โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับชนิดเม็ดเลือด CBC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๑,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้             

น้ำยาตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน ๔๒,๐๐๐ Test                                           

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐-๑ ต่อ ๒๙๐๖ ในวันและเวลาราชการ                     

                  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ bph.spko@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่   ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  โดยจังหวัดสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๑       

 

- ปปช. CBC

- สเป็ค CBC 2562

                                     

                                             

                                                                          

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ Image result for ปุ่มคลิก………………………………………………………………………………………………………

 

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐-๑ ต่อ ๒๙๑๑ ในวันและเวลาราชการ

 -ประกาศประกวดราคาฯ -บัญชีประมาณราคากลาง -แบบแปลน

-ตาราง ปปช. -ข้อกำหนดการปรับปรุงห้องแยกโรค

 

 

 

 

 

 

 

 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจแบบไม่รุกราน

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุกไฟฟ้า

โรงพยาบาลบางพลี นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.-.bidding)  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Amlodipine ๑๐ mg tablet จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.-.bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางพลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๑๐,800.- บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐-๑ ต่อ ๒๙06 ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง โรงพยาบาลบางพลี ผ่านทางอีเมล์ bph.spko@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยโรงพยาบาลบางพลีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.spko.moph.go.thหรือ www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๑

- ปปช. เวชภัณฑ์ยา Amlodipine

- สเป็ค เวชภัณฑ์ยา Amlodipine

 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อถุงมือ Non-Sterile Disposable ขนาด XS, S,     M, L จำนวนประมาณ ๔๔,๗๐๐ กล่อง ครั้งที่ ๒ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

********************

ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อถุงมือ Non-SterileDisposable ขนาด XS, S, M, L จำนวนประมาณ ๔๔,๗๐๐ กล่อง ครั้งที่ ๒ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดซื้อถุงมือ Non-Sterile Disposable ขนาด XS, S,M, L จำนวนประมาณ ๔๔,๗๐๐ กล่อง ครั้งที่ ๒ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ เรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๑๓,๒๒๗.-บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น     ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ด้วยจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจนับความสมบูรณ์ของเลือด ( Complete Blood Count : CBC )จำนวนประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ test และเรติคูโลไซท์จำนวนประมาณ ๓,๒๐๐  test  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลบางจาก มีความประสงค์จะประกวดราคา                             ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๖,๘๐๐,๐๐๐.-  บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๑.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นเงิน  ๕๖๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๘,๖๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน  ๘๕,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลบางจาก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลบางจาก www.bangchakhosp.com โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลบ่างจาก โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก

เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ ๘  ตำบลบางจาก  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๑๓๐

๒. โทรสาร  ๐ – ๒๔๖๔ – ๓๐๐๒ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒

๓. E-Mail address bjh.spko@moph.mail.go.th

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ