ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง     จำนวน    ๑   งาน

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐-๑ ต่อ ๒๙๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ bph.spko@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ โดยจังหวัดสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

 

                ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

คุณลักษณะเฉพาะ ตารางแสดงวงเงิน