จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

       -วัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ   จำนวน ๓๒๘  รายการ 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา    ในระหว่างวันที่  ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙    ถึงวันที่ ๒๓   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ   (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า1-4

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า5-8

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า9-12

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า13 -16

ตารางการเสนอราคา (Excel)

 

 


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ คือ

๑.  Albumin                                  ๒.  ALP

๓. Total Bilirubin                            ๔. BUN

๕. Creatinine                                ๖. Cholesterol

๗. HDL                                        ๘. LDL

๙. Triglyceride                              ๑๐. Total Protein

๑๑. SGOT/AST                                ๑๒. SGPT/ALT

๑๓. Direct Bilirubin                          ๑๔ Glucose

๑๕. Uric acid

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างดภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.moph.go.th หรือ www.gprecurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด และราคากลาง


จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุแผนกเคมีบำบัด  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๔,๐๐๐.- บาท  (แปดล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุแผนกเคมีบำบัด  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลาง   www.gprocuerment.go.th   หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการwww.smpkhos.go.th โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

ถึงวันที่  ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   ผู้เสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังโรงพยาบาลสมุทรปราการ   โดยเปิดเผยตัว  ตามรายละเอียด  ดังนี้

๑.      ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐

๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖

๓.  E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลาง (ครั้งที่2)

BOQ หน้า 1-4 (ครั้งที่2)

BOQ หน้า 5-9 (ครั้งที่2)

BOQ หน้า 10-14 (ครั้งที่2)

 


รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลบางเสาธง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คลิก!

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและในโรงพยาบาลชุมชน  และตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1-19  กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

****  ทันตแพทย์

 

*******  เภสัชกร


จังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับ       การประเมินผลงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)   สถานี   อนามัยตำบลบางเพรียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน ๑ ราย  ดังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจาณราคัดเลือกบุคคลฯ แนบท้าย

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สุวรรณา ระดิ่งหิน

 


 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จะจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 14

ในหัวข้อ  ” วิถีแห่งความสุขของมนุษย์วัยทำงาน” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2557

ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า

จังหวัดจันทบุรี

ส่งผลงาน            ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 15 มีนาคม 2559

ส่งใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2559

รายละเอียดดังแนบ

**** วิชาการ รพ.พระปกเกล้า


จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ( e-bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามรายการ ดังนี้

- แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว  (Blood glucose strip)  จำนวนประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ Test    

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  ๔ กุมภาพันธ์    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่๒๙ มกราคม ๒๕๕๘   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ครั้งที่3)

 

 


จังหวัดสมุทรปราการ   โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ตามรายการ ดังนี้

๑.      เตียงตรวจภายใน                                                                                  จำนวน 19 เตียง

๒.    เครื่องฉายแสงเคลือบหลุมร่องฟัน                                                   จำนวน 12 เครื่อง

๓.     เครื่องขูดหินน้ำลาย                                                                              จำนวน 8  เครื่อง

๔.     เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า ขนาด 40 ลิตร                                              จำนวน 3 เครื่อง

๕.     เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 5 เครื่อง

๖.      เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง

๗.     ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา                                                                                  จำนวน 3 ตู้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา     ในระหว่างวันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๕๙   ถึงวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

1.เตียงตรวจภายใน

2.เครื่องฉายแสง

3.เครื่องขูดหินน้ำลาย

4.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า ขนาด 40 ลิตร

5.เครื่องหมุนเหวี่ยง

6.เครื่องวัดความดัน

7.ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา