รับสมัครบุคคเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป         ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ  ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้แจ้งความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ      ผู้สนใจ ดาวน์โหลด ใบสมัคร และรายละเอียดการรับสมัครตามที่แนบมา

-ใบสมัครพนักงานราชการ

-ประกาศรับสมัคร

รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552-2555 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ข้าราชการที่มีรายชื่อในบัญชีผู้ได้รับเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี 2552-2555 มารับมอบเครื่องราชฯ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

บัญชีผู้ได้รับเครื่องราชฯ ประจำปี 2552-2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับสมัครเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเรียกผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 มารายงานตัวปฏิบัติงานที่การเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 30 กันยายน 2557

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน  ผลงาน กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)     รายละเอียดตามที่แนบมาประกาศชี้ตัว วัชรินทร์ ตรุสานันท์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายแพทย์ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเลขที่ 1147898 กลุ่มงานบริการทางการแพทททย์ โรงพยาบาลบางพลี สสจ.สมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กันยายน 2557 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามสิ่งที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

.     ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 11 ตำแหน่ง 124 อัตรา และได้ดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 นั้น
.     จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศผลการคัดเลือก ฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเข้ารับราชการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ดังตำแหน่งและลำดับที่ ต่อไปนี้
.1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1-30
.2. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1-3
.3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ    ลำดับที่ 1-4
.4. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1
.5. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  ลำดับที่ 1-8
.6. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1-7
.7. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   ลำดับที่ 1-5
.8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   ลำดับที่ 1-27
.9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(เวชกิจฉุกเฉิน)  ลำดับที่ 1
.10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ลำดับที่ 1-12
.11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  ลำดับที่ 1-3

สำเนาประกาศจังหวัด เรื่อง การขึ้นทำเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง

จังหวัดสุมทรปราการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง หากมีผู้ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดเลือกและหัวข้อประเมินดังกล่าว ขอให้ทักท้วงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลฯขอรับเงินประจำตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และขอให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมน้ำดอกไม้ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ผ่านเกณฑ์จะได้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลฯตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ