ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายละเอียดดังนี้

1.ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว จำนวน ๑ ตู้ ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒.เครื่องบันทึกและติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูกชนิดครรภ์แฝดพร้อมสัญาณชีพมารดาและค่าอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของมารดา จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนบาทถ้วน)

๓.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลบางจาก www.bangchakhosp.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๖๔๓๐๐๒ ต่อ ๑๐๒ ในวันเวลาราชการ

เอกสารประกาศ

เอกสารประกวดราคาซื้อ

รายละเอียดคุณลักษณะ

ใบเสนอราคา