รายละเอียดดังแนบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก


จังหวัดสมุทรปราการ   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ    ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ๘๐%  ปี ๒๕๕๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ตามรายการ ดังนี้

-          เตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ     จำนวน ๑ ตัว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๙ตุลาคม  ๒๕๕๘   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ       จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง (ครั้งที่2)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ รถกระบะดีเซล ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ของสถานีอนามัยพุทธรักษา
กำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

- ตารางแสดงวงเงิน  - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  – ประกาศและเอกสารแนบท้าย


จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ รถกระบะดีเซล ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ของสถานีอนามัยตำบลเทพารักษ์
กำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

- ตารางแสดงวงเงิน  – คุณลักษณะเฉพาะประกาศและเอกสารแนบท้าย


ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๓ รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ๘๐%  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ตามรายละเอียดดังนี้

๑.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ๔ เตียง  จำนวน ๑ เครื่อง       ๒.  เครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ   จำนวน ๑๐ เครื่อง                                   ๓.  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล (EKG Analysis สำหรับกระดาษ  A๔) จำนวน ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา      ในระหว่างวันที่  ๙  ตุลาคม   ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘      ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.smpkhos.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง
สเปคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง
สเปคเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลิอดอัตโนมัติ
สเปคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
 


     จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณ ๒,๖๗๓,๐๐๐.-บาท  (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)   ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ

     กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๑๙  ตุลาคม๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ตารางราคากลาง
เงื่อนไขการจ้าง


       ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน ๗ รายการ  สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวงเงินงบประมาณ ๔,๒๗๓,๓๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)  ตามรายละเอียดดังนี้

๑.  Syringe Disposable ๑ ml.       จำนวนประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ ชิ้น
๒.  Syringe Disposable ๓ ml.      จำนวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น
๓.  Syringe Disposable ๕ ml.      จำนวนประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ชิ้น
๔.  Syringe Disposable ๑๐ ml.    จำนวนประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ชิ้น
๕.  Syringe Disposable ๒๐ ml.   จำนวนประมาณ   ๔๐,๐๐๐ ชิ้น
๖.  Syringe Disposable ๕๐ ml.   จำนวนประมาณ   ๑๐,๐๐๐ ชิ้น
๗.     ไซริ้งแก้ว ๕๐ ml.                 จำนวนประมาณ     ๑,๘๐๐ ชิ้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน ๗ รายการ   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ทางเว็บไซต์ของกมบัญชีกลางwww.gprocuerment.go.th   หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ www.smpkhos.go.th

โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น   ได้ตั้งแต่วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๘  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง  โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

๑.  ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ
๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖
๓.  E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลาง      คุณลักษณะเฉพาะ     ร่างเอกสารประกวดราคา (2)  


               ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว (Blood glucose strip) สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวนประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ Test ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม