ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง  ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้

ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด 

ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

—————————-

        ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ ๕๙/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         (e-bidding)  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ระหว่างเวลา๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น                          

เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์              จึงยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ ๓ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในครั้งนี้                     

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศยกเลิก