ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol+Fluticasone ๕๐+๒๕๐mcg DPI ๖๐ dose ของโรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol+Fluticasone ๕๐+๒๕๐mcg DPI ๖๐ dose ของโรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวชภัณฑ์ยา Salmeterol+Fluticasone ๕๐+๒๕๐mcg DPI ๖๐ dose ของโรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวชภัณฑ์ยา Salmeterol+Fluticasone ๕๐+๒๕๐mcg DPI ๖๐ dose           ของโรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้        เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๙,๕๘๔.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1.fluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๕๐ mcg/๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๑๕๕)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗อ มกราคม ๒๕๖๒ ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๖๔-๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๒ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ bjh.spko@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน  และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ จังหวัด กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลบางจาก

ประกาศยา

แบบแสดงรายละเอียด

เอกสารประกวดราคายา