ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้ป่วยและวัสดุงานบ้านงานครัว

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้ป่วยและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.  ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๔๒๕ ๙๔๖๗  ในวันและเวลาราชการ

เครื่องแต่งกาย

ราคากลางเครื่องแต่งกาย

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัฑณ์การเกษตร

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยใช้เงินงบลงทุนโครงการตามมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.     ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคารสวาทยานนท์ ๑ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๔๒๕ ๙๔๖๗  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

หมอกควัน             ราคากลางหมอกควัน

สอบราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ

ด้วย  โรงพยาบาลบางจาก    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รายการหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์  รวม ๒๘  รายการ  ของโรงพยาบาลบางจาก  โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลบางจาก  ประจำปี  ๒๕๕๘

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐น. (ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา  วันที่ ๑๓   มีนาคม พ.ศ.๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  โรงพยาบาลบางจาก

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางจาก  จังหวัดสมุทรปราการ   ระหว่างวันที่  ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘   หรือสอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๒๔๖๔ ๓๐๐๒ -๓   ต่อ ๑๐๑,๑๐๒  ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

รายละเอียดและคุณสมบัติวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน ๑ ราย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของจังหวัดสมุทรปราการ

  ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรเงินงบค่าเสื่อมเพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ  สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ   ในวงเงินงบประมาณ ๕,๗๖๕,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ดังนี้

๑.เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ  พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน ๑ เครื่อง  ในวงเงินงบประมาณ ๒,๖๗๕,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                                                                                                                                                                                       ๒.เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง  จำนวน ๑ เตียง  ในวงเงินงบประมาณ ๓,๐๙๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่าง TOR ของงานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ  ของจังหวัดสมุทรปราการ  ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ  www.smpkhos.go.th    โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๘ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้                                

๑. ทางไปรษณีย์  ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                          ๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐                                   .  โทรสาร  ๒๗๐๑ ๘๑๔๖                                                                                                                          .    E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลาง

ร่างTOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 

 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จังหวัดสมุทรปราการ  ขอประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
-ประกาศผลฯพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลบางบ่อ          จำนวน  ๑  รายการ  ดังนี้                                                                   ๑.      ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์   จำนวน  ๗๓,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร

กำหนดยื่นซองสอบราคา    ตั้งแต่บัดนี้   ถึงวันที่    ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘   ในเวลาราชการ         ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลบางบ่อ   จังหวัดสมุทรปราการ

 กำหนดเปิดซองเสนอราคา   วันที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา …๑๐.๐๐….น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจ   ติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                         โรงพยาบาลบางบ่อ    ระหว่างวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๘           หรือสอบถามทาง  โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๓๘ ๑๑๓๓  ต่อ ๖๐๔ ,๒๒๓  ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)และนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) จำนวน ๑ ราย และนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน ๑ ราย สังกัดโรงพยาบาลบางบ่อและโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม)และนักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

จังหวัดสมุทรปราการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม) จำนวน ๑ ราย และนักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน ๑ ราย สังกัดโรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลงาน

สอบราคาซื้อถุงมือ Sterile–Exam Glove จำนวนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐คู่ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

          จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรปราการ  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  จำนวน ๑  รายการ  ดังนี้

          ถุงมือ Sterile–Exam Glove   จำนวนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐คู่

          กำหนดยื่นสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา     โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๖ มีนาคม  ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ     กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป           ณ ห้องประชุม  ชั้น ๓   อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร      ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา       โรงพยาบาลสมุทรปราการ   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๗๐๑ ๘๑๔๕  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

 ตารางราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ