ประชาสัมพันธ์การประชุมของลูกจ้างประจำ และประชุมวิชาการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราากร ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมของลูกจ้างประจำ และการประชุมวิชาการ ของ ข้าราชการ จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 เรื่อง  ดังเอกสารแนบ
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการ      มศว.       คณะแพทยศาสตร์ มข.

ประชาสัมพันธ์การประชุมอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารความมั่นคง” ของ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย และ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 ในแนวคิด คุณภาพในทุกลมหายใจ ของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รายละเอียดตามแนบ หลักสูตรการบริหารความมั่นคง คุณภาพในทุกลมหายใจ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวช) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) รายละเอียดดังคุณสมบัติประจำตำแหน่งที่รับสมัครสอบ และประกาศแนบท้าย

ผู้สนใจ หรือผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถดูรายละเอียดและสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต         ที่ https://moph.job.thai.com  ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2558            ตลอด 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ                                                                            ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง ลงวันที่ 10 พย 58                                                                      รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม ของหน่วยงานต่างๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การอบรม  ของหน่วยงานต่างๆ  ดังเอกสารแนบ   หนังสือ สป    รพ.พระมงกุฎเกล้า

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การอบรม และการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การอบรม และการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ของหน่วยงานต่างๆ ดังเอกสารแนบ ชมรมพยาบาลการดูแลฯ สมาคมรังสีเทคนิค ทดสอบอังกฤษ

ขอประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และรายงานตัวเข้ารับราชการวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมน้ำดอกไม้ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เลื่อนประกาศคลิก 

ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน คลิก !

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ         ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คลิก!

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลบางเสาธง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

 
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ คลิก!