ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยเปิดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2558 ภายในวัน เวลาราชการ รายละเอียดดังแนบ

-ประกาศรับสมัครฯ

 

 

ประกาศการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อไปแล้วนั้น แต่ยังมิได้กำหนดวันคัดเลือกฯ สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ขอกำหนดการคัดเลือกฯ เป็นวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558    เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ เข้ารับการคัดเลือก ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว เอกสารดังแนบ

-ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อ    จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ    ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น.ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดังเอกสารแนบ

-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพระประแดง และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ผู้มีสิทธิสอบ ผช สสอ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  โดยขอให้ผู้มีรายชื่อฯ เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2          โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

พนักงานราชการที่มีสิทธิเข้าประเมิน ครั้งที่ 2

รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  ดังนี้

1. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4810 สถานีอนามัยตำบลบางด้วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ    (รับย้าย)

2. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4830 สถานีอนามัยตำบลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (รับย้าย)

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4328 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (รับย้าย/รับโอน)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯกำหนด ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ประกาศรับสมัคร   ใบสมัครหัวหน้า สอ   ใบสมัครนักทรัพยากรบุคคล   ใบขอย้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศ     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  และขอให้ผู้มีรายชื่อฯ เข้ารับการประเมินฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

 

รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (ยกเลิกการรับสมัครรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)  ประกาศยกเลิกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ  จำนวน 1 ตำแหน่ง
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ   ประกาศ พรก ,  ใบสมัคร

รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.

ส่งใบสมัครที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ   ประกาศรับสมัครผช.สสอ.,     ใบสมัคร ผช.สสอ. ,   ใบขอย้าย

อบรมข้าราชการใหม่ฯ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธาน    เปิดการอบรมตามโครงการ “อบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ฯ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2558″   ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนิวทราเวลบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

กลุ่มเป้าหมายหลักคือ วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพอื่น ๆ จากจังหวัดสมุทรปราการ, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว รวม 187 คน โดยมี          
นพ.สวัสดิ์    อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการใหม่ทุกท่านด้วย