ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับสมัครเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเรียกผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 มารายงานตัวปฏิบัติงานที่การเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 30 กันยายน 2557

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน  ผลงาน กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)     รายละเอียดตามที่แนบมาประกาศชี้ตัว วัชรินทร์ ตรุสานันท์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายแพทย์ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเลขที่ 1147898 กลุ่มงานบริการทางการแพทททย์ โรงพยาบาลบางพลี สสจ.สมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กันยายน 2557 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามสิ่งที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

.     ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 11 ตำแหน่ง 124 อัตรา และได้ดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 นั้น
.     จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศผลการคัดเลือก ฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเข้ารับราชการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ดังตำแหน่งและลำดับที่ ต่อไปนี้
.1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1-30
.2. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1-3
.3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ    ลำดับที่ 1-4
.4. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1
.5. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  ลำดับที่ 1-8
.6. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1-7
.7. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   ลำดับที่ 1-5
.8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   ลำดับที่ 1-27
.9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(เวชกิจฉุกเฉิน)  ลำดับที่ 1
.10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ลำดับที่ 1-12
.11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  ลำดับที่ 1-3

สำเนาประกาศจังหวัด เรื่อง การขึ้นทำเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง

จังหวัดสุมทรปราการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง หากมีผู้ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดเลือกและหัวข้อประเมินดังกล่าว ขอให้ทักท้วงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลฯขอรับเงินประจำตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และขอให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมน้ำดอกไม้ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ผ่านเกณฑ์จะได้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลฯตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น/ย้าย

.   ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุุคคลฯ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น/ย้าย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเกณฑ์ที่กำหนด   ดังนั้น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น/ย้าย โดยขอให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

.   1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 4341 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.สมุทรปราการ
   -  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

.   2.ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4327 ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรปราการ
   -  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ 

.   3.ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ 57425 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สมุทรปราการ
   - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ 

.   4. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ 4625 สสอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
   - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ 

.   5.ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ 4816 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทรราชินี จังหวัดสมุทรปราการ สสอ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
   - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข       ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๖/ว ๑๒๗  ลงวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

๑.ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๒.ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  วันสิ้นสุดการรับสมัครจะถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ

แบบใบสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ

แบบใบขอย้าย