รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง
ำนวน 2 ตำแหน่ง
1. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
2. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  (ด้านการพยาบาล)
ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มิถุนายน 2559


ภาคเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวเชียงใหม่ เรื่อง “การดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุไทย”
ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดต่อคุณนกน้อย โทร 089 – 7599979, 053 – 935462


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย เลื่อนระดับ)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ – ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสสจ.ยะลา จำนวน 11 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ylo.moph.go.th/ หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์งานทรัพยากรบุคคล
โทร 0 7321 2008 ต่อ 205


สสจราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการที่ว่าง ส่งเอกสารถึงจังหวัดภายในวันที่ 23 กันยายน 2559
โทร 0 3232 6268 – 71 ต่อ 146
http://www.rbpho.moph.go.th/ 


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ
เชี่่ยวชาญ)
ของโรงพยาบาลพุทธโสธร
ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2559
โทร 0 3881 4375 – 8 ต่อ 3321


จังหวัดกาฬสินธุ์รับสมัครคัดเลือก (ย้าย) ข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยจำนวน 3 อัตรา
1. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยบ้านโนนชัย
2. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยบ้านทรายทอง
3. ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยบ้านหนองชุมแสง
ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559
โทร 0 4381 2115
เว็บไซด์  http://203.157.186.15/ 


สสจสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ
 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.sbo.moph.go.th/


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (สอบสัมภาษณ์) คลิก!


          จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

          – เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ  จำนวน ๑ เครื่อง      

               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th , www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


โรงพยาบาลสุรินทร์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.surinhospital.org/