อัลบั้มภาพ

การส่งเสริมสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ

การส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง เป็นสิ่งสำคัญที่ กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุ ต้องมีการบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกียวข้อง เพื่อสร้างเป็นภาคีเครือข่าย ให้ร่วมมือกันวางแผนการทำงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทองและขับเคลื่อนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ