ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด ขอแจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯที่เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปณกิจสงคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) โดย ขอความรวมมือให้ติดต่อสำนักงานสหกรณ์ฯด่วนเพื่อการรักษาสภาพการเป็นสมาชิก ฌกส.สสธท. ต่อไปนำส่งเงินบัญชีเลขที่ 215-0-30210-1 ชื่อบัญชี ณกส.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ ประเภทออมทรัพย์ และในการนี้ สหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการดำเนินงานได้มีมติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก กรณีขัดข้องเรื่องชำระเงินค่าฌาปณกิจสงเคราะห์ครั้งเดียวซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก จึงให้สมาชิก ฌกส.สสธท. สามารถกู้ฉุกเฉิน(พิเศษ) เฉพาะกิจในการชำระค่าฌาปณกิจสงคราะห์ได้ โดยกำหนดผ่อนชำระ 10 งวด ดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์กำหนด ภายใน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งภายหลัง
2. ขณะนี้สหกรณ์ฯได้กำลังจัดทำ Web Plage ของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกสามารถเข้าไป ติดตามการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ต่างๆ และDawn Load เอกสาร ได้ โดยเลือก Clik ที่ Block สหกรณ์หน้า Web spko.moph.go.th ด้านขวามือ (อยู่ช่วงทดลองใช้งานอาจจะยังไม่มีรายละเอียด)

สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

      จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์  ยี่ห้อโตชิบา   จำนวน  1  เครื่อง   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ   

      ผู้ที่ประสงค์ยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  ถึงวันที่ 11 ธันวาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ 

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 12 ธันวาคม  2557 ตั้งแต่เวลา  14.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ       

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา           โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  25พฤศจิกายน 2557  ถึงวันที่ 11 ธันวาคม  2557   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0 2701 8145   ในวันและเวลาราชการ  

ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวตร้า

เงื่อนไขการจ้าง ซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์

สอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

     จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

     เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์  จำนวน ๑ เครื่อง 

     กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ                                                                                                        

     กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                                                                                

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ  อำเภอเมือสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕   ในวันและเวลาราชการ   (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

 

ร่างขอบเขตงาน(TOR)ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เคมีแบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เคมีแบบอัตโนมัติของโรงพยาบาลบางบ่อ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ ในวงเงินประมาณ  ๓,๑๙๑,๒๘๕.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปด-สิบห้าบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR   ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th โดยเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

-ร่างTOR..             -ร่างประกาศจังหวัด                 

-ร่างเอกสารประกวดราคา1     – ร่างเอกสารประกวดราคา2         -ร่างเอกสารประกวดราคา3

-คุณลักษณะเฉพาะ1             -คุณลักษณะเฉพาะ2                 -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

สอบราคาซื้อแถบทดสอบปัสสาวะจำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่๒)

       จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แถบทดสอบปัสสาวะ    จำนวน ๔  รายการ   ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ดังนี้

- Strip 10 แถบ  100 T/Pack            จำนวน   ๓๐๐ แพ็ค

- Strip  5 แถบ  100T/Pack              จำนวน   ๑๐๐ แพ็ค

- Strip  3 แถบ   50 T/Pack              จำนวน  ๖๐๐ แพ็ค

- Control Strip 50 pieces/Pack       จำนวน    ๒๐ แพ็ค

       กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาได้โดยตรงที่งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๑๒   ธันวาคม  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

       กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ  

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

 

อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ขนาด 40 KVA จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

           จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ  ขนาด 40 kvA  จำนวน  1  ชุด   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ   

      ผู้ที่ประสงค์ยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  ถึงวันที่ 2 ธันวาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ 

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3 ธันวาคม  2557 ตั้งแต่เวลา  14.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ       

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา           โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  19 พฤศจิกายน 2557  ถึงวันที่ 2 ธันวาคม  2557   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0 2701 8145   ในวันและเวลาราชการ  

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะซ่อมเครื่องสำรองไฟ

สอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวนประมาณ 3,000 ราย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

      จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่พนักงานในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนประมาณ  ๓,๐๐๐ ราย  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ   

      ผู้ที่ประสงค์ยื่นซองสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ 

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ       

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา           โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง

รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง(เพิ่มเติม)

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

๑. ตู้อบสายยาง                    จำนวน   ๒    เครื่อง

โดยใช้เงินงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับหน่วยบริการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่      ๐๒   ธันวาคม   ๒๕๕๗       ในเวลาราชการ

ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ตึกอำนวยการ  ชั้น  ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่   ๐๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗     ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลบางบ่อ ระหว่างวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๐๑  ธันวาคม ๒๕๕๗           

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔   ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  4  รายการ

ราคากลาง  เป็นเงิน 1,040,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

กำหนดขอรับเอกสาร  ระหว่างวันที่  17 พฤศจิกายน  2557 ถึงวันที่  1 ธันวาคม 2557                      และกำหนดยื่นซองเอกสาร  ในวันที่  2  ธันวาคม 2557  เวลา 08.30-16.00 น.                        ณ  กลุ่มงานบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  3  ธันวาคม  2557  ณ ห้องประชุม  ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ              หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02389  5980 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ

-ราคากลาง -คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ -ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ