สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดและแยกเม็ดเลือดขาวแบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลบางบ่อ

จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์น้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวแบบอัตโนมัติ  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  โดยมีผู้มารับบริการปีละประมาณ  ๒๗,๐๐๐ ราย  โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 07 ตุลาคม 2557 ในเวลาราชการ  ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่   10 พฤศจิกายน 2557   ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป     ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น ๒  โรงพยาบาลบางบ่อ      จังหวัดสมุทรปราการ       ระหว่างวันที่    21 ตุลาคม 2557    ถึงวันที่              06  พฤศจิกายน  2557    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓   ต่อ ๖๐๔        ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงราคากลาง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน  1 คัน           ราคากลาง  เป็นเงิน 787,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กำหนดขอรับเอกสาร  ระหว่างวันที่  16 ตุลาคม  2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557                     และกำหนดยื่นซองเอกสาร  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2557  เวลา 08.30-16.00 น.                   ณ  กลุ่มงานบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2557  ณ ห้องประชุม  ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  เวลา 10.00น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ                หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02389  5980 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ

-คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     -ตารางแสดงราคากลาง                            -ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

การแข่งขันบาสเกตบอล จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558

โรงพยาบาลบางพลี ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล แจ้งโปรแกรมการแข่งขัน ในวันที่ 21, 27 และ 30 ตุลาคม 2557 เริ่มการแข่งขันคู่แรกเวลา 16.00 น. ณ สนามบาสเกตบอล ชั้น 5 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมการแข่งขัน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาค่ะ

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมที่ นายธนิต ปานรอด  โทร  081-860-8436 และนายธีรศักดิ์   ลาภสนิท โทร  081-459-7106

โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล

ระเบียบการแข่งขันบาสเกตบอล

ทะเบียนนักกีฬาบาสเกตบอล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สถานีอนามัย ๓ ชั้น สถานีอนามัยสร่างโศก

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย ๓ ชั้น สถานีอนามัยสร่างโศก ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ดังรายละเอียดดังนี้
- ประกาศประกวดราคา
-
ตารางราคากลาง
- ปร 4 แผ่นที่ 1-2
-
ปร 4 แผ่นที่ 3-4
-
ปร 4 แผ่นที่ 5-6
-
ปร 4 แผ่นที่ 7-8
-
ปร 4 แผ่นที่ 9
-
ปร 5

ปรับปรุงร่าง TOR ขอบเขตของงานจัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวการแพทย์ (ครั้งที่ 2)

       ตามที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ได้ลงร่างประกวดราคาจัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวการแพทย์  จำนวนประมาณ   588,000  ลูกบาศก์เมตร  ในระหว่างวันที่  30 กันยายน 2557 ถึงวันที่   3  ตุลาคม  2557  นั้น

        ในการนี้  โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ปรับปรุงร่าง TOR งานจัดซื้แก๊สออกซิเจนเหลวการแพทย์  จำนวนประมาณ  588,000  ลูกบาศก์เมตร  (ครั้งที่ ๒)  ในระหว่างวันที่  17  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่   22  ตุลาคม  2557   ดังรายละเอียดดที่แนบมาพร้อมนี้

  ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลว (ครั้งที่2)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

 โรงพยาบาลสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์        การแพทย์  จำนวน  4  รายการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการดังนี้

              1.  เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า  ขนาดไม่น้อยกว่า  300 วัตต์  จำนวน  1  เครื่อง

              2.  เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ  จำนวน  1  เครื่อง

               3.  เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ  จำนวน  1  เครื่อง

               4.  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์  8  เตียง  จำนวน  1  เครื่อง

              วงเงินงบประมาณ  7,900,000.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557  ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม  1 ชั้น4  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ
             กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  18  พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา 09.55  น. เป็นต้นไป ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2557  ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557  หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02- 701 8145  ในวันและเวลาราชการ (08.30น.- 16.00 น.)

ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์. 4 รายการ 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า

 เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ

เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัล จำนวน 1 เครื่อง

จังหวัดสมุทรปราการ     มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    ด้วยเงินงบค่าเสื่อม ๒๐ %ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

-          เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัล         จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                                                                                

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ   อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ   (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

 

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม         จำนวน ๙ เครื่อง  ราคาเครื่องละ  ๕๕๐,๐๐๐.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท        (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR   ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๗  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

-ร่างประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

-ร่าง TOR     -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

-คุณลักษณะยูนิตทำฟัน (1) -คุณลักษณะยูนิตทำฟัน(2)

เปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาปาเป้า ประจำปี ๒๕๕๘

 รพ.บางบ่อ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาปาเป้า ประจำปี ๒๕๕๘ จะจัดแข่งขันกีฬาปาเป้าในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารประกอบอาหาร ร.พ. บางบ่อ

ผู้ที่สนใจ ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามใบสมัครและระเบียบการแข่งขันกีฬาปาเป้า แนบท้าย

  แสดงความจำนงและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาย สมประสงค์  อุสมาน – นาย พิชิต  ปิ่นมณี  โทร ๐๒-๓๓๘-๑๑๓๓,๑๐๖๕,๑๐๖๖ ต่อ ๗๕๓  มือถือ ๐๘๙-๒๐๙-๖๓๘๐  FAX ๐๒-๗๐๘-๓๔๑๐

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาปาเป้า

ระเบียบการแข่งขันกีฬาปาเป้า