ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอก (ชั้น 3) โรงพยาบาลสมุทรปราการ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยนครทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม –  4 เมษายน 2557

บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยนครทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข สังกัดกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สป

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗            ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง  จำนวน ๑ อัตรา คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗       มีบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๒๕ ราย และได้คัดเลือกในวันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตามคะแนนที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังแอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นวก.สาธารณสุข

ร่าง TOR ขอบเขตของงานจัดซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterile Surgical gloves) จำนวนประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ คู่

     จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterile  Surgical  gloves)    จำนวนประมาณ ๒๘๐,๐๐๐  คู่   ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗           

             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๗   เมษายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางราคากลางจัดซื้อถุงมือยางสำหรับศัลกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ

ร่าง TOR ซื้อถุงมือยางสำหรับศัลกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะเฉพาะถุงมือยางสำหรับศัลกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ

ร่าง TOR ขอบเขตงานจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เอกซเรย์และ Lab แรงงานต่างด้าว ประจำปี ๒๕๕๗

              จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เอกซเรย์และ Lab แรงงานต่างด้าว   จำนวนประมาณ ๓๐,๐๐๐  ราย/คน  ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  จำนวน  ๑  รายการ          

             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดจ้างดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๗   เมษายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 ตารางราคากลางตรวจสุขภาพต่างด้าว

เงื่อนไขการจ้างตรวจสุขภาพต่างด้าว

ร่าง TOR จ้างตรวจสุขภาพต่างด้าว

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

           จังหวัดสมุทรปราการ     มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    ด้วยเงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมตติยภูมิเฉพาะด้าน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕   และเงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ๔๐%  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔- ๒๕๕๕    จำนวน ๒  รายการ  ดังนี้

 -เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ  จำนวน ๑ เครื่อง /ราคากลาง ๒๒๐,๐๐๐ บาท

-เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง /ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท

        กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา โดยตรงที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา           โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗              ในวันและเวลาราชการ       

       กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ชั้น  ๓   อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ    

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร     ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา    โรงพยาบาลสมุทรปราการ    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗         หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐น.- ๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดเคลื่อนย้ายได้

 

ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 12 ประจำปี 2557

ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ  รุ่นที่ 12 ประจำปี 2557  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครสอบ ในวันที่ 17-30 เมษายน 2557 ในเวลาราชการ (08.30-16.30น.) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง

ใบสมัครขอรับการประเมินความรู้เป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 12/2557

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ ดังต่อไปนี้                                                                                                                                 ๑.  Albumin              ๒.  ALP                      ๓. Total Bilirubin           ๔. BUN                              ๕. Creatinine           ๖. Cholesterol            ๗. HDL                         ๘. LDL                              ๙. Triglyceride       ๑๐. Total Protein         ๑๑. SGOT/AST           ๑๒. SGPT/ALT                  ๑๓. Direct Bilirubin      ๑๔ Glucose            ๑๕. Uric acid

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  ชั้น ๔   อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๑๔๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน หากมีผู้ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดเลือก ขอให้ทักท้วงภายใน 30 วัน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและหัวข้อประเมินผลงาน ตามที่แนบมา

สาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)  และ  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)