ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โรงพยาบาลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โรงพยาบาลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ …………………… ระหว่างเวลา …………………… น. ถึง …………………… น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐-๑ ต่อ ๒๙๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ bph.spko@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ …………………… โดยจังหวัดสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ……………………

โดยเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่  ๕  เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายังโรงพยาบาลบางพลี โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ ๘ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

ประกาศ ณ วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางแสดงวงเงิน คุณลักษณะเฉพาะ