ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบางพลี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบางพลี

ตามประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

๑. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (Highflow canula) จำนวน ๒ เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO๒ จำนวน  ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่
ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. ตู้อบเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและ              ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๖. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ  จำนวน ๒ เครื่อง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่            บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๗. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๙ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๘. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๖ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคเอซ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๙. ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๑,๐๔๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒