ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการ  ดังนี้                                                                       ๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ     แบบดับเบิ้ลแค็บ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมืองใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงเหนือ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเก้า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มโพธิ์  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๙ คัน ราคาคันละ ๗๘๗,๐๐๐.- บาท(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๘๓,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ๒๕๖๐   (ค่าเสื่อม)                                   ๒. รถกระบะ ๔ ประตู ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน รวมเป็นเงิน ๗๘๗,๐๐๐.- บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐                    ๓. รถตู้ จำนวน ๑๒ ที่นั่ง ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน วงเงินรวม ๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐                               รวม ๓ รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๙,๑๒๐,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งได้ทางเว็บไซต์ของ กรมญชีกลาง www.gprocuerment.go.th

โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

-ตาราง ปปช.   -สเปคฯ รถบรรทุกฯ   -สเปคฯ รถกระบะ    -สเปคฯ รถตู้                                            -ร่างประกาศฯ และเอกสารแนบฯ

 


ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการ  ดังนี้                                                       -  โครงการจัดซื้อรถตู้ไว้ใช้ในกิจกรรมด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงใต้  ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน ราคา ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์      ในวันที่   15 พฤษภาคม 2560   ระหว่างเวลา 08.30  น. ถึง  16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันที่  28  เมษายน  2560 ถึงวันที่  5  พฤษภาคม  2560  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3895980  ต่อ 103  ในวันและเวลาราชการ

-ตาราง ปปช.       -สเปคฯ       -ประกาศฯ และเอกสารแนบฯ


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ!!!


ประกาศสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Tegaderm จำนวน ๓ รายการ

ของสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวจาก โรงพยาบาลสมุทรปราการ  เขียนเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Tegaderm จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

                    ๑. Tegaderm ๔.๔ x ๔.๔ cm            จำนวนประมาณ     ๑,๑๐๐       ชิ้น   

                    ๒. Tegaderm ๖ x ๗ cm                   จำนวนประมาณ ๑๐๓,๗๐๐      ชิ้น

                    ๓. Tegaderm + pad ๙ x ๒๐ cm      จำนวนประมาณ      ๖,๓๕๐      ชิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยืนเอกสารสอบราคาได้ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ  

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘   อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น   โรงพยาบาลสมุทรปราการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.) หรือสามารถดูรายละเอียดเว็ปไซค์ www.gprocurement.go.th หรือ www.smpkhos.go.th

ตารางราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ


  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                           มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)           เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คลิกที่นี่เพื่ออ่าน


ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการ  ดังนี้                                                       -  โครงการจัดซื้อรถตู้ไว้ใช้ในกิจกรรมด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงใต้  ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน ราคา ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งได้ทางเว็บไซต์ของ กรมญชีกลาง www.gprocuerment.go.th

โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗เมษายน ๒๕๖๐

-ตาราง ปปช.              -สเปคฯ     -ร่างประกาศฯ และเอกสารแนบฯ

 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2560  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2559 – เมษายน  2560) โดยจำแนกเรื่องร้องเรียนเป็น  2 ประเภท  ดังนี้

               1. เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ทั่วไป  โดยมีเรื่องทั้งสิ้น  81  เรื่อง  ดำเนินการแล้วจนได้ข้อยุติ จำนวน  79  เรื่อง  อยู่ระหว่างดำเนินการ  2  เรื่อง  แบ่งออกเป็นเรื่องต่างๆ  ดังนี้

1.1 การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุข จำนวน 14  เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 12  เรื่อง อยู่ในระหว่างดำเนินการ  2 เรื่อง

1.2 การทุจริตและประพฤติมิชอบ  จำนวน  1  เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด

1.3 การบริหารงานบุคคล  ไม่มีเรื่องร้องเรียน

1.4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  2  เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด

1.5 การคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน ตามกฎหมายด้านต่างๆ จำนวน 64  เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด

1.6 เรื่องความประพฤติส่วนตัว  ไม่มีเรื่องร้องเรียน

1.7 การบริหารงานทั่วไป  ไม่มีเรื่องร้องเรียน

จากข้อมูลการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ในรอบ 6 เดือน ที่มากที่สุดได้แก่ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนตามกฎหมายสาธารณสุขด้านต่าง ๆ จะเป็นเรื่องที่ผู้ร้องขอความช่วยเหลือให้สำนักงานสาธารณสุขดำเนินการจัดการปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ไม่ได้เป็นการร้องทุกข์/ร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยบริการในสังกัด ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนตามกฎหมายสาธารณสุขด้านต่าง ๆ ได้ทั้งหมด

สำหรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ลำดับรองลงมาได้แก่ เรื่องการรักษาพยาบาลและให้บริการสาธารณสุข จำนวน  14  เรื่อง เป็นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการให้บริการรักษาพยาบาล  พฤติกรรมบริการ

ของเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ได้ดำเนินการรายงานให้หน่วยบริการสาธารณสุขที่ถูกร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการภายในกำหนดระยะเวลา เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชา(กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) และผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนบางกรณีมีความล่าช้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ,การร้องเรียนมีข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้กระทำหรือสถานที่กระทำได้ชัดเจน จึงไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนและรวดเร็ว

สำหรับการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 1 เรื่อง เป็นเรื่องที่ประชาชนแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตงบประมาณในกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเป็นงบประมาณที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบดำเนินการได้ จึงได้แจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป

เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทั่วไป จำแนกตามประเภทต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

2. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ        รอบ 6 เดือน มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน  10 ครั้ง  13  รายการ ดังนี้

2.1 สอบราคาซื้อ  จำนวน   4/4   ครั้ง/รายการ

2.2 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน               3/6  ครั้ง/รายการ

2.3 ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน               3/3  ครั้ง/รายการ

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  2559 –  เมษายน  2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จากเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเรื่องร้องเรียนที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร การให้บริการด้านสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่เรื่อง             การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุข พฤติกรรมการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเสนอแนะ ในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1. แจ้งกลุ่มงานประกันสุขภาพ ,กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุข ประชุมเครือข่าย คณะทำงาน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัด

2. หากพบพฤติกรรมการให้บริการสาธารณสุข การรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข    ที่ถูกร้องเรียนในลักษณะซ้ำซาก รุนแรง เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและวิชาชีพ ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัย และกฎหมายวิชาชีพต่อไป

3. รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้ผู้บริหารของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการทราบ เร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง และนำไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของหน่วยบริการต่อไป

 


ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการ  ดังนี้
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๕,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย
๑.๑ น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ กลุ่ม Alkyl dimethyl ammonium  chloride ๘% จำนวน ๖,๕๐๐ ขวด ๆ ละ ๒,๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๘๗๕,๐๐๐.- บาท
๑.๒ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓,๕๕๐ ขวด ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๑๓๐,๐๐๐.- บาท
จากเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สมทบเป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๒. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๔,๙๖๕.- บาท (ห้าสิบล้านสี่พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ประกอบด้วย
๒.๑ สารเคมี เดลต้ามิทริน ๒% ชนิดน้ำมันละลายน้ำ (บรรจุขวดละ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑๒,๕๐๐ ขวด ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๒.๒ จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย  ชนิดเม็ด Bacillus thuringiensis Israelensis ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ITU จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เม็ด ๆ ละ ๑๒ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๓ สเปร์ยทากันยุง (DEET) ไม่น้อยกว่า ๑๕% w/w (ขนาดบรรจุ ๔๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑๖,๗๗๗ ขวด ๆ ละ ๔๕ บาท เป็นเงิน ๗๕๔,๙๖๕.- บาท
จากเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สมทบเป็นเงิน ๔,๙๖๕.- บาท (สี่พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ ได้ทางเว็บไซต์ของ กรมญชีกลาง www.gprocuerment.go.th

โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
-  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
- ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์
- น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค    -เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
- สารเคมี เดลต้ามินริน     - จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย    -สเปร์ยทากันยุง 


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา และลานเอนกประสงค์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีตกลงราคา ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก

กำหนดพิจารณาการเสนอราคา ใน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๓ ๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ หรือ ดาวโหลดหน้าเว็บ ตามเอกสารที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้
ปร 4 ปร 5 แปลน