นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

สร้างความยั่งยืนในการส่งเสริมสุขภาพ

สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

ร่างแผนสุขภาพ จัดการสิ่งแวดล้อม

สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่

ดูแลตนเองส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร IT
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
การส่งเสริมอนามัย ควบคุม ป้องกัน เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ชาวสมุทรปราการ

องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยนั้น มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเป็นองค์ประกอบ ที่มีความเชื่อมโยงกับงานบริการสาธารณสุขพื้นฐาน การสาธารณสุขเป็นวิทยาการ และศิลปะแห่งการป้องกันโรค การทำให้อายุยืนยาว การส่งเสริมอนามัย และประสิทธิภาพของบุคคล โดยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ การสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคติดต่อ การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคล การจัดบริการทางด้านการแพทย์และพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยโรคตั้งแต่เริ่มแรก และให้การรักษา เพื่อมิให้ลุกลามต่อไป รวมทั้งการพัฒนากลไกแห่งสังคม เพื่อให้ทุกคนมีมาตรฐานการครองชีพ ที่เพียงพอต่อการดำรงไว้ ซึ่งอนามัยที่ดีของตน

การสุขาภิบาล

วิธีการทางสุขอนามัยของการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมดของมนุษย์

การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

การรักษาและการควบคุมโรคติดต่อ

การควบคุมและป้องกันโรค ได้มีการพัฒนาและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

บริการทางการแพทย์และพยาบาล

ผสมผสานการให้บริการทั้งทางด้านการรักษา พยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
เข็มทิศชี้นำการพัฒนาระบบสุขภาพไทย โดยมีเป้าหมายให้คนในชาติ

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับนี้เป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และสอดรับกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในข้อ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และข้อ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  จึงกำหนดยุทธศาสตร์ดังนี้

  1. เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก
  2. สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ
  3. พัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
  4. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ
กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
World’s Best and Biggest Amazing WordPress WooCommerce Theme Ever..

กฏหมายภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522, ประมวลกฎหมายอาญา, จริยธรรมจากสภาวิชาชีพ ของแพทยสภา สภาทันตแพทย สภาเภสัชกรรม สภาพยาบาล, กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่รับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุข, กฎหมายเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่รับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์, ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 หมวด 8 ในเรื่องของ การคุ้มครองผู้บริโภค

สำรวจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการบริโภค สินค้าและผลิตภัณฑ์ พัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ถึงกลุ่มต่างๆ ในชุมชนอย่างครอบคลุม สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแกนนำเยาวชน ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแพทย์ทางเลือก

การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) หมายถึง ศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรค นอกเหนือจากศาสตร์ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก 3 กลุ่มหลัก

สารชีวภาพในร่างกาย

กลุ่มศาสตร์ เทคนิคของศาสตร์เพื่อการปรับสมดุลของ ธาตุ สารชีวภาพในร่างกาย

โครงสร้างร่างกาย

กลุ่มศาสตร์ เทคนิคของศาสตร์เพื่อการปรับสมดุลของ โครงสร้างร่างกาย (กระดูก/กล้ามเนื้อ)

ความสัมพันธ์กาย-จิต

กลุ่มศาสตร์/เทคนิคของศาสตร์เพื่อการปรับสมดุลของ พลังในร่างกาย ความสัมพันธ์กาย-จิต

พวกเราทำอะไร ?

 เรามีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ แนวทางการทำงานของเรา ภาพรวมมีดังนี้

วางแผน

การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

กำหนดยุทธศาสตร์

การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย

ดำเนินการ

มาตรฐานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ป้องกัน

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

รักษา

การรักษาพยาบาลและมาตรฐานด้านสาธารณสุข

ควบคุม

วิเคราะห์สภาวะปัจจุบันของระบบการป้องกับควมคุมโรค