ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๗ เครื่อง  ราคาเครื่องละ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ดังนี้

– กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางหญ้าแพรก, โรงพยาบาลบางจาก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบระดับเขต ๑๐% และงบระดับจังหวัด ๒๐%)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3895980 ต่อ 102 ในวันเวลาราชการ

1.สเปคฯ

2.ปปช.

3.ประกาศฯ และเอกสารแนบฯ