สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ  จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในระหว่างวันที่  23 – 27  พฤศจิกายน  2558 สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 023891212

 

 


จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

-           แก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                             ในวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราากร ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมของลูกจ้างประจำ และการประชุมวิชาการ ของ ข้าราชการ จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 เรื่อง  ดังเอกสารแนบ
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการ      มศว.       คณะแพทยศาสตร์ มข.


1 ปก
2 สารบัญ
3 คำนำ
4 โครงการตรวจสอบภายใน 2559
5 แนวทางการตรวจสอบภายใน59
6 แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559
7.กระดาษทำการงานตรวจสอบภายใน
7.1 กระดาษทำการด้านการเงิน FA01 02 03 xls
7.2 กระดาษทำการบัญชีเกณฑ์คงค้าง FA04
7.3 กระบวนการตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างภาคสุขภาพ (แนบ FA 02) 26
7.4 กระดาษทำการบัญชี GFMIS FA01 10-18
7.5 กระบวนการตรวจสอบบัญชี GFMIS (แนบ FA 01) 19
7.6 กระดาษทำการ จัดซื้อจัดจ้าง
7.7 กระดาษทำการ 6.1 6.2 12
7.8 กระดาษทำการCA10-26 109-160 (2)
7.9 กระดาษทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน PA01 176-179
8.แบบบันทึกและรายผลการตรวจสอบ
9.แบบชี้แจงและแบบติดตาม


ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ข้าราชการบรรจุใหม่) คลิก !

 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารความมั่นคง” ของ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย และ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 ในแนวคิด คุณภาพในทุกลมหายใจ ของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รายละเอียดตามแนบ หลักสูตรการบริหารความมั่นคง คุณภาพในทุกลมหายใจ


นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานมอบโล่แก่หน่วยงานที่มีผลงานสรุปและรายงานข้อมูลสุขภาพภาคประชาชนดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว (Blood glucose strip) สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวนประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ Test ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ครั้งที่๓) ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลางwww.gprocuerment.go.th   หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ   www.smpkhos.go.th

โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง  โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

๑.      ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                                                    ๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐

๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖

๓.  E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลาง (ครั้งที่3)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ครั้งที่3)

 


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินประมาณ ๘๗๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรัรบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง

เงื่อนไขการจ้างทำความสะอาด


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ คือ

๑. เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๑ เครื่อง

๒. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า อัลตร้าซาวน์  จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคา ในวันที ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๕ ๙๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ราคากลางการแพทย์

เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้้น

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า อัลตร้าซาวน์