จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย  จำนวน 5 กลุ่ม จำนวน 61 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)     ตามรายการ  ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ : clinical chemistry                        จำนวน  ๒๓  รายการ

กลุ่มที่ ๒ : Microbiology                              จำนวน  ๓    รายการ

กลุ่มที่ ๓ : Immunological/Virology Section      จำนวน  ๒๓  รายการ

กลุ่มที่ ๔ : Hematology                               จำนวน  ๘    รายการ

กลุ่มที่ ๕ : Phatology                                 จำนวน  ๔  รายการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๗๘๖,๖๐๐.-บาท(สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุง ของโรงพยาบาลบางบ่อ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย  จำนวน 5 กลุ่ม จำนวน 61 รายการ ของจังหวัดสมุทรปราการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะวิจารณ์   หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่                 ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  ผู้เสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังโรงพยาบาลบางบ่อ  โดยเปิดเผยตัว  ตามรายละเอียด  ดังนี้

๑.      ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ

๘๙ หมูที่ ๑  ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ

จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๕๖๐

๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๘ – ๓๔๑๐

๓.  E-Mail address   bbh.spko@moph.mail.go.th

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

คุณลักษณะฉพาะ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน รายละเอียดดังแนบ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 26 พค 2559                                                                       (นางสาวสาวิตรี บุญเลิศ) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง                                                                                                      


     จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterile Surgical gloves) จำนวนประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ คู่ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

      – ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ  No.๖        จำนวนประมาณ     ๑๕,๐๐๐ คู่
- ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ  No.๖.๕    จำนวนประมาณ   ๑๗๕,๐๐๐ คู่
- ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ  No.๗       จำนวนประมาณ   ๑๒๕,๐๐๐ คู่
- ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ  No.๗.๕   จำนวนประมาณ     ๒๕,๐๐๐ คู่
- ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ  No.๘      จำนวนประมาณ     ๑๐,๐๐๐ คู่
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterile Surgical gloves) จำนวนประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ คู่ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลางwww.gprocuerment.go.th   หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ www.smpkhos.go.th โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙   ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙

ผู้เสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังโรงพยาบาลสมุทรปราการ   โดยเปิดเผยตัว  ตามรายละเอียด  ดังนี้

๑.      ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐

๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖

๓.  E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

 


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา  จำนวน  ๔  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

๑. Atorvastatin ๔๐ mg tablet                    จำนวน ๖๐,๐๐๐ เม็ด

๒. Meropenem ๑ g injection                       จำนวน ๒,๒๐๐ ขวด

๓. Purified chick embryo cell rabies vaccine  จำนวน ๓,๐๐๐ ขวด

๔. Fosfomycin sodium ๔ g injection             จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์      ในวันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กำหนดส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ หน่วยบรรจุภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ  ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ . ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.thหรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๘ ๓๔๑๐ ในวันและเวลาราชการ

atorvastatin..

fosfomycin

meropenem..

purified.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ


ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คลิก!

 


     จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

-    อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกเชิงกรานหักชั่วคราว (Pelvic Clamp)     จำนวน ๑ ชุด

กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น ๘   อาคารสนับสนุนบริการ ๘ชั้น  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา   ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น   ๓   อาคารผู้ป่วยนอก    โรงพยาบาลสมุทรปราการ                   

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ชั้น  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  อำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ    ผู้ไม่ปรากฏรายชื่อรับเอกสารสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกเชิงกรานหักชั่วคราว (Pelvic Clamp)   จำนวน ๑ ชุด   ไม่มีสิทธิยื่นซองสอบราคา

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


       จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

-     ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (Mini Air Drill)  จำนวน ๒ ชุด

กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่    กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ชั้น  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ

      กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา   ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น   ๓   อาคารผู้ป่วยนอก    โรงพยาบาลสมุทรปราการ            

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ชั้น  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  อำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ   ผู้ไม่ปรากฏรายชื่อรับเอกสารสอบราคาจัดซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (Mini Air Drill)  จำนวน ๒ ชุด   ไม่มีสิทธิยื่นซองสอบราคา

ตารางราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหน่วยกามโรคเพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน  กองทุนสุขภาพแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  งบประมาณเป็นจำนวนเงิน  3,000,000.- บาท  (สามล้านบาทถ้วน)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน  2,070,000.- บาท  (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  www.gprocuerment.go.th  หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  www.spko.moph.go.th  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่  24  พฤษภาคม  2559    ถึงวันที่  27 พฤษภาคม  2559   ผู้เสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โดยเปิดเผยตัว  ตามรายละเอียด  ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์                                                                                                                         ส่งถึง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการ                                                                19  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270                             2.  โทรสาร  02 – 3951034                                                                                                    3.  E-Mail address   manage.spko@moph.mail.go.th

-ตาราง ปปช   -แบ่งงวดงาน-งวดเงิน  -แบบ ปร 4 -1  -แบบ ปร 4 -2  -แบบ ปร 5 (ก)  -ร่างขอบเขตของงานจ้าง  -ร่างประกาศจังหวัด  -รายการประกอบแบบ-1  -รายการประกอบแบบ-2  -รายการประกอบแบบ-3


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คลิก!

 


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สอบสัมภาษณ์) คลิก!