จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดจ้างเหมาบริการตรวจสุภาพประจำปี    สำหรับประชาชนและพนักงานในสถานประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ ราย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ(๐๘3.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

 


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คลิก!


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์


ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท อนันธวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สอบข้อเขียน) Image result for ปุ่มคลิก


ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี้
               ๑. เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone)
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง,         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลบางเสาธง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
            ๒. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลบางเสาธง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
            ๓.  เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) 
            ๔.  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
             ๕. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙๒๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๒,๗๖๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
            ๖. เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
            ๗. เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลบางเสาธง, โรงพยาบาลบางบ่อ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘๖,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
           ๘. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
          ๙. หม้อต้มแผ่นความร้อน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ, โรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลบางเสาธง, โรงพยาบาลบางบ่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๔ หม้อ ราคาหม้อละ ๙๗,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
          ๑๐. เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลบางเสาธง, โรงพยาบาลบางบ่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๘,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
           ๑๑. หม้อแซ่พาราฟิน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง, โรงพยาบาลบางเสาธง, โรงพยาบาลบางบ่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด จำนวน ๑๔ หม้อ ราคาหม้อละ ๕๔,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๖,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
            รวมทั้งหมด ๑๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๗๕๓,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)โดยใช้เงินงบประมาณ งบบูรณาการภาค พ.ศ.๒๕๖๑ (งบลงทุน) 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพท์ ได้ทางเว็บไซต์ของ กรมญชีกลาง www.gprocuerment.go.th

โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๖๐

-ตาราง ปปช. จำนวน 11 รายการ   -ร่างประกาศครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ

-1.เครื่องฟังเสียงหัวใจฯ (Doptone)    2.เครื่องวัดความฯ แบบสอดแขนฯ    3.เครื่องกระตุกไฟฟ้าฯ (AED)     4.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ    5.เครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ    6.เครื่องอบความร้อนคลื่นสั่น     7.เครื่องกระตุ้นปลายประสาทฯ     8.เครื่องดึงคอและหลังฯ     9.หม้อต้มแผ่นความร้อน    10.เครื่องฝึกยื่นฯ    11.หม้อต้มแซ่พาราฟิน


     จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด จำนวน ๗๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน ๑๙๙,๗๕๑,๓๖๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                   ในวันที่                            ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง๑๖.๓๐ น.  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา     

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน.www.spko.moph.go.th.หรือ www.gprocurement.go.th.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข.๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐ ต่อ.๒๙๑๙      ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ Manage.spko@moph.mail.go.th ภายในวันที่                          ๒๕๖๐ โดยจังหวัดสมุทรปราการ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th.หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่                              ๒๕๖๐

โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่    ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐     ถึงวันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง             โรงพยาบาลบางพลี โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี      เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ ๘ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

ตารางแสดงวงเงิน       -เงื่อนไขการจ้าง


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ Image result for ปุ่มคลิก


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ Image result for ปุ่มคลิก