko@moph.mail.go.th  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  ภายในวันที่ ………………………. โดยจังหวัดสมุทรปราการ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th.หรือ www.gprocurement.go.th   ในวันที่ …………………………………

โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่   12 มกราคม 2561   ถึงวันที่ 17 มกราคม 2561  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง            โรงพยาบาลบางพลี โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี      เลขที่ 88/1     หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540   

-ตารางปปช       -เครื่องฉายแสงอุดฟันชนิดไร้สาย  -เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ -เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน    -เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์   -เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น   -เครื่องวัดความดันอัตโนมัติขนิดสอดแขน  -ตู้อบสมุนไพร   -เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย -เครื่องฉายแสงอุดฟันชนิดไร้สาย -ยูนิตทำฟัน

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ Image result for ปุ่มคลิก

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของวัสดุคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ เป็นเงิน 1,264,793.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ประจำปีงบประมาณ  2561 รายละเอียดแนบท้ายนี้

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gproquerment.go.th

ราคากลางหมึก                         รายละเอียดหมึก                  ร่างประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ Image result for ปุ่มคลิก