จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ตามรายการ ดังนี้

เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๐๐ วัตต์    จำนวน ๒ เครื่อง 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา EKG ELECTRODE จำนวน ๒ รายการ
             จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา EKG ELECTRODE จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  EKG ELECTRODE เด็ก จำนวน 45 แพ็ค จำนวน  รายการ
                 ๒.  EKG ELECTRODE ผู้ใหญ่ จำนวน 1,600 แพ็ค จำนวน  รายการ
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th, www.spko.moph.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง EKG

คุณลักษณะเฉพาะ EKG


จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ตามรายการ ดังนี้

ตู้อบเด็ก Incubator จำนวน 1 เครื่อง    จำนวน   ๑            รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามรายการ ดังนี้

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน         จำนวน  ๒         เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๑-๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ รถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๒๘๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  21 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อาคาร 2  ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ ถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๒๘๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อาคาร 2  ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ    ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.spko.moph.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3895980  ต่อ  103          ในวันและเวลาราชการตาราง ปปช.     -สเปคฯ     -ประกาศฯ และเอกสารแนบฯ

จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๕๙๐,๒๐๐.- บาท (สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ได้ทางเว็บไซต์ของ
กรมญชีกลาง www.gprocuerment.go.th

โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดแนบท้าย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ   - แบบ ปร 6
แบบ ปร4   แบบ ปร4(ต่อ)  แบบ ปร4(ต่อ) แบบ ปร4(ต่อ) แบบ ปร4(ต่อ)   แบบ ปร4(ต่อ)
-
 ร่างประกาศ


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้             ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๒๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)                                                                                                                                   ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๐,๐๐๐.- บาท 

(สามหมื่นบาทถ้วน)

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

๔. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔,๓๐๐.- บาท
(สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๓๐๐.- บาท
(สามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๓๐ ชุด ราคาชุดละ ๓,๘๐๐.- บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท    (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๗. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๓,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๘. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๔๘ ช่อง จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๖๓,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๙. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ จำนวน ๑๑ ชุด ราคาชุดละ ๒๓,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๒๕๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

รวม ๙ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๖,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพัน
หกร้อยบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณจากงบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม
ให้มีประสิทธิภาพสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  21 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อาคาร 2  ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ได้ที่งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อาคาร 2  ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.spko.moph.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3895980  ต่อ  103          ในวันและเวลาราชการ-ตาราง ปปช.     -สเปคฯ     -ประกาศฯ และเอกสารแนบฯ

จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรมบริเวณหน้าศาลพระพุทธรูป ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๓๐ น.    ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง  -บัญชีปริมาณงาน (BOQ)   - แบบก่อสร้างด้วยจังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลบางจาก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 9 หมวด รวมจำนวนทั้งสิ้น   375 รายการ

ทั้งนี้  จะเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคาเหมารวมทั้งหมดจำนวน 375 รายการ   ในวันที่    28 สิงหาคม 2560 ..เวลา 09.00 – 10.00 น. เท่านั้น หากเลยเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลสู้ราคาได้

ประกาศขายทอดตลาด