โรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งนายช่่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

กำหนดประเมินฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมโกสน (2) ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิประเมินฯ ครังที่ 1



จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    ตามรายการ  ดังนี้

1.  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  จำนวน 3 คัน  ดังนี้                                                                1.1  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  โรงพยาบาลบางเสาธง  ตำบลบางเสาธง  อำเภอ                      บางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  1  คัน  ราคา  1,294,000.- บาท (หนึ่งล้าน-                  สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                                                                                       1.2  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  (ดีเซล)  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์    ตำบล                  ปากคลองปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  1 คัน   ราคา                  1,294,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                                               1.3   รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  (ดีเซล)  โรงพยาบาลบางบ่อ   ตำบลบางบ่อ  อำเภอบางบ่อ                   จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  1 คัน  ราคา  1,294,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้า-                  หมื่นสี่พันบาทถ้วน)                                                                                                   รวมราคา  3  คัน  เป็นเงิน  3,882,000.- บาท   (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)        2.  รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี  แบบ              ดับเบิ้ลแคบหลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์  โรงพยาบาลบางบ่อ  ตำบลบางบ่อ  อำเภอ                บางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  1  คัน  ราคา 821,000.- บาท  (แปดแสนสองหมื่น-            หนึ่งพันบาทถ้วน)                                                                                                       รวม  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  4,703,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   จำนวน  ๒ รายการ  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลาง   www.gprocuerment.go.th   หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน 2558   ถึงวันที่ 7 กันยายน  2558   ผู้เสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โดยเปิดเผยตัว  ตามรายละเอียด  ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์                                                                                                                         ส่งถึง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการ                                                            19  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270              2.  โทรสาร  02 – 3951034                                                                                                   3.  E-Mail address   manage.spko@moph.mail.go.th

-คุณลักษณะเฉพาะฯ รถโดยสาร  -คุณลักษณะเฉพาะฯ รถบรรทุก  -ตาราง ปปช. รถโดยสาร  -ตาราง ปปช.รถบรรทุก  -ร่างประกาศฯและเอกสารแนบ


 จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบ Lan  และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  จำนวน 35  จุด  ของโรงพยาบาลบางเสาธง  ในวงเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

     กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 14 กันยายน 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา     ในระหว่างวันที่  1  กันยายน  2558  ถึงวันที่  8 กันยายน  2558   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.spko.moph.go.th   หรือ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3895980  ต่อ 103  ในวันและเวลาราชการ

-คุณลักษณะ     -ตารางแสดงราคากลาง     -ประกาศและเอกสารแนบท้าย


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๒ คัน  ในวงเงิน๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)   ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายละเอียด ดังนี้

-          รถบรรทุกดีเซล      จำนวน ๒ คัน

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา     ในระหว่างวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 


    จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด  ในวงเงิน ๕๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ (๘๐%)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

     กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา     ในระหว่างวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๕๘   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวงเงิน ๒,๕๘๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามรายการ ดังนี้

รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)        จำนวน ๒ คัน                                                            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๘   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 


            จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโปรดแกรมคลังเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๘ ระหว่างเวิลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๘   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.spko.moph.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๒ รายการ  ของจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ  ดังนี้

๑. เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง   จำนวน ๑ เตียง   ในวงเงินงบประมาณ ๓,๐๙๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. เครื่องมือผ่าตัดเลาะก้อนเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic dissector) จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงินงบประมาณ ๕,๑๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๒ รายการ  ของจังหวัดสมุทรปราการ   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลาง   www.gprocuerment.go.th   หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการwww.smpkhos.go.th โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๒ กันยายน  ๒๕๕๘   ผู้เสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังโรงพยาบาลสมุทรปราการ   โดยเปิดเผยตัว  ตามรายละเอียด  ดังนี้

๑.  ทางไปรษณีย์                                                                                                                         ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                                                       ๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐        ๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖                                                                                      ๓.  E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th


จังวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  จำนวน 6 รายการ  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ( e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  6  รายการ    ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ     โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลาง  www.gprocuerment.go.th  หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  www.spko.moph.go.th  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่  28 สิงหาคม 2558   ถึงวันที่  2 กันยายน  2558   ผู้เสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   โดยเปิดเผยตัว  ตามรายละเอียด  ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
19 ซอยอัศวนนท์ ถนนสุขุมวิท35 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

2.  โทรสาร  02 –395-1039
3.  E-Mail address   manage.spko@moph.mail.go.th

-คุณลักษณะเฉพาะ
-ตารางแสดงราคากลาง
-ร่างประกาศ2