• โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ รวม 23 เครื่อง

  จังหวัดสมุทรปราการ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๓ รายการ   รวม  23  เครื่อง  ดังนี้

  ๑.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)                 ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู   จำนวน  ๔ ตัว ราคาตัวละ  ๓๓,๐๐๐.- บาท
  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

  ๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)                   ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู   จำนวน  ๕ ตัว ราคาตัวละ  ๓๗,๐๐๐.- บาท
  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๘๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  ๓.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  ๕๐,๐๐๐ บีทียู   จำนวน
  ๑๔ ตัว  ราคาตัวละ  ๕๗,๐๐๐.-บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๙๘,๐๐๐.-บาท
  (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)               กำหนดยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  อาคาร ๒  สำนักงานบริหารทั่วไป  ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐   ต่อ
  ๑๐๓  ในวันและเวลาราชการ

  -คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ -ราคากลางเครื่องปรับอากาศ -ราคากลางเครื่องปรับอากาศ

  ประกาศร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ๘ ชั้น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

  จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ๘ ชั้น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๕๘
  วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ๘ ชั้น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ www.smpkhos.go.th โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้
  ๑. ทางไปรษณีย์
  ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ (กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา)
  ๗๑ ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
  ๒. โทรสาร ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๖
  ๓. E-Mail address Pannee.wo@moph.mail.go.th
  ตารางราคากลาง
  ร่างTOR ทำความสะอาด 8 ชั้น
  ร่างอกสารประกวดราคาทำความสะอาด 8 ชั้น
  รายละเอียดเงื่อนไขจ้างความสะอาดอาคาร 8 ชั้น
  เอกสารแนบ 1 ทำความสะอาดอาคาร 8 ชั้น
  เอกสารแนบ 2 ทำความสะอาดอาคาร 8 ชั้น

  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ธีระกุล เอี่ยมอำภา มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ

                       ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ธีระกุล เอี่ยมอำภา ให้เกียรติมอบใบรับรองประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามโครงการ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๗       ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินในระดับดีมาก จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
  ๑.      บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ๒.      บริษัท ซิกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  ๓.      บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด

  นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีการปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

  นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

  พิธีเปิด “การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 6″

  พิธีเปิด “การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 6″  วันที่ 22 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

      รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉายพระรูปร่วม และรับเข็มที่ระลึก ตามที่ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ในจังหวัดสมุทรปราการ ชนะการประกวดระดับภาคเข้าสู่การแข่งขันTO BE NUMBER ONETEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2015 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม2558 เวลา17.00 น.  ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ

   

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และขอให้เข้ารับการเลือกสรรรฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ

   

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 นั้น บัดนี้การสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ดังนี้

   - รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , เภสัชกร , แพทย์แผนไทย ,นักกายภาพบำบัด , นักเทคนิคการแพทย์ , เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข , เจ้าพนักงานเภสัชกรรม , เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการเงินและบัญชี 

  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ , พนักงานธุรการ , พนักงานประจำห้องยา , พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

   

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  สังกัดกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และได้กำหนดการคัดเลือกฯดังกล่าว ในวันที่ 23 มกราคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น ๓  อาคาร ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามที่แนบมา
  -รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว