ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่ิอนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

จังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง     นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก       ให้เข้ารับการคัดเลือก ในัวนที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

ประกาศรายชื่อ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค) ขอให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

ประกาศ รายชื่อ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.สมุทรปราการ

ดัวย จังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ 4324 สสจ.สมุทรปราการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2558 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.สมุทรปราการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

ประกาศรับสมัครใบสมัครหนังสือแจ้ง

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้แจ้งความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดสมัครด้วยตนเอง  ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามที่แนบมา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น จำนวน 1 ราย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)  สังกัดงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

 

 

ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันที่ 1 เมษายน 2558  เวลา 08.30 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
-ประกาศผลการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ  เข้ารับการประเมิน ฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม      ดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สอบข้อเขียน) ขอให้เข้ารับการเลือกสรรรฯ ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

   - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน ๑ ราย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน