ยกเลิกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

        ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ  เลขที่๑๙/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน๔รายการ  ดังรายการต่อไปนี้       

๑. เครื่องดึงหลังคออัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท   

๒. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน  ๑  เครื่อง           เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. เครื่องขูดหินปูนระบบเพียโซ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๕,๐๐๐.- บาท  เป็นเงิน              ๙๐,๐๐๐.-บาท

๔. ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Incubator transfer) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน      ๕๕๐,๐๐๐.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

              โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาตั้งแต่  วันที่   ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ถึงวันที่   ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  กำหนดยื่นซองวันที่  ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๗  ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ปรากฎว่าไม่มีผู้สนใจเข้ายื่นเอกสาร

ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  เห็นควรยกเลิกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ                  เลขที่  ๑๙/๒๕๕๗   ลงวันที่   ๑๗   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

                                         ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๕     ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

-ประกาศยกเลิก

ด่วนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  จำนวน 20 ตำแหน่ง 216 อัตรา ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการ ตามเอกสารที่แนบมา  ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ให้แจ้งความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดสมัครด้วยตนเอง ที่  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ธันวาคม  2557 ในวันราชการและตั้งแต่เวลา 08.30 น.-11.30 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  www.spko.moph.go.th

ประกาศรัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณ
ตำแหน่งที่รับสมัครฯ
ชื่อตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ฯ
ใบสมัครพนักงานกระทรวง

 

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เคมีแบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลบางบ่อ

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เคมีแบบอัตโนมัติของโรงพยาบาลบางบ่อ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ ในวงเงินประมาณ  ๓,๑๙๑,๒๘๕.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปด-สิบห้าบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

    การยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐   น. ถึง  ๑๑.๐๐  น.   ณ  โรงพยาบาลบางบ่อ  และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาไปยังผู้เสนอราคาแต่ละรายโดยตรง

             กำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘               ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น.   ณ   บริษัท   บีสไดเมนชั่น   จำกัด    ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗๙/๗๙-๘๐  ชั้น  ๒๖ อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗           ถึงวันที่   ๑๒    มกราคม ๒๕๕๘    และดูรายละเอียดได้ที่    www.spko.moph.go.th  หรือ   www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๘๙,                    ๐ ๒๗๐๘ ๓๔๑๐    ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

คุณลักษณะเฉพาะ1

คุณลักษณะเฉพาะ2

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) จำนวน ๑ ราย สังกัดกลุ่มงานเทคนิคบริการ  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) จำนวน ๒ ราย สังกัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปรการ

            จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

-   เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  mA จำนวน  ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                               

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๘  หรือสอบถาม    ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลางเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ma

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ma

สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ติดตั้งมอเตอร์รถเข็นอาหาร จำนวน ๘ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

 จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

-          ชุดอุปกรณ์ติดตั้งมอเตอร์รถเข็นอาหาร จำนวน  ๘  ชุด

กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                               

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๘  หรือสอบถาม    ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเพาะ

 

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลบางบ่อ

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๔ รายการ  ดังนี้  ๑. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้  จำนวน ๑  เครื่อง            ๒. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์            จำนวน   ๒  เครื่อง                ๓. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา                                     จำนวน   ๒  เครื่อง                       ๔. เครื่องส่องสว่างบอกตำแหน่งเส้นเลือดสำหรับทารกแรกเกิด          จำนวน   ๒  เครื่อง                   โดยใช้เงินงบค่าเสื่อม   ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อม                     ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗  และเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่    ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗   ในเวลาราชการ            ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ตึกอำนวยการ  ชั้น  ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๘    ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.   เป็นต้นไป    ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                              โรงพยาบาลบางบ่อ ระหว่างวันที่  ๒๕   ธันวาคม  ๒๕๕๗   ถึงวันที่   ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘                 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔   ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดพกพา

เครื่องส่องสว่างบอกตำแหน่งเส้นเลือดสำหรับเด็กทารกแรกเกิด

แก้ไขประกาศสอบราคาซ้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  ๒  รายการ  ดังนี้     ๑. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา  จำนวน ๑  เครื่อง                                             ๒. เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ  จำนวน ๑ เตียง          โดยใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   และเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่     ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๗   ในเวลาราชการ            ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ตึกอำนวยการ  ชั้น  ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่   ๑๓  มกราคา  ๒๕๕๘    ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.    เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                  โรงพยาบาลบางบ่อ ระหว่างวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๐๙ มกราคม ๒๕๕๘                     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔   ในวันและเวลาราชการ

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา

เตียงผู้ป่วย3ไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

ตารางวงเงินงบประมาณ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบางบ่อ

จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  ๒  รายการ  ดังนี้     ๑. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา  จำนวน ๑  เครื่อง                                             ๒. เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ  จำนวน ๑ เตียง          โดยใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   และเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่     ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗   ในเวลาราชการ            ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ตึกอำนวยการ  ชั้น  ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่   ๑๓  มกราคา  ๒๕๕๘    ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.    เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                  โรงพยาบาลบางบ่อ ระหว่างวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๐๙ มกราคม ๒๕๕๘                     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔   ในวันและเวลาราชการ

SPECเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา

SPECเตียงผู้ป่วย3ไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ