ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ดังนี้

1.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. จำนวน  1  คัน  ราคา 1,288,000.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

2.รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็ปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1  คัน ราคา 848,000.-บาท (-แปดแสน      สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,136,000.-บาท (-สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) โดยใช้    เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด 70% ปีงบประมาณ 2562 ด้วย   วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,136,000.-บาท  (-สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลบางจาก www.bangchakhosp.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๖๔๓๐๐๒ ต่อ ๑๐๒ ในวันเวลาราชการ

ประกาศซื้อครุภัณฑ์

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะ

ใบเสนอราคา