ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212/ว 31494 เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตั้งเครือข่าย INTRANET (MPLS) ในโรงพยาบาลชุมชน (นพ.สสจ. ทุกแห่ง) (22 พ.ย.61)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212/ว 31494 เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตั้งเครือข่าย INTRANET (MPLS) ในโรงพยาบาลชุมชน (นพ.สสจ. ทุกแห่ง) (22 พ.ย.61)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212/ว 31494 เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตั้งเครือข่าย INTRANET (MPLS) ในโรงพยาบาลชุมชน (นพ.สสจ. ทุกแห่ง) (22 พ.ย.61)