รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  ดังนี้

1. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4810 สถานีอนามัยตำบลบางด้วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ    (รับย้าย)

2. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4830 สถานีอนามัยตำบลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (รับย้าย)

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4328 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (รับย้าย/รับโอน)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯกำหนด ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ประกาศรับสมัคร   ใบสมัครหัวหน้า สอ   ใบสมัครนักทรัพยากรบุคคล   ใบขอย้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศ     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  และขอให้ผู้มีรายชื่อฯ เข้ารับการประเมินฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

 

รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (ยกเลิกการรับสมัครรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)  ประกาศยกเลิกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ  จำนวน 1 ตำแหน่ง
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ   ประกาศ พรก ,  ใบสมัคร

รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.

ส่งใบสมัครที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ   ประกาศรับสมัครผช.สสอ.,     ใบสมัคร ผช.สสอ. ,   ใบขอย้าย

อบรมข้าราชการใหม่ฯ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธาน    เปิดการอบรมตามโครงการ “อบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ฯ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2558″   ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนิวทราเวลบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

กลุ่มเป้าหมายหลักคือ วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพอื่น ๆ จากจังหวัดสมุทรปราการ, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว รวม 187 คน โดยมี          
นพ.สวัสดิ์    อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการใหม่ทุกท่านด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่ิอนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

จังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง     นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก       ให้เข้ารับการคัดเลือก ในัวนที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

ประกาศรายชื่อ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค) ขอให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

ประกาศ รายชื่อ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.สมุทรปราการ

ดัวย จังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ 4324 สสจ.สมุทรปราการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2558 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.สมุทรปราการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

ประกาศรับสมัครใบสมัครหนังสือแจ้ง

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้แจ้งความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดสมัครด้วยตนเอง  ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามที่แนบมา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว