จัดซื้อ จัดจ้าง

1. จัดซื้อ-จัดจ้าง
flow ขั้นตอนซื้อจ้าง
flow chart จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Flow chart วิธี e-bidding
การดำเนินการ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
บรรยาย เปรีบบเทียบระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2561
แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

 

2. กฎกระทรวง…
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน9
กำหนดวงเงิน
กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ1
กำหนดอัตราค่าจ้าง
ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ3

3. พรบ.และระเบียบฯ
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
บัญชีนวัติกรรม_ฉบับเต็ม_รวมทุกอย่าง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
รายการสินค้า e-catalog
สินค้าระบบ e-catalog
คำสั่งมอบอำนาจ 3162
คำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง (สสอ)4453/2560
คำสั่งมอบอำนาจ ที่4948/2561 (แทนคำสั่ง 2032/2553)

คำสั่งที่ 10978 แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผุ้ว่าราชการจังหวัด

4. ขั้นตอนการลง e-GP
ป.ชญาณเกียรติ_คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงใหม่

5. ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. แบบฟอร์มแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ คตง.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติแผน.
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
หนังสือนำส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
Flow การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่

7. กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์ You tube สาธิตวิธีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

8. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สาธารณสุขอำเภอ
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายงาน สตง.)
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ค่าเสื่อม)
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

9. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ รวม 4 กลุ่ม จำนวน 11 รายการ

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล

รายงานผลการจัดซื้อฯ ปี งปม. 2562

10. หนังสือที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ

การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว 119 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ e- GP (วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561)
การดำเนินการ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

 

12. ขอรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และงานก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561  –แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561

13. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข