ด้วย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ  รถยนต์นั่ง  ขนาด ๗ ที่นั่ง  เอนกประสงค์  จำนวน  ๑ คัน  กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  ๑๑  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๐๐น. (ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา  วันที่  ๑๒   พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ระหว่างวันที่   ๒๙  เมษายน   ๒๕๕๘   ถึงวันที่   ๑๑   พฤษภาคม  ๒๕๕๘   หรือสอบถาม   ทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓    ในวันและเวลาราชการ

-ราคากลาง  -คุณลักษณะเฉพาะ  -ประกาศจังหวัด -เอกสารสอบราคา