ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕๑ รายการ ของโรงพยาบาลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕๑ รายการ ของโรงพยาบาลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕๑ รายการ ของโรงพยาบาลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

– ประกาศผู้ชนะ