ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยนครทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม –  4 เมษายน 2557

บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยนครทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข สังกัดกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สป

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗            ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง  จำนวน ๑ อัตรา คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗       มีบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๒๕ ราย และได้คัดเลือกในวันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตามคะแนนที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังแอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นวก.สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน หากมีผู้ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดเลือก ขอให้ทักท้วงภายใน 30 วัน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและหัวข้อประเมินผลงาน ตามที่แนบมา

สาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)  และ  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้มารายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๘  เมษายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก นวก.สาธารณสุข

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดงานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง (๑ อัตรา)  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘  มีนาคม ๒๕๕๗  ถึง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ   สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โทร  ๐  ๒๓๘๙  ๕๙๘๐  ต่อ  ๑๑๙ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัคร จพ.การเงิน สสจ.สป // คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จพ.การเงิน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)สอ.นครทอง

     .ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยนครทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๗  ถึง วันที่ ๔  เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ

     – ประกาศรับสมัคร หัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สอ.นครทอง

     – ใบสมัคร หัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สอ.นครทอง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง (๑ อัตรา)  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๗  ถึง วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ   สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โทร  ๐  ๒๓๘๙  ๕๙๘๐  ต่อ  ๑๑๙ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัคร นวก.สาธารณสุข // คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลบางเสาธง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโรงพยาบาลบางเสาธง จำนวน ๔ ตำแหน่ง (๖ อัตรา)  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๕๗  ถึง วันที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ  สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โทร  ๐  ๒๓๘๙  ๕๙๘๐  ต่อ  ๑๑๙  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัคร รพ.บางเสาธง  //  ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

-  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

-  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

-  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานบริการ

-  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานทั่วไป

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน

     .ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน  ตำแหน่งนอกเลื่อนไหล จำนวน  2  ราย ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)   
      .อนึ่ง  ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน หากมีผู้ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดเลือกและหัวข้อประเมินผลงานดังกล่าว
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
     -  ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

 

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

         .ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่ง 31 อัตรา และได้ดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น
         .จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศผลการคัดเลือก ฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเข้ารับราชการ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมน้ำดอกไม้ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไม่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกได้ ดังตำแหน่งและลำดับที่ ต่อไปนี้
   .1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1-16
   .2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  ลำดับที่ 1
   .3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   ลำดับที่ 1-11
   .4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ลำดับที่ 1-2
   .5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  ลำดับที่ 1

     – สำเนาประกาศจังหวัด เรื่อง การขึ้นทำเบียนและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกบรรจุฯ เป็นข้าราชการ
    – ขั้นตอนและเตรียมเอกสาร การรายงานตัวเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ