เอกสารงานตรวจสอบภายใน โครงการตรวจสอบภายใน

เอกสารงานตรวจสอบภายใน โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562
 
เอกสารงานตรวจสอบภายใน โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน รอบ 1/2561
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–ระดับจังหวัด
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–ระดับอำเภอ 
เอกสารงานตรวจสอบภายใน โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560
1 ปก
2 คำนำ ปี 60
3 สารบัญ
4 แนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
5 โครงการพัฒนาการบริหารเพื่อความโปร่งใส ปี 2560
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2560
7 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน60
8 ลงนามแล้ว engagement plan 2560
9 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ จังหวัด 60
10 กระดาษทำการงานตรวจสอบภายใน
10.1 กระดาษทำการด้านการเงิน FA01 02 03 xls
10.2 กระดาษทำการบัญชีเกณฑ์คงค้าง FA04
10.3 กระบวนการตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างภาคสุขภาพ (แนบ FA 02) 26
10.4 กระดาษทำการบัญชี GFMIS FA01 10-18
10.5 กระบวนการตรวจสอบบัญชี GFMIS (แนบ FA 01) 19
10.6 กระดาษทำการ จัดซื้อจัดจ้าง
10.7 กระดาษทำการ 6.1 6.2 12
10.8 กระดาษทำการCA10-26 109-160
10.9 กระดาษทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน PA01 176-179
11 กระดาษทำการบันทึกรายผลการตรวจสอบ(ล่าสุด)
12 แบบชี้แจงและแบบติดตาม
13 หนังสือรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2560เอกสารงานตรวจสอบภายใน โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 25591 ปก
2 สารบัญ
3 คำนำ
4 โครงการตรวจสอบภายใน 2559
5 แนวทางการตรวจสอบภายใน59
6 แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559
7.กระดาษทำการงานตรวจสอบภายใน
7.1 กระดาษทำการด้านการเงิน FA01 02 03 xls
7.2 กระดาษทำการบัญชีเกณฑ์คงค้าง FA04
7.3 กระบวนการตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างภาคสุขภาพ (แนบ FA 02) 26
7.4 กระดาษทำการบัญชี GFMIS FA01 10-18
7.5 กระบวนการตรวจสอบบัญชี GFMIS (แนบ FA 01) 19
7.6 กระดาษทำการ จัดซื้อจัดจ้าง
7.7 กระดาษทำการ 6.1 6.2 12
7.8 กระดาษทำการCA10-26 109-160 (2)
7.9 กระดาษทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน PA01 176-179
8.แบบบันทึกและรายผลการตรวจสอบ
9.แบบชี้แจงและแบบติดตาม