ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI ของโรงพยาบาลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง  ยกเลิกประกาศ   ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI   ของโรงพยาบาลบางพลี        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ตามประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI                ของโรงพยาบาลบางพลี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เนื่องจาก  ระบุเงื่อนไขค่าจ้างและการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง

จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเลิกประกาศดังกล่าว

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(นายนำพล  แดนพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (16 Slice multi-detector CT scan) จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (16 Slice multi-detector CT scan) จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,436,635.- บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐ ต่อ ๒๙๑๑ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ Manage.spko@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 2560 โดยจังหวัดสมุทรปราการ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ปปช. ขอบเขตของงานจ้าง

2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 22 อัตรา

-

ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 22 อัตรา

คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI โรงพยาบาลบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.(e-bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่………………………………2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน.www.spko.moph.go.th.หรือ www.gprocurement.go.th.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข.๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐ ต่อ.๒๙๑๙    ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง                จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ Manage.spko@moph.mail.go.th ภายในวันที่…………………………2560  โดยจังหวัดสมุทรปราการ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th.หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่ …………………………..2560

โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่   16 พฤศจิกายน  2560   ถึงวันที่  21    พฤศจิกายน  2560  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง โรงพยาบาลบางพลี โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี.เลขที่ 88/1  หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

-ตารางราคากลาง       -ขอบเขตงานจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th, www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ pannee.wo@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยจังหวัดสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.smpkhos.go.th, www.spko.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ตารางราคากลาง_01112017รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง_01112017

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเสนองานแฟ้มงาน-โครงการ

ตัวอย่างการขออนุมัติโครงการฯ
คำสั่ง1932-55.มอบอำนาจฝึกอบรม
คำสั่งมอบอำนาจ 3162
คำสั่ง 2032
คำสั่ง 3728 กับ 3729

ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ ประจำปี 2561

ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานปิดประกาศ

แผนพัฒนาภาค 2561

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ Image result for ปุ่มคลิก

……………………………………………………………………………………………………………………

ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

…………………………………………………………………………….

          ตามประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เนื่องจาก การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ได้ประกาศไปนั้น จะเป็นการกีดกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเพื่อความโปร่งใส ยุติธรรม

จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(นายสิทธิชัย กุลพรศิริกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

 

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.(e-bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่                            2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา    

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน.www.spko.moph.go.th.หรือ www.gprocurement.go.th.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข.๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐ ต่อ.๒๙๑๙    ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง                จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ Manage.spko@moph.mail.go.th ภายในวันที่                       2560  โดยจังหวัดสมุทรปราการ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th.หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่                            2560

โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่   16 พฤศจิกายน  2560   ถึงวันที่  21    พฤศจิกายน  2560  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง โรงพยาบาลบางพลี โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี.เลขที่ 88/1  หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540     

         -ตารางราคากลาง       -ขอบเขตงานจ้าง