ลงทะเบียน_ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ลงทะเบียน_ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพศ/รพช/สสอ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเพื่อรับ Username ในการยื่นคำขอโดยใช้ E-mail @moph.go.th, @mophegp.mail.go.th หรือ @moph.mail.go.th  ทีj URL http://ictprocure.moph.go.th/

คู่มือการใช้งาน

MOPH_PRESENT_สไลน์อบรมผู้ใช้งานทั่วไป

อบรมสำหรับผู้ใช้งานคณะกรรมการกรม.จังหวัดV 2

คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับกรมเขตจังหวัด v10