ตรวจราชการและนิเทศงาน

ตรวจราชการและนิเทศงาน

ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ภาพรวมเขตสุขภาพที่่ 6 รอบที่่ 2  ปีงบประมาณ 2562 (8 สค.62)
คณะที่่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (1)
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (2)
คณะที่่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หนังสือสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่่1 (4 คณะ)
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะที่่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (1)
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (2)
คณะที่่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ภาพรวมเขตสุขภาพที่่ 6 รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (28 มีค.62)
คณะที่่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (1)
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (2)
คณะที่่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต เขตสุขภาพที่่ 6 (สาธารณสุขนิเทศก์)
แบบรายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่่ 1
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่่ 1 (24-26 ธค.61)
คณะที่่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

รูปเล่มเอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารเล่มแผนตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารประชุมชี้แจงการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่่ 6 (4 ธค.61)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (แบบตก.1)
ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน (20 พย.61)

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปี 2562 ครั้งที่่ 1 (Word)
รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาตร์ 20 ปี ประจำปี 2562 ครั้งที่่ 1 (pdf)

 

ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
O เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการ (ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข) ปี 2561
O นำเสนอสรุุปตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่่ 2 (ภาพรวมเขตสุขภาพที่่ 6)
O นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จ.สมุทรปราการ รอบที่ 2
O เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน จ.สมุทรปราการ รอบที่่ 2
O สรุปผลการตรวจราชการ ระดับกระทรวงฯ รอบที่ 1
O แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต (แบบ ตก.2) เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1
O นำเสนอสรุปตรวจราชการฯ รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ 2561(ภาพรวมเขตสุขภาพที่6)
O รายการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี  (ครั้งที่่ 2)
O ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
คณะ1 PP&P Excellence
คณะ2 Service Excellence
คณะ3 Governance Excellence
O  เอกสารประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่่ 6(4 ธันวาคม 2560)
เอกสารการประชุมชี้แจงแผนและแนวทางการตรวจราชการ (28 พฤศจิกายน 2560)
รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปรับปรุง 19 ตุลาคม 2560)
รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

 

ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

O ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการ คณะที่1- คณะที่4
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานฯ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่่ 2 ปี 2560
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ ภาพรวมเขต 6 (คณะ1)
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ ภาพรวมเขต 6 (คณะ2)
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ ภาพรวมเขต 6 (คณะ3)
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ ภาพรวมเขต 6 (คณะ4)
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2560
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบ1 ปี 2560
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 2 ปี 2560
คณะที่่1
คณะที่2 (1)
คณะที่2 (2)
คณะที่2 (3)
คณะที่3
คณะที่4
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนนำ
คณะที่1
คณะที่2
คณะที่่3
คณะที่่4
ภาคผนวก
Template KPI ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับปรุง ณ 12 เมษายน 2560)
สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดที่แก้ไข
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับเขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1 ปี 2560
คณะที่่1
คณะที่2
คณะที่3
คณะที่4
สรุปประเด็นข้อสั่งการ(ตก3 )รอบ1-60
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
: PPT คณะที่1,2
:
 PPT คณะที่3,4
:
 รูปเล่มสรุป คณะที่1
รูปเล่มสรุป คณะที่่2
:
 รูปเล่มสรุป คณะที่3
:
 รูปเล่มสรุป คณะที่่4
O เอกสารประกอบการรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนนำ
คณะที่1
คณะที่2
คณะที่3
คณะที่4
ภาคผนวก
O เพิ่มเติมรายละเอียดแผนการตรวจราชการปี 2560 (ณ วันที่่ 17 มกราคม 2560)
หนังสือแจ้งแก้ไขแผนตรวจราชการปี 2560
สรุปประเด็นตรวจราชการ ปี 2560
: คณะที่1
คณะที่2
คณะที่3
คณะที่4
O เล่มแผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนนำ
คณะที่1
คณะที่่2
คณะที่3
คณะที่่4
คณะที่5
เพิ่มเติมคณะ1,3
คู่มือประเมิน รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (แยกเล่ม)
ภาคผนวก และแบบรายงานตัวชี้วัด (แบบตก.1)
O สรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ส่วนนำ
คณะที่1
คณะที่2
คณะที่3
คณะที่4
คณะที่5
ภาคผนวก