จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดและรื้อถอนอาคารโรงรถ พัสดุ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙ มีความประสงค์ขอแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ อาคารโรงรถ พัสดุ จำนวน ๑ หลัง จาก กำหนดราคาขั้นต่ำ เป็น กำหนดราคากลางการรื้อถอน เป็นเงิน ๙๒,๖๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางการรื้อถอน


ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น แบบเลขที่ ๙๑๑๘ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๒๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ราฤธานี ดีเวลล็อปเมท์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๗๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๕ ชั้น หอผู้ป่วย ๓๐ เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว พัสดุ แบบเลขที่ ๑๐๔๐๐+เอกสารประกอบเพิ่มเติม ๔๐๖/ต.ค.๕๖ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
ผู้ชนะเสนอราคาได้แก่ บริษัท แฟคโตคอน จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
- ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙


ด้วยโรงพยาบาลบางพลีได้รับจัดสรรงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.03/30753 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559                 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ  ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินจำเป็น โครงการ : มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ     โดยวิธีตกลงราคา

รายการที่ 1  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้า ระบบ Pacs   จำนวน  1 เครื่อง  เป็นจำนวนเงิน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                   รายการที่ 2 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)           จำนวน  1 เครื่อง  เป็นจำนวนเงิน  130,000.- บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)                                                                              รายการที่ 3 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ     จำนวน 1 เครื่อง                      เป็นจำนวนเงิน    70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.spko.moph.go.th หรือ  www.gprocurement.go.th

-ตาราง ปปช.  -สเปค 3 รายการ


จังหวัดสมุทรปราการ จะทำการขายทอดตลาดอาคารโรงรถ พัสดุ แบบเลขที่ ๕๓๒๒/๒๕๒๙ จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจจะขอเข้าร่วมประมูลราคาอาคารดังกล่าว ติดต่อขอดูสภาพสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.

กำหนดการขายทอดตลาดอาคารโรงรถ พัสดุ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ


จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ราคากลางของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๓ คน  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘,๔๕๗,๖๐๐.-บาท (แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลางwww.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ   www.smpkhos.go.th  โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๗  ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง  โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

๑.      ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ    ๑๐๒๗๐

๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖

๓.  E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลาง 2

รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง

 

 


ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) คลิก
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน


รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คลิก
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน