จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๘,๕๖๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

-ถุงมือ Sterile-Exam Glove จำนวนประมาณ ๓๑๒,๒๐๐ คู่  

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อถุงมือ Sterile-Exam Glove จำนวนประมาณ ๓๑๒,๒๐๐ คู่ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th  หรือเว็บไซต์       โรงพยาบาลสมุทรปราการ www.smpkhos.go.th โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  โดยต้องแสดงเป็น  ลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

๑.    ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

เลขที่ ๗๑  ถนนจักกะพาก  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐

๒.  โทรสาร  ๐ – ๒๗๐๑ – ๘๑๔๖

๓.  E-Mail address   Pannee.wo@moph.mail.go.th

ตารางราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

 

ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ๙ ชั้น  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)  เลขที่ ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ๙ ชั้น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จำกัด  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๓๖,๐๐๐.- บาท  (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่   ๒๐   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                                                     ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ                                                                             เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

****************

                      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามกรมบัญชีกลางกำหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                     ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ได้จัดทำแผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๓๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง  จำนวน ๑๐ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปรการ ประจำปีงบประมาณ 256๑   เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๑

-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

              จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย  ในอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ หน้า ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๐,๐๐๐.- บาท   (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th  , www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางราคากลาง        -รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง

 

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกติดลำรางสาธาณระสองด้าน ขนาด ๑๘๖ เมตร และ ๑๔๗ เมตร  โรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๖๔-๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินที่ได้ งบก่อสร้าง

ตารางเปล่าแบบปร.4

ตารางเปล่าแบบปร.5

แบบ ปร.4

แบบ ปร5 ก

แปลนรั๋วคอนกรีตรพ.บางจาก

 

                                                    ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ                                                                      เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑                           ********** 

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประการของหน่วยงานของรัฐ นั้น                                                           ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ      ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวนประมาณ ๔๒,๒๐๐ ชุด ของสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศแผนพร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ

จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐.- บาท  (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ตามรายการ ดังนี้       

-           เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน (Photo LED)  จำนวน ๔  เครื่อง  

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๐๑๘๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

-ตารางราคากลาง

-คุณลักษณะเฉพาะ

 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

           เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ           ชุดทดสอบ Anti-HIV Rapid test (Strip) จำนวนประมาณ ๕๐ ชุด         ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ********************

         ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อ           ชุดทดสอบ Anti-HIV Rapid test (Strip) จำนวนประมาณ ๕๐ ชุด   ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

จัดซื้อชุดทดสอบ Anti-HIV Rapid test (Strip) จำนวนประมาณ ๕๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา