รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จำนวน 3 ตำแหน่ง  ดังนี้

.     1.ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ 57425 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สมุทรปราการ
-  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) และ แบบใบสมัครตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สมุทรปราการ  
-  
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ 

.     2. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ 4625 สสอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
-  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และ แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ สสอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
-   แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ 

.     3. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ 4816 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทรราชินี จังหวัดสมุทรปราการ สสอ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และ แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดสมุทรปราการ สสอ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
-   แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ 

โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร สสจ.สมุทรปราการ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2557 ในวันและเวาลาราชการ

 

 

 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 4341 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.สมุทรปราการ
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
-  
ใบสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
-  
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

2. ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4327 ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรปราการ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ใบสมัครไปดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ และใบขอย้าย
 

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ตำแหน่งนายแพทย์ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ตำแหน่งนายแพทย์ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเลขที่ 172740 กลุ่มงานบริการทางการแพทททย์ โรงพยาบาลบางพลี สสจ.สมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กรกฎาคม 2557 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามสิ่งที่ได้แนบมาพร้อมนี้

   - ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ตำแหน่งนายแพทย์ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน/ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 13 มิถุนายน 2557 บัดนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สสจ.สมุทรปราการ
-  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สสจ.สมุทรปราการ

2. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ  จ.สมุทรปราการ
   - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

3. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยตำบลทรงคนอง สสอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยตำบลทรงคนอง สสอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง

.ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นและย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

.1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สสจ.สมุทรปราการ (เลื่อน)
   - ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นกว.สธ.ชพ.(ด้านบริการทางวิชาการ)
   - ใบสมัครไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
   - เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานระดับชก.-ชพ.(แบบฟอร์มเอกสารชี้ตัว)

.2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ  จ.สมุทรปราการ (ย้าย)
   - ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ และ หัวหน้าสถานีอนามัย
   - ใบสมัครไปดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สธ.)ระดับชำนาญการ สสอ.บางบ่อ และใบขอย้าย

.3. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยตำบลทรงคนอง สสอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
   - ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ และ หัวหน้าสถานีอนามัย
   - ใบสมัครเข้ารับการพิจารณาย้ายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สธ.)ระดับชำนาญการ สอ.ต.ทรงคนอง สสอ.พระประแดง และใบขอย้าย

 

 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รายละเอียดชื่อผลงาน ตามไฟล์ที่แนบ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง (๒ อัตรา)     โดยจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (แรงงานต่างด้าว) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ // คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.    ตามวันและเวลาราชการ   สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โทร  ๐  ๒๓๘๙  ๕๙๘๐  ต่อ  ๑๑๙

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยนครทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม –  4 เมษายน 2557

บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยนครทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข สังกัดกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สป

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗            ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง  จำนวน ๑ อัตรา คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗       มีบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๒๕ ราย และได้คัดเลือกในวันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตามคะแนนที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังแอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นวก.สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน หากมีผู้ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดเลือก ขอให้ทักท้วงภายใน 30 วัน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและหัวข้อประเมินผลงาน ตามที่แนบมา

สาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)  และ  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)