เสวนาวิชาการ “วันแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลก”

เสวนาวิชาการ “วันแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลก”

นายแพทย์บุญชัย  ธีระกาญจน์  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวร่วมกับนายแพทย์สิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ เลขาธิการราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย และ พญ.รัชฎาพร สีลา แพทย์ดีเด่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2560 ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทิศทางระบบสุขภาพไทย เนื่องในวันแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลก (World Family Doctor Day) ที่ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม.