พิธีมอบโล่ให้แก่ชมรมที่เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประกวดมหกรรม To Be Number One และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการดำเนินงาน

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม) เป็นประธานมอบโล่ให้แก่ชมรม To Be Number One ที่เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประกวดมหกรรม To Be Number One และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการดำเนินงาน To Be Number One ในวันพุธที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมอนามัยเจริญพันธ์ุ (ไทย)

สมาคมอนามัยเจริญพันธ์ุ (ไทย) และสาขาวิชาอนามัยการเจริญพันธ์ุและวางแผนครอบครัวประชากร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช แอนด์รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดุูรายละเอียดเพิ่มได้ที่นี่  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการฯ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ (หลังเก่า) จำนวน ๑ รายการ

                        ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  จะดำเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ (หลังเก่า)  จำนวน  ๑  รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
                 ราคากลางของงานในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๓๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
                 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  ชั้น ๔  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้ไปดูสถานที่แล้ว  

                กำนหดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ
                 กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริษัท  บีส ไดเมนชั้น จำกัด
                  ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่ ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลางปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเก่า

BOQ ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเก่า

 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอก (ชั้น 3) โรงพยาบาลสมุทรปราการ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยนครทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม –  4 เมษายน 2557

บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยนครทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข สังกัดกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สป

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗            ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง  จำนวน ๑ อัตรา คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗       มีบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๒๕ ราย และได้คัดเลือกในวันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตามคะแนนที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังแอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นวก.สาธารณสุข

ร่าง TOR ขอบเขตของงานจัดซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterile Surgical gloves) จำนวนประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ คู่

     จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterile  Surgical  gloves)    จำนวนประมาณ ๒๘๐,๐๐๐  คู่   ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗           

             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดซื้อดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๗   เมษายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางราคากลางจัดซื้อถุงมือยางสำหรับศัลกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ

ร่าง TOR ซื้อถุงมือยางสำหรับศัลกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะเฉพาะถุงมือยางสำหรับศัลกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ

ร่าง TOR ขอบเขตงานจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เอกซเรย์และ Lab แรงงานต่างด้าว ประจำปี ๒๕๕๗

              จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เอกซเรย์และ Lab แรงงานต่างด้าว   จำนวนประมาณ ๓๐,๐๐๐  ราย/คน  ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  จำนวน  ๑  รายการ          

             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานจัดจ้างดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๗   เมษายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 ตารางราคากลางตรวจสุขภาพต่างด้าว

เงื่อนไขการจ้างตรวจสุขภาพต่างด้าว

ร่าง TOR จ้างตรวจสุขภาพต่างด้าว

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

           จังหวัดสมุทรปราการ     มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    ด้วยเงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมตติยภูมิเฉพาะด้าน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕   และเงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ๔๐%  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔- ๒๕๕๕    จำนวน ๒  รายการ  ดังนี้

 -เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ  จำนวน ๑ เครื่อง /ราคากลาง ๒๒๐,๐๐๐ บาท

-เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง /ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท

        กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา โดยตรงที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา           โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗              ในวันและเวลาราชการ       

       กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ชั้น  ๓   อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ    

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร     ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา    โรงพยาบาลสมุทรปราการ    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗         หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐น.- ๑๖.๓๐น.)

ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดเคลื่อนย้ายได้