ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ  เข้ารับการประเมิน ฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม      ดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สอบข้อเขียน) ขอให้เข้ารับการเลือกสรรรฯ ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

   - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน ๑ ราย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
-ประกาศผลฯพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)และนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) จำนวน ๑ ราย และนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน ๑ ราย สังกัดโรงพยาบาลบางบ่อและโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม)และนักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม) จำนวน ๑ ราย และนักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน ๑ ราย สังกัดโรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดสมุทรปราการ  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งดังนี้
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  สถานีอนามัยตำบลราชาเทวะ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน 1 อัตรา
ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสารหาและเลือกสรรฯ ให้แจ้งความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดสมัครด้วยตนเอง  ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ 2-9 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามที่แนบมา
-ใบสมัครพนักงานราชการ
-รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการสาธารณสุข

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 26 – 28 มกราคม 2558 นั้น บัดนี้การสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ดังนี้

   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , เภสัชกร , นักเทคนิคการแพทย์ , นักกายภาพบำบัด , แพทย์แผนไทย , เจ้าพนักงานเภสัชกรรม , เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข , นักวิชาการเงินและบัญชี , เจ้าพนักงานธุรการ , พนักงานพิมพ์ , พนักงานธุรการ , พนักงานประจำห้องยา , พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือนคนไข้

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และขอให้เข้ารับการเลือกสรรรฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 นั้น บัดนี้การสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ดังนี้

 - รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , เภสัชกร , แพทย์แผนไทย ,นักกายภาพบำบัด , นักเทคนิคการแพทย์ , เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข , เจ้าพนักงานเภสัชกรรม , เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการเงินและบัญชี 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ , พนักงานธุรการ , พนักงานประจำห้องยา , พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้