ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

  1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์ เซลส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑,๖๘๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
  2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์ เซลส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๘๑๒,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
  3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๕ คัน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิยมยาตรา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนสมุทรไทย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์ เซลส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม ๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๘๑,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบระดับจังหวัด ๒๐% และงบระดับหน่วยบริการ ๗๐%)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะ