จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่๓)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

-เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ-Meter)  จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ     จำนวน  ๑  รายการ  ดังนี้                                 ๑. แถบตรวจน้ำตาลในเลือด   จำนวน  ๖๐,๐๐๐ Test

คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  รายการ  กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิทอล ชนิดไม่ขยายม่านตา (Non Mydriatic digital Fundus Camera)  พร้อมโปรแกรมประมวลผล  จำนวน  ๑  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙    ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ   โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ตามรายการ ดังนี้

๑.      เครื่องขูดหินน้ำลาย                                                                     จำนวน 8  เครื่อง

๒.    เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า ขนาด 40 ลิตร                                              จำนวน 3 เครื่อง

๓.     ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา                                                                        จำนวน 3 ตู้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙    ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงสถานีอนามัยตำบลแพรกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


           จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เอกซเรย์และ Lab แรงงานต่างด้าว  จำนวนประมาณ  ๔๐,๐๐๐ คน/ราย  จำนวน ๑ รายการ  (ครั้งที่ ๒)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ  ๔,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีดพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. Rabies Vaccine ที่ได้มาจากเซลล์เพาะเลี้ยงใน Primary chicken fibrobladt cell culture จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง

๒. Rabies Vaccine ที่ได้มาจากเซลล์เพาะเลี้ยงในเนื้อเยื่อชนิด Vero cells จำนวน ๑,๖๐๐ กล่อง

คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วย  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผุู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหัวใจขาดเลือด  จำนวน ๗๑ รายการ   ในวงเงินไม่เกิน  ๒๙๙,๘๙๒,๘๘๐.- บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงสถานีอนามัยตำบลบางเมือง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๔๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์     ในวันที่ ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด bidding) จำนวน ๗๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางพลี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๘๙๒,๘๘๐.- บาท
(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)