สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยเปิดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2558 ภายในวัน เวลาราชการ รายละเอียดดังแนบ

-ประกาศรับสมัครฯ

 

 


ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อไปแล้วนั้น แต่ยังมิได้กำหนดวันคัดเลือกฯ สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ขอกำหนดการคัดเลือกฯ เป็นวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558    เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ เข้ารับการคัดเลือก ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว เอกสารดังแนบ

-ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกฯ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อ    จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ    ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น.ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดังเอกสารแนบ

-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร


ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 6 รายการ  ดังนี้

1.  คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล  แบบที่ 1  จำนวน 13 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 23,000.- บาท  เป็นเงิน  299,000.- บาท

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2  จำนวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 30,000.- บาท  เป็นเงิน  60,000.- บาท

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 19 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 21,000.- บาท  เป็นเงิน 399,000.- บาท

4.  เครืื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ  จำนวน 5 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  12,000.- บาท  เป็นเงิน  60,000.- บาท

5.  เครื่องพิมพ์  Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  จำนวน 6 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 19,000.- บาท  เป็นเงิน  114,000.- บาท

6.  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  จำนวน 34 ชุด  ราคาชุดละ 3,800.- บาท  เป็นเงิน 129,200.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,061,200.- บาท  (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  7  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในระหว่างวันที่  27  กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่  3  สิงหาคม 2558   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th   หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02 -3895980  ต่อ 103  ในวันเวลาราชการ    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

-คุณลักษณะเฉพาะ  -ตารางแสดงราคากลาง  -ประกาศและแนบท้าย

 


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์สามัญประจำวัด ณ หอประชุมวัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ  หาญพานิชย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ   เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และกราบนิมนต์พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต   และนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเลขานุการและประธานเจ้าภาพฝ่ายสาธารณสุข


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร บ้านพักข้าราชการ  ระดับ  ๕-๖  (๑ ครอบครัว)  จำนวน  ๑  หลัง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๑๑,๘๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

                  กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท            (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ เลขที่บัญชี ๒๑๕-๖-๐๓๗๘๒-๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย  -ประกาศ  -เอกสารประกวดราคา  -แบบ 1  -แบบ 2  -แบบแผ่นดินไหว  -ปร 4                   -ปร5 ปร6   -ราคากลาง   -รายการประกอบแบบ


จังวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ( e-bidding) รายการ เครื่องส่องเด็กตัวเหลืองแบบสองด้าน    จำนวน ๑ เครื่อง 

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๘    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.spko.moph.go.th   หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

-ประกาศ  -เอกสารสารประกวดราคา -ราคากลาง -สเปค


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์               ( e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

๑. กล้องจุลทรรศน์แบบ ๒ ตา กำลังขยาย ๑,๐๐๐ เท่า  จำนวน  ๑  เครื่อง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง เอกสาร e-Bidding  ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒  กรกฏาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

คุณลักษณะเฉพาะ

ตาราแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศและเอกสารแนบท้าย

 


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                ( e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องนึ่ง ๔๐ ลิตร                                  จำนวน ๒ เครื่อง

๒. เครื่องนึ่ง ๖๐ ลิตร                                  จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เครื่องปั่นตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง     จำนวน   ๔  เครื่อง

(เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดง)พร้อมเครื่องอ่านค่า

๔. เครื่องฉายแสงอุดฟัน                                จำนวน ๑ เครื่อง

๕. โคมไฟตรวจภายใน                                  จำนวน ๒ เครื่อง

๖. เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน                            จำนวน ๑ เครื่อง

๗. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน ๕ เครื่อง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง เอกสาร e-Bidding  ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒  กรกฏาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องฉายแสง, คุณลักษณะเฉพาะเครื่องนึ่ง 40 ลิตร, คุณลักษณะเฉพาะเครื่องนึ่ง 60 ลิตร, คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด., คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน, คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดัน, คุณลักษณะเฉพาะโคมไฟ.,

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ, ร่างประกาศและเอกสารแนบท้าย


ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 6 รายการ  ดังนี้

1.  คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล  แบบที่ 1  จำนวน 13 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 23,000.- บาท  เป็นเงิน  299,000.- บาท

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2  จำนวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 30,000.- บาท  เป็นเงิน  60,000.- บาท

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 19 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 21,000.- บาท  เป็นเงิน 399,000.- บาท

4.  เครืื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ  จำนวน 5 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  12,000.- บาท  เป็นเงิน  60,000.- บาท

5.  เครื่องพิมพ์  Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  จำนวน 6 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 19,000.- บาท  เป็นเงิน  114,000.- บาท

6.  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  จำนวน 34 ชุด  ราคาชุดละ 3,800.- บาท  เป็นเงิน 129,200.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,061,200.- บาท  (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง เอกสาร e-Bidding  ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 21  กรกฏาคม 2558  ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

-คุณลักษณะเฉพาะ  -ตารางแสดงราคากลาง  -ร่างประกาศและเอกสารแนบท้าย