กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ฯ ปีงบประมาณ 2562

คำสั่งมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ๔๙๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบประมาณ

ประกาศซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ฉ.11 ปี 2561   

(ล่าสุด 28 มีนาคม 2561)

—>> (จังหวัดเลย)ตอบข้อหารือการเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2559(3)
      

1. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการฯ พ.ศ. 2561
3. แนวทางการเบิกจ่าย ฉ. 11
4. คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแฟ้มงาน-โครงการ
5. ระเบียบขั้นตอนการขอใช้รถราชการฯ