ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๗ เครื่อง  ราคาเครื่องละ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ดังนี้

– กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางหญ้าแพรก, โรงพยาบาลบางจาก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบระดับเขต ๑๐% และงบระดับจังหวัด ๒๐%)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ ของครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล เป็นเงิน ๘,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน))

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล  ของโโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก, โรงพยาบาลบางจาก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิดเผย ตามรายละเอียด ดังนี้

  • ทางไปรษณีย์
  • ส่งถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๑๙ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (งานพัสดุ) ซอยอัศวนนท์ ๒ ถนนสุขุมวิท ๓๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
  • โทรสาร ๐๒-๓๙๕๑๐๓๔
  • E-Mail address : spko@moph.mail.go.th

รายละเอียดแนบท้าย

1. ปปช.

2.สเปคฯ

3.ร่างประกาศฯ ร่างเอกสารแนบฯ