โรงพยาบาลพุทธโสธรรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
รับสมัครวันที่  21 – 30 กันยายน 2559


ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ส2/หัวหน้า
ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง
ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 7 ตุลาคม 2559
สอบถามรายละเอียด 0 4525 5834  หรือ https://sunpasit.go.th


โรงพยาบาลระยองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ งานผู้ป่วยนอก
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2559
ดูประกาศได้ทาง  http://www.rayonghospital.net


โรงพยาบาลระยองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ด้านการบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2559
ดูประกาศได้ทาง  http://www.rayonghospital.net


สสจ.นครนายกรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
ให้ดำรงตำแหน่งประเภมวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข)
2. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2559
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทาง http://www.noph.go.th/noph


จังหวัดสมุทรปราการ โดยสถานีอนามัยตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของ หน่วยบริการ โดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๑๔๕ ตามรายการพร้อมกับคุณลักษณะ ที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

กำหนดยื่นข้อเสนอและส่งใบเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง โดยเสนอราคาถึง หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลบางหัวเสือ ระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ (วันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือดาวน์โหลดเอกสารทาง เว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๓๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)
ตารางแสดงวงเงิน  คุณลักษณะ1  คุณลักษณะ2   คุณลักษณะ 3  คุณลักษณะ4  คุณลักษณะ5  คุณลักษณะ 6


ด่วน มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น หัวข้อ regenerative in stem cell laboratory and research สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์แพทย์ เทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักวิชาการ
วันที่ 27 – 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายการแพทย์ ชั้น 6 อาคาร 5 กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
สมัครภายในวันที่ 24 กันยายน 2559
ติดต่อ น.ส.สุดาพร ดีเสมอ โทร 02 5906375 , 085 4165247
E-mail : moobeerinfinity@gmail.com


โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง สสจ.เชียงรายรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ใบขอย้าย/ใบขอโอน : http://61.19.32.21/cppho/download/2029.pdf
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม http://cro.moph.go.th
โทร 0 5391 0331, 0 5391 0328


ด้วย  จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซัก – รีด เสื้อผ้า    ผู้ป่วย    โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  ๒๘๐,๐๐๐  กิโลกรัม   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๑๗,๒๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)                                ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางพลี                                                                                                               กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.                                                             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๓๒๒๓ , ๐-๒๗๕๒-๔๕๐๐ ต่อ ๒๙๒๙ ในวันและเวลาราชการ

-ตารางปปช                                                -สเปค