ร่างTORขอบเขตงานประกวดราคาจัดซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterile Surgical gloves) จำนวนประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ คู่ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ ๔,๗๙๓,๖๐๐.- (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วงเงินราคากลางในการจัดจ้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๗๙๓,๖๐๐.- (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางราคากลาง

ร่างTOR ถุงมือ Sterile (ครั้งที่2)

ร่างเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่2)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

สอบราคาซื้อเครื่องขูดหินปูน,เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันและเครื่องปั่นผสมพร้อมชุดเครื่องมือทางทันตกรรม ๕๓ รายการ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินกันผู้ป่วยนอกของ CUP ภาครัฐ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- ครุภัณฑ์ (เครื่องขูดหินปูน เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันและเครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน) และชุดเครื่องมือทางทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด
- ราคากลางในการจัดซื้อ ๒๑๐,๐๐๐ .-บาท

กำหนดยื่นสอบราคา ให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

จังหวัดสมุทรปราการ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ 4323 สสจ.สมุทรปราการ กำหนดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 15 สิงหาคม 2557 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ วันสิ้นสุดการรับสมัครจะถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
   ใบขอย้าย 
   - ใบขอโอน 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานฯ

จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น และขอรับเงินประจำตำแหน่ง รายละเอียดตามที่แนบ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

.  จังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ลงไป เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ จำนวนท 124 อัตรา สังกัด สสจ.สมุทรปราการ
.  โดยยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง  ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2557  ในเวลาราชการเท่านั้น

.   –     แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

.   –   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

*** 1.ตำแหน่งบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่ได้รับ
*** 2.จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
*** 3.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
*** 4.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทันตกรรมและส่วนประกอบของยูนิตทันตกรรม สถานีอนามัยตำบลบางหัวเสือ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยูนิตทันตกรรมและส่วนประกอบของยูนิตทันตกรรม ราคากลางของครุภัณฑ์ทางการแพทย์นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 670,000.00 บาท ประกอบด้วย
1.ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ยูนิต
2.เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
3.เครื่องฉายแสงสำหรับอุดฟันชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง
4.เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง
5.ชุดอุปกรณืทางทันตกรรม จำนวน 51 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 4636638 ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

ด้วย  จังหวัดสมุทรปราการ   จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๓  รายการ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ระดับหน่วยบริการ (๘๐%)   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗  ดังนี้                                                                                                                            ๑. Radian warmer                                            จำนวน    ๑   เครื่อง                                            ๒. Infusion pump ชนิดใส่ได้ ๒ ช่อง                    จำนวน    ๒   เครื่อง                                            ๓. Infusion pump                                             จำนวน    ๕   เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๓๐  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐น.ถึง ๑๕.๓๐น.(ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่  ๒๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  โรงพยาบาลบางจาก

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางจาก  จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่    ๑๙    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ และ ๐ ๒๔๖๓ ๓๓๔๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รนับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)                                   คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบ 2 ช่อง                             คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้สารละลสยทางหลอดเลือดดำ                                                           คุณลักษณธเฉพาะเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณืช่วยชีวิต

ประชากรกลางปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จากฐานข้อมูล สปสช.

     ประชากรรายอำเภอ-รายหมู่ประชากรรายหน่วยบริการ  เป็นข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์ ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 แยกรายอำเภอ, รายหมู่, รายหน่วยบริการประจำ และรายหน่วยบริการปฐมภูมิ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ

ด้วย  จังหวัดสมุทรปราการ   จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องผ่าตัด  ด้วยเงินงบ    ค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ระดับหน่วยบริการ (๘๐%)   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗  ดังนี้

๑. สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้                       จำนวน    ๑   เครื่อง

๒. เครื่องจี้ไฟฟ้า  ๓๕๐  วัตต์ขึ้นไป                          จำนวน    ๑   เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐น.ถึง ๑๕.๓๐น.(ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่  ๑๕   สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  โรงพยาบาลบางจาก

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางจาก  จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่   ๒๙   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๔    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ และ ๐ ๒๔๖๓ ๓๓๔๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องจี้ไฟฟ้า 350 วัตต์ขึ้นไป

คุณลักษณะเฉพาะสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้

 

 

 

 

สอบราคาซื้ออาหารเพาะเชื้อในเลือดที่ใช้ได้กับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดโดยอัตโนมัติ

          จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จำนวน ๑  รายการ   ดังนี้         

         อาหารเพาะเชื้อในเลือดที่ใช้ได้กับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๒๔๐ กล่อง 

         -  ราคากลางในการจัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๓๑,๐๘๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน)

           กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา      โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ    

          กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์  ชั้น   ๓   อาคารผู้ป่วยนอก    โรงพยาบาลสมุทรปราการ           

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร      ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา       โรงพยาบาลสมุทรปราการ   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๑๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)