ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

โดยขอให้ผู้ที่ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ     ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3      อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  รายละเอียดดังแนบนี้

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น.                            ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดดังแนบนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเสาธง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  9 - 18 กันยายน 2558   โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังเอกสารแนบนี้

1.ประกาศรับสมัคร
2.ใบสมัคร
3. ใบขอย้าย (กรณีสมัครต่างหน่วยงาน)

จังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

 
รายละเอียดดังแนบนี้ ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่            ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จำนวน 1 ราย ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 142/2558 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดังแนบนี้

คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดังแนบ- ประกาศผลคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยเปิดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2558 ภายในวัน เวลาราชการ รายละเอียดดังแนบ

-ประกาศรับสมัครฯ

 

 

ประกาศการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อไปแล้วนั้น แต่ยังมิได้กำหนดวันคัดเลือกฯ สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ขอกำหนดการคัดเลือกฯ เป็นวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558    เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ เข้ารับการคัดเลือก ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว เอกสารดังแนบ

-ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อ    จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ    ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น.ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดังเอกสารแนบ

-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพระประแดง และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ผู้มีสิทธิสอบ ผช สสอ