โรงพยาบาลบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน ๔ หลัง  ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการสอบราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๗,๐๐๐.- บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางพลี

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐น. ณ โรงพยาบาลบางพลี ๘๘/๑ หมู่ ๘  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลบางพลี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม        โรงพยาบาลบางพลี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ  ในวันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ                 โรงพยาบาลบางพลี   และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  โรงพยาบาลบางพลี

-  ตารางวงเงิน       -แบบ ปร.


ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คลิก!


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลบางกะเจ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คลิก!


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2560 คลิก!

- ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก คลิก!

- แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ

- แบบฟอร์มขอพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูล

 


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการจ้างเหมาแรงงาน รับ – ส่ง ผู้ป่วย ของโรงพยาบาลบางพลี โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลบางพลี
ประกาศจ้างเหมาแรงงาน รับ – ส่ง ผู้ป่วย
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา  ๑๖.๓๐ น ณ กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๕๒ ๔๙๐๐ – ๑ ต่อ ๒๙๑๒ ในวันและเวลาราชการ


“สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  โดยนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีย์วงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชน เมื่อวันที่ ๒๖ และ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ”

 

ประกาศเจตจำนงสุจริต Application1(2017-1-20)0001

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


ประกาศผูชนะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์ สถานีอนามัยตำบลบางหัวเสือ


ประกาศผูชนะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์ บหส


ประกาศ ายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ 1 และครั้งที่ 2

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ 1 และครั้งที่ 2 ในวันอังคาร   ที่  24  เดือน มกราคม  25260   เวลา  08.30 น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมวีรวัฒน์       ชั้น 9 อาคาร 9 โรงพยาบาลบางพลี  โทร 02 7524900-1 ต่อ 2914,2925

ประกาศ20170119_165815