ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560(นส.ภรัณญา ประเสริฐ) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง


วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 22 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ค่าลงทะเบียนจำรวน 45,000 บาท สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560             รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดใบสมัครได้จาก www.pckpb.ac.th โทร 09-2249-3793
ขอเชิญอบรมพยาบาลสาขาเวชปฏิบัติคลิก


โรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คลิก!


จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         ตามรายการดังนี้

๑. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  จำนวน ๗ เครื่อง

๒. เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม        การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ  จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด  จำนวน ๔ เครื่อง คลิ๊ก..รายละเอียดเพิ่มเติม


เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 


จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒๘ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th ,www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐)

1.ตารางราคากลาง

2.รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง


โรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยกำหนดสอบข้อเขียน วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศรายชื่อผู้ม่สิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1