ด่วนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  จำนวน 20 ตำแหน่ง 216 อัตรา ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการ ตามเอกสารที่แนบมา  ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ให้แจ้งความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดสมัครด้วยตนเอง ที่  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ 24- 30 ธันวาคม  2557 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  www.spko.moph.go.th

ประกาศรัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณ
ตำแหน่งที่รับสมัครฯ
ชื่อตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ฯ
-ใบสมัครพนักงานกระทรวง

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จำนวน ๑ ราย สังกัดกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย สังกัดกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

จังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิคบริการ  โรงพยาบาลบางพลี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา   09.00 น. รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นและรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งว่าง  จำนวน 4  ตำแหน่ง  ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
2. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
3. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข)
กลุ่มงานเทคนิคบริการ  ร.พ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป ร.พ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ข้าราชการที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวยื่นใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   วันสิ้นสุดการรับสมัครจะถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญหรือ   ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557  รายละเอียดตามที่แนบไฟล์ (เปลี่ยนใบสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ และเพิ่มเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ  ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2ชุด เนื่องจากสำนักงาานปลัดมีการเปลี่ยนแปลง.รายละเอียดตามที่แนบมา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และสาธารณสุขอำเภอ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
เอกสารประกอบการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) จำนวน ๒ ราย สังกัดโรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด ขอแจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯที่เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปณกิจสงคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) โดย ขอความรวมมือให้ติดต่อสำนักงานสหกรณ์ฯด่วนเพื่อการรักษาสภาพการเป็นสมาชิก ฌกส.สสธท. ต่อไปนำส่งเงินบัญชีเลขที่ 215-0-30210-1 ชื่อบัญชี ณกส.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ ประเภทออมทรัพย์ และในการนี้ สหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการดำเนินงานได้มีมติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก กรณีขัดข้องเรื่องชำระเงินค่าฌาปณกิจสงเคราะห์ครั้งเดียวซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก จึงให้สมาชิก ฌกส.สสธท. สามารถกู้ฉุกเฉิน(พิเศษ) เฉพาะกิจในการชำระค่าฌาปณกิจสงคราะห์ได้ โดยกำหนดผ่อนชำระ 10 งวด ดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์กำหนด ภายใน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งภายหลัง
2. ขณะนี้สหกรณ์ฯได้กำลังจัดทำ Web Plage ของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกสามารถเข้าไป ติดตามการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ต่างๆ และDawn Load เอกสาร ได้ โดยเลือก Clik ที่ Block สหกรณ์หน้า Web spko.moph.go.th ด้านขวามือ (อยู่ช่วงทดลองใช้งานอาจจะยังไม่มีรายละเอียด)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป ร.พ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป ร.พ.บางเสาธง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งดังกล่าว ให้แจ้งความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2557  ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

ใบสมัครพนักงานราชการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

รับสมัครบุคคเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป         ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ  ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้แจ้งความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ      ผู้สนใจ ดาวน์โหลด ใบสมัคร และรายละเอียดการรับสมัครตามที่แนบมา

-ใบสมัครพนักงานราชการ

-ประกาศรับสมัคร

รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552-2555 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ข้าราชการที่มีรายชื่อในบัญชีผู้ได้รับเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี 2552-2555 มารับมอบเครื่องราชฯ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

บัญชีผู้ได้รับเครื่องราชฯ ประจำปี 2552-2555