ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์สามัญประจำวัด

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์สามัญประจำวัด ณ หอประชุมวัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ  หาญพานิชย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ   เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และกราบนิมนต์พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต   และนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเลขานุการและประธานเจ้าภาพฝ่ายสาธารณสุข

มหกรรมประกวด To be number one ระดับประเทศ

      เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายพรชัย สังวรเจต เป็นประธานนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี  ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
     ๑.  การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ
     ๒.  การจัดนิทรรศการผลงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ
     ๓.  การแสดงบนเวทีผลงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ                          
     ๔.  การนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ
     การประกวดระดับประเทศนี้  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธานในการประทานรางวัล  โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการตัดสินในระดับประเทศ ดังนี้
     ๑. นายแพทย์ สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภทนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
         TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘
     ๒. TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการตัดสินเป็นรักษามาตรฐานพร้อม
          เป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑
     ๓. บริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)  ได้รับการตัดสินเป็นรักษามาตรฐานพร้อม
         เป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๒
     ๔. บริษัทเนสเล่ท์ (ไทย) จำกัด ได้รับการตัดสินเป็นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง
         ปีที่ ๑
๕. บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง กลุ่มดีเด่น

นำเสนอผลการดำเนินงาน To Be Number One จังหวัดสมุทรปราการ ในการรับการประเมินจากคณะกรรมการ To Be Number One ระดับประเทศ

   

นายพินิจ  หาญพาณิชย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานนำเสนอผลการดำเนินงาน To Be Number One  จังหวัดสมุทรปราการ   ในการรับการประเมินจากคณะกรรมการ To Be Number One  ระดับประเทศ  โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับการประเมินฯ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม  2558     เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) ในสถานประกอบการ

 

  นายพินิจ  หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข  ปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) ในสถานประกอบการ โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ, อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมบางปู, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในวันศุกร์ที่  22 พฤษภาคม  2558  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

“สงกรานต์ รื่นเริง สุขสันต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้อาวุโส”

 


นายสวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่และ เกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุสุขภาพดี จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 และพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส  เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558

ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 มอบรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนระดับเขต

ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 มอบรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนระดับเขต  2 รางวัล คือนางยอดแก้ว  กิตติวรารัตน์  เหรียญทองแดง  กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่  และนายชาตรี  เทียนปิ๋วโรจน์  กีฬาหมากกระดาน ประเภทสกาเดี่ยว วันที่ 24 เมษายน 2558  ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานโครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานโครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 8 เมษายน 2558  เวลา 14.00-18.00 น. ณ เส้นทางปั่นจักรยาน สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมีนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ และประชาชนร่วมปั่นจักรยาน  รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 คน

อบรมพัฒนายกระดับศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ เพื่อเด็กไทยสมุทรปราการมีสุขภาพดี

     ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายพรชัย  สังวรเจต) และนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่น&สาธารณสุข พัฒนายกระดับศูนย์เด็กเล็ก : คุณภาพสมุทรปราการสุขภาพดี” ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะคัลเลอร์ลีฟวิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และปลัด อบจ. นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ  วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมประกวดการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ในประเภทต่างๆ ดังนี้
๑. จังหวัด TO BE NUMBER ONE
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
๔. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา
๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง และขนาดใหญ่