นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วที่ชนะการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

สอบราคาซื้อเครื่องขูดหินปูน เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันและเครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน และชุดเครื่องมือทางทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่๒)

     โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินกันผู้ป่วยนอกของ CUP ภาครัฐ ปี ๒๕๕๖  จำนวน ๑ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ดังนี้

     ครุภัณฑ์ (เครื่องขูดหินปูน เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันและเครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน) และชุดเครื่องมือทางทันตกรรม  จำนวน ๑ ชุด 

      กำหนดยื่นสอบราคา  ให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๕๗          ในวันและเวลาราชการ 

     กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา         ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗  (เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพภาพแรงงานต่างด้าวของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์   จังหวัดสมุทรปราการ   ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ซึ่งมีผู้มารับบริการไม่จำกัดปริมาณ

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๕ ๙๘๔๑ ต่อ ๑๔๐๕ และ ๐ ๒๔๒๕ ๙๔๖๗ ในเวลาราชการ

รายละเอียดการจ้างเหมาสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 

สอบราคาจัดซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน ๓ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

      ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อยูนิตทันตกรรม   จำนวน  ๓   เครื่อง เพื่อใช้เครือข่ายหน่วยบริการสถานีอนามัยตำบลแพรกษา,สถานีอนามัยตำบลบางเมืองใหม่และสถานีอนามัยตำบลบางปูใหม่   วงเงินในการจัดซื้อ ๑,๓๑๔,๐๐๐ .-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 กำหนดยื่นสอบราคา ให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

                 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ราคากลางจัดซื้อยูนิตทันตกรรม

คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทันตกรรม

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

   ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป      จำนวน ๒   เครื่อง    วงเงินในการจัดซื้อ ๑๘๙,๘๑๐ .-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

                 กำหนดยื่นสอบราคา ให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

                 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์

เงื่อนไขการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 2 เครื่อง

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายแพทย์ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเลขที่ 1147898 กลุ่มงานบริการทางการแพทททย์ โรงพยาบาลบางพลี สสจ.สมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กันยายน 2557 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามสิ่งที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

.     ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 11 ตำแหน่ง 124 อัตรา และได้ดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 นั้น
.     จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศผลการคัดเลือก ฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเข้ารับราชการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ดังตำแหน่งและลำดับที่ ต่อไปนี้
.1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1-30
.2. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1-3
.3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ    ลำดับที่ 1-4
.4. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1
.5. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  ลำดับที่ 1-8
.6. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ     ลำดับที่ 1-7
.7. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   ลำดับที่ 1-5
.8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   ลำดับที่ 1-27
.9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(เวชกิจฉุกเฉิน)  ลำดับที่ 1
.10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ลำดับที่ 1-12
.11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  ลำดับที่ 1-3

สำเนาประกาศจังหวัด เรื่อง การขึ้นทำเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง

จังหวัดสุมทรปราการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง หากมีผู้ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดเลือกและหัวข้อประเมินดังกล่าว ขอให้ทักท้วงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลฯขอรับเงินประจำตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และใบสมัครแข่งขันวงดนตรีสตริง ในงาน ตัวโน๊ตคนดี TO BE NUMBER ONE

การประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง ในงาน ตัวโน๊ตคนดี TO BE NUMBER ONEในวันที่  ๑๑-๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗ ณ ห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   หลักเกณฑ์, ใบสมัครแข่งขันวงดนตรีสตริง ในงาน ตัวโน๊ตคนดี TO BE NUMBER ONE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และขอให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมน้ำดอกไม้ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ผ่านเกณฑ์จะได้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล