ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน ๒๑๕  เครื่อง  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้    เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๓๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

              เครื่องคอมพิวเตอร์   จำนวน  ๒๑๕   เครื่อง 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 215 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ 215 เครื่อง

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 215 เครื่อง