• ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมลงนามสนับสนุน พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์ควบคุมยาสูบ ฉบับใหม่

 • นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธาน    เปิดการอบรมตามโครงการ “อบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ฯ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2558″   ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนิวทราเวลบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

  กลุ่มเป้าหมายหลักคือ วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพอื่น ๆ จากจังหวัดสมุทรปราการ, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว รวม 187 คน โดยมี          
  นพ.สวัสดิ์    อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการใหม่ทุกท่านด้วย


  จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซัก – รีดผ้าผู้ป่วย   จำนวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม       ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ   ในวงเงินงบประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  ราคากลางในการจัดจ้าง  ราคากิโลกรัมละ ๙.๔๘.-บาท     จำนวนประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  กิโลกรัม  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๗๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซัก – รีดผ้าผู้ป่วย  จำนวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ  www.smpkhos.go.th  โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่   วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้
  ๑. ทางไปรษณีย์                                                                                                                          ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                                   ๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐             ๒. โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖                                                                                   ๓. E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

  ร่างTOR จ้างซักอบรีด-ผ้าผู้ป่วย
  ร่างเอกสารประกวดราคา
  รายละเะอียดเงื่อนไขจ้าง
  ตารางราคากลาง


     

  นายพินิจ  หาญพาณิชย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานนำเสนอผลการดำเนินงาน To Be Number One  จังหวัดสมุทรปราการ   ในการรับการประเมินจากคณะกรรมการ To Be Number One  ระดับประเทศ  โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับการประเมินฯ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม  2558     เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


   

    นายพินิจ  หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข  ปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) ในสถานประกอบการ โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ, อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมบางปู, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในวันศุกร์ที่  22 พฤษภาคม  2558  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร


   ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน ๒๐  รายการ  ดังนี้

  กลุ่มที่ ๑. ถุงพลาสติกหูหิ้ว  จำนวนทั้งสิ้น  ๕ รายการ   มีรายละเอียดดังนี้

  ๑.๑  ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด ๑๒ x ๒๐ นิ้ว (พิมพ์ชื่อโรงพยาบาลสมุทรปราการ) จำนวนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ใบ

  ๑.๒ ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด ๘ x ๑๖ นิ้ว (พิมพ์ชื่อโรงพยาบาลสมุทรปราการ)    จำนวนประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ ใบ

  ๑.๓  ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด ๕ x ๑๒ นิ้ว (พิมพ์ชื่อโรงพยาบาลสมุทรปราการ)   จำนวนประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ ใบ

  ๑.๔  ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด ๔ x ๙ นิ้ว  (พิมพ์ชื่อเครือข่ายโรงพยาบาล)          จำนวนประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ ใบ

  ๑.๕  ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด ๕ x ๑๒ นิ้ว  (พิมพ์ชื่อเครือข่ายโรงพยาบาล)        จำนวนประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ ใบ

  กลุ่มที่ ๒. ซองซิบสีชา   จำนวนทั้งสิ้น  ๕ รายการ   มีรายละเอียดดังนี้

  ๒.๑ ซองซิปสีชา  ขนาด ๗ x ๑๐ ซม.    จำนวนประมาณ    ๘๐  กิโลกรัม

  ๒.๒ ซองซิปสีชา  ขนาด ๘ x ๑๒ ซม.    จำนวนประมาณ  ๑๓๐  กิโลกรัม

  ๒.๓ ซองซิปสีชา  ขนาด ๙ x ๑๓ ซม.    จำนวนประมาณ    ๘๐  กิโลกรัม

  ๒.๔ ซองซิปสีชา  ขนาด ๑๒ x ๑๗ ซม.  จำนวนประมาณ  ๖๕๐  กิโลกรัม

  ๒.๕ ซองซิปสีชา  ขนาด ๑๗ x ๒๒ ซม.  จำนวนประมาณ   ๘๐  กิโลกรัม

  กลุ่มที่ ๓. ซองซิปใส  จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ รายการ   มีรายละเอียดดังนี้

  ๓.๑ ซองซิปใส  ขนาด ๖ x ๑๐ นิ้ว (พิมพ์ชื่อโรงพยาบาลสมุทรปราการ /ธนาคารเลือด)  จำนวนประมาณ

  ๒๕,๐๐๐ ใบ

  ๓.๒ ซองซิปใส     ขนาด ๔ x ๖ ซม.      จำนวนประมาณ  ๒๐๐ กิโลกรัม

  ๓.๓ ซองซิปใส     ขนาด ๕ x ๗ ซม.      จำนวนประมาณ    ๘๐ กิโลกรัม

  ๓.๔ ซองซิปใส     ขนาด ๖ x ๘ ซม.       จำนวนประมาณ    ๑๓๐   กิโลกรัม

  ๓.๕ ซองซิปใส     ขนาด ๘ x ๑๒ ซม.     จำนวนประมาณ  ๑,๓๐๐  กิโลกรัม

  ๓.๖ ซองซิปใส     ขนาด ๙ x ๑๓ ซม.     จำนวนประมาณ  ๑,๓๐๐  กิโลกรัม

  ๓.๗ ซองซิปใส     ขนาด ๑๐ x ๑๗ ซม.   จำนวนประมาณ     ๕๐๐  กิโลกรัม

  ๓.๘ ซองซิปใส     ขนาด ๑๒ x ๑๗ ซม.   จำนวนประมาณ   ๑,๒๐๐ กิโลกรัม

  ๓.๙ ซองซิปใส     ขนาด ๑๗ x ๒๒ ซม.   จำนวนประมาณ   ๒,๒๐๐ กิโลกรัม

  ๓.๑๐ ซองซิปใส   ขนาด ๑๘ x ๒๘ ซม.   จำนวนประมาณ     ๕๐๐  กิโลกรัม

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา    โรงพยาบาลสมุทรปราการ  อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่  ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ จนถึงวันที่  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕   ในวันและเวลาราชการ    (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

  กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  จนถึงวันที่  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ

  กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐น. เป็นต้นไป          ณ  ห้องประชุม   ชั้น ๓   อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

  ตารางราคากลาง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวงเงินงบประมาณ  ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ดังนี้

  -          รถบรรทุกดีเซล             จำนวน ๒ คัน

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร     ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา    โรงพยาบาลสมุทรปราการ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕   ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐น.)

  กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ                 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘   จนถึงวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘    ในวันและเวลาราชการ

  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐น. เป็นต้นไป                      ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

  ตารางราคากลาง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


  จังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง     นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก       ให้เข้ารับการคัดเลือก ในัวนที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

  ประกาศรายชื่อ


  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

   


  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   จำนวน  ๒ รายการ ดังนี้

  ๑. Biphasic isophane human insulin (๗๐:๓๐) ๑๐๐ IU/ml in ๓ ml cartridgewith insulin pen and pen needle จำนวน ๑๐,๐๐๐ หลอด

  ๒. Tiotropium ๑๘ mcg capsule จำนวน ๕๐๐ กล่อง

  กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่   ๒๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๘  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๘   ระหว่างเวลา  ๙.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๕.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลบางจาก

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ   ระหว่างวันที่  ๒๐   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒ – ๓   ต่อ ๑๐๑ , ๑๐๒  และ ๐ ๒๔๖๓  ๓๓๔๑ ในวันและเวลาราชการ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

  คุณลักษณะเฉพาะยา insulin

  คุณลักษณะเฉพาะยา Tiotropium