จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อลิฟท์ผู้ป่วยพร้อมติดตั้งปล่อง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ติดตั้งที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

กำหนดยื่นซองใบเสนอสอบราคาในวันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๐   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป  ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

     ผู้สนใจสามารถรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.spko.moph.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒ ๔๒๕ ๙๘๔๑  ต่อ  ๑๔๐๑   ในวันและเวลาราชการ


       จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องติดตามการทำงานหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ณ   ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง ได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.   ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.spko.moph.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒ ๔๒๕ ๙๘๔๑  ต่อ  ๑๔๐๑   ในวันและเวลาราชการ     


ประกาศโรงพยาบาลสมุทรปราการ
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ๑ และเอชไอวี ๒ แบบรวดเร็ว จำนวน ๕๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา อาคารสนับสนุนบริการ ชั้น ๘ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th,www.spko.moph.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

 

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 138 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.)

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คลิก!


จังหวัดสมุทรปราการโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ราคากลางของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๓ คน  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (แปดล้านสามแสนบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ครังที่ ๒) ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลางwww.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ   www.smpkhos.go.th  โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒ุกุมภาพันธ์   ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง  โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

๑.      ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖

๓.  E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย

เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (1-3)

เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (4-6)

เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (7 -10)

เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (11-13)

 

 

 

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตารางราคากลาง


จังหวัดสมุทรปราการ โดยสถานีอนามัยตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๓๐ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ประกอบ ๑๘ รายการ) ของ หน่วยบริการ โดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๓๑๕ ตามรายการพร้อมกับคุณลักษณะ ที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

กำหนดยื่นข้อเสนอและส่งใบเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง โดยเสนอราคาถึง หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลบางหัวเสือ ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (วันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือดาวน์โหลดเอกสารทาง เว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๓๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)
001 ตารางแสดงวงเงิน
คุณลักษณะวัสดุการแพทย์กระเป๋า อสม.


จังหวัดสมุทรปราการ โดยสถานีอนามัยตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของ หน่วยบริการ โดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๓๑๕ ตามรายการพร้อมกับคุณลักษณะ ที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

กำหนดยื่นข้อเสนอและส่งใบเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง โดยเสนอราคาถึง หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลบางหัวเสือ ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (วันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือดาวน์โหลดเอกสารทาง เว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๓๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)
001 ตารางแสดงวงเงิน
002 คุณลักษณะ รถเข็นพร้อมเปลนอน