ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ ๑ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ ๑ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ ๑ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๐๐,๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
www.spko.moph.go.th

โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒